Aplicatius i altres gestions

Aplicatius des d'Inspecció de Lleida

 

1r TRIMESTRE

APLICATIU
Aplicatiu Horaris
Juliol/
Setembre
 • Aplicatiu Horaris.
 • Es pot accedir a l'aplicació amb l'usuari Xtec del centre (2500...) i la contrasenya Ceipxxxx.
APLICATIU
Aplicatiu PGZ/Memòria
Octubre/
Juny
 • Aplicatiu Plans estratègis.
 • Es pot accedir a l'aplicació amb l'usuari Xtec de la ZER (2500...) i la contrasenya assenyalada (***any).
APLICATIU
 • Sistema d'Indicadors de Centre/ZER.

 • Dades Anual.
 • Octubre
 • En aquest aplicatiu hi ha: Indicadors de centre i Dades anual.
 • L'usuari XTEC del centre (c500...).
 • La contrasenya del centre.
 • Aplicatiu
 • Plans estratègis i
 • Projectes de direcció.
 • Octubre
 • En aquest aplicatiu hi ha: QCIA/QCIR, ... Podem fer la PGZ i la Memòria.
 • L'usuari XTEC del la ZER (2500...).
 • La contrasenya que vàrem determinar (sXXXXXX).

DEPARTAMENT

 

 • Assignació de càrrecs no directius:
  Coordinacions i tutories.

  Setembre • Per accedir a l’aplicació cal que feu ús del codi d’usuari i la contrasenya habitual pel centre
  en el portal XTEC.
Esfer@.
 • Matrícula
 • ESFER@.
  Setembre
 • Directe a Esfer@.
 • Identificador i contrasenya ATRI (Usuari).
Esfer@.
 • Preparació curs ESFER@.
  Setembre
 • Directe a Esfer@.
 • Identificador i contrasenya ATRI (Usuari).
GENCAT
 • Ajuts al professorat i al personal laboral per a activitats educatives fora dels centres.
  A determinar
 • FORA DE SERVEI.
 • Guia d'ús de l'aplicació ASD.
 • Identificador i contrasenya ATRI (Usuari).
MINISTERI
 • Escoles viatgeres.
  Octubre/ Novembre
 • Ministerio de Educación, «Trámites y Servicios».
 • No hi ha convocatòria a Catalunya.
DEPARTAMENT
 • Beques llibres de text.
  Octubre
APLICATIU
 • Prova Global Diagnòstica.
  A determinar
 • Per descarregar les proves anar a:
  Departament
 • Codi del centre i contrasenya del centre.
XTEC
 • Inscripció Formació Direcció. GAF

 • Usuari XTEC Director/a.

 

2n TRIMESTRE

Esfer@.
 • Liquidació de comptes
  Gener/Març
 • Directe a Esfer@.
 • Identificador i contrasenya ATRI (Usuari).
 • Preinscripció.
  Febrer
 • Directe a GEDAC.
 • Identificador i contrasenya ATRI (Usuari).
HISENDA
 • Agencia tributària: Model 347
  Febrer
 • TAULER
 • Seguir les indicacions.

WEBDORS/ES

APLICATIU CENTRES

 • Preparació prova de 6è.
  MAIG
 • Aplicadors/es (identificatiu ATRI, en majúscules)
 • Centres (identificació i contrasenya XTEC de centre)

 

3r TRIMESTRE

CONSELL COMARCAL
 • Ajuts
  individuals de menjador escolar

  Maig
 • Tauler d'anuncis - Ajuts - Ajuts individuals de menjador.
 • Detecció de necessitat de formació.
  Abril/Maig
 • Sol·licitud de formació.
 • A la nostra escola mengem fruita i bevem llet.
  Juny/Juliol/Agost
 • Sol·licitud telemàtica.
APLICATIU
 • Certificats d'innovació. AGAI
  Juny
 • Codi d’usuari i la contrasenya de la ZER.
Esfer@.
 • Matrícula i paperarm final de curs.
  ESFER@.
  Juny
 • Directe a Esfer@.
 • Identificador i contrasenya ATRI (Usuari).
XTEC
 • Camps d'Aprenentatge.
  Maig/Juny
 • Codi d’usuari i la contrasenya de la ZER.
CULTURA
 • Lletres a les aules
  Juny/Setembre
 • Usuari i paraula clau, codi de Butsènit.

WEBDORS/ES

APLICATIU CENTRES

 • Aplicació prova de 6è.
  Maig/Juny
 • Aplicadors/es (identificatiu ATRI, en majúscules)
 • Centres (identificació i contrasenya XTEC de centre)
DEPARTAMENT
 • Demanda material TAC.
  CTTI
  Juny
 • Portal de centre. Usuari ATRI.
 • Equipaments. Usuari de la XTEC, de les persones autortizades.

APLICATIU CALENDARI

APLICATIU CALENDARI

 • Calendari curs següent.
  Juny
 • Codi d’usuari i la contrasenya de l'Escola.

APLICATIU

 • Estadística de la Societat de la Informació
  Juny/Juliol
 • Portal de centre/ Intercanvi de dades.
 • Codi d’usuari i la contrasenya de l'Escola.
 • A partir del juliol de 2014 no cal fer-ho de ZER.
 • PDA
 • Propostes deles direccions de destinacions provisionals
  Juny/Juliol

 

 • Portal de centre. Usuari ATRI.
 • Gestió del personal docent.
 • PLD
  Gestió de plantilles
  Juny/Juliol
 • Portal de centre. Usuari ATRI.
 • Gestió del personal docent.

 

DURANT EL CURS

 • GEDAC
 • Gestió d'escolarització d'alumnes a Catalunya.
 • Portal de Centre.
 • Identificador i contrasenya ATRI (Usuari).
 • RALC
 • Registre d'alumnes de Catalunya.
 • Portal de Centre.
 • Identificador i contrasenya ATRI (Usuari).
 • PDI
 • Substitucions.
 • Portal de Centre.
 • Identificador i contrasenya ATRI (Usuari).
 • eValisa
 • Sistema de comunicació electrònica.
 • Identificador i contrasenya ATRI (Usuari).
ATRI
 • Absències mestres.

 • Hi ha un manual.
 • Identificador i contrasenya ATRI (Usuari).
 • Full ZER, absència mestres. TAULER
 • Per tramitar les absències/ Gestió/ Indicar la data d'inici del mes i la de finalització/ Seleccionar l'Escola/Cerca/ Prémer la pestanya Enviar a SSTT.

TAULER

APLICATIU

 • Absentisme alumnat: Ja no cal omplir la fitxa global de centre.
  Cada trimestre registrar les dades a l'aplicatiu
Esfer@.
 • Avaluacions. ESFER@.
  Cada trimestre
 • Directe a Esfer@.
 • Identificador i contrasenya ATRI (Usuari).
INSPECCIÓ
 • Gestió Concurs de Directors/es.
 • Usuari XTEC.
INSPECCIÓ
 • Avaluació del personal docent.
 • Usuari XTEC.
APLICATIU
 • Aplicatiu vagues.
 • Hi ha un manual.
 • L'usuari i la contrasenya del centre (és l'usuari XTEC del centre: el codi numèric del centre amb la primera xifra substituïda per una lletra).
TAULER
 • Autorització imatges.
  Alumne/a nou/va
 • Full Tauler d'anuncis ZER.
TAULER
 • Carta de compromís.
  Alumne/a nou/va
 • Full Tauler d'anuncis ZER.

PDF INFANTIL

PDF PRIMÀRIA

 • Riscos laborals.
  Mestre/a nou/va
 • TAULERComunicat lliurament PDF de riscos laborals.
 • TAULERNotificació d'accident laboral.
DEPARTAMENT
 • Carnet docent.
 • Carnet , signat i segellat per la direcció del centre.
 • Cal renovar-lo cada curs escolar
XTEC
 • Formació. Consulta de Certificats.
 • Usuari XTEC.
XTEC
 • Innovació. Consulta de Certificats.
 • AGAI
 • Aplicatiu AGAI.
 • Usuari XTEC ZER.
APLICATIU
 • Estadística d'informàtica.
 • Identificació i contrasenya d'e centre XTEC.
APLICATIU
 • Valoració d'interins/es de 1r. any.
 • Identificació i contrasenya d'usuari XTEC.
 • Aplicatiu pràctiques.

 

 • Identificació: 25... (codi del centre)
 • Contrasenya d'usuari XTEC del centre.
 • Projecte de convivència
 • Portal de centre. Usuari ATRI.
 • Pla TAC
 • Portal de centre. Usuari ATRI.
 • GUAC
  Gestió d'usuaris
 • Portal de centre. Usuari ATRI.
 • Gestió del personal docent.

http://www.xtec.cat/centres/b7007488/aplitics.htm
http://xtec.cat/~lalos/index.htm