Inici 3r ESO 4t ESO 1r BAT 2n BAT Informació

criteris d'avaluacio 10-11.doc

CRITERIS D'AVALUACIÓ    

Actualitzat el 15.11.10

La avaluació serà continuada. S'avaluarà l'evolució de l'alumne respecte a l'estat inicial

 La nota NO depèn únicament dels exàmens.

A la nota dels exàmens cal sumar o restar:

- positius/negatius per deures,

- notes de controls

- notes de treballs, informes de laboratori, etc.

- notes d'actitud al laboratori

i, a més, la valoració que faci el professor del comportament i actitud de l'alumne a classe i especialment al laboratori

Per aprovar l'assignatura cal arribar als 5,00 punts.

Pot un alumne suspendre amb un 4,8 o 4,9 de nota final?.

La resposta és que sí. Si l'alumne no ha tingut bon comportament i actitud durant les classes no tindrà capa ajuda del professor per arribar al "suficient" de nota.

A partir de 4,5 de nota final el professor ajudarà a l'alumne. Posarà "suficient"  de nota al butlletí si l'alumne ha tingut un bon comportament durant el trimestre o el curs.

Tot i tenir "suficient" al butlletí la nota numèrica es manté per fer les mitjanes. És a dir si al butlletí apreix "suficient" però l'alumne ha tret un 4,6 al primer trimestre, quan es facin les mitjanes de final de curs la nota que li comptarà és el 4,6

 

DEURES

El professor passarà regularment per cada taula a comprovar si s'han fet les activitats encomanades per a casa i ho anotarà a la seva llibreta

 

Cal tenir present que professor NO passarà a comprovar els deures tots i cadascun dels dies de classe

S'aconsella als alumnes fer sempre els deures per evitar que el dia que s'hagi oblidat de fer-los sigui el dia que el professor els ha volgut passar a veure qui els ha fet

Llei de Murphy: Si no ho fas aquell dia passen a mirar-los
Es produeix l’estranya coincidència que quan un dia un alumne no ha fet els deures , just aquell dia passa el professor a mirar-los. Només hi ha una forma d’evitar aquesta fatal casualitat, fer sempre els treball de casa.

 

POSITIU: Cada dia que els exercicis estiguin fets suma 0,25 punts a la nota final.

NEGATIU: Pel contrari, si no estan fets resta 0,25 punts a la nota final.

     FETS = + 0,25                                                  SENSE FER = - 0,25

 ATENCIÓ!!:

Si un alumne ha faltat una hora de classe té l'obligació de fer els deures encomanats durant aquella hora.

També té l'obligació de saber si hi havia un control/examen programat per a aquell dia

No val a dir:

- "no tinc el full" / " he perdut el full"

-  "aquell dia no vaig venir, no ho sabia"

-  "la meva companya no em va dir que havia deures"

- " els he fet però se m'han oblidat a casa, de veritat"

Si l'alumne ha faltat alguna de les classes pot fer el següent:

- cal que demani als companys o al professor si hi ha hagut feina per a casa.

- pot provar a enviar un mail al professor per demanar la informació.

            El mail és: afaro1@xtec.cat

Atenció el professor no consulta cada dia el correu electrònic. Hi ha alumnes que envien un correu a les 10 de la nit i esperen resposta per abans de les 9h del dia següent.

- Pot consultar la web del professor per veure si en l'agenda estan anotats els deures que s'ha encarregat

La web és:

http://www.xtec.cat/~afaro1

( el signe ~ s'escriu prement la tecla  ALT GR i el número 4)

QUAN FALTA UN ALUMNE I ES DEMANEN ELS DEURES

- Si un alumne falta el dia que el professor demana els deures, el professor anota falta en la seva llibreta i no li suma un positiu ni le resta un negatiu.

 

TREBALLS I INFORMES

Treballs que s’han d’entregar (informes de laboratori o altres):

Els treballs s'han de lliurar escrits amb ordinador i d'acord amb les indicacions del professor.

Aquí teniu les normes i consells:
http://www.xtec.cat/~afaro1/4ESO/PRACTICAS/Model.html

Els treballs s'entreguen en mà al professor es dia pactat i a l'aula.

No es pot entregar més tard a excepció d’una causa justificada documentalment.

ATENCIÓ:

- No es poden lliurar al professor pels passadíssos o pel pati.

- No es poden donar a les conserges o a un altre professor.

- No es poden deixar al caseller de la sala de professors.

- No es poden lliurar en un pen o un cd

No són considerades excuses vàlides per no presentar els informes o treballs encarregats :

- "No tenia tinta a l’impressora",

- "el meu company té el treball i no ha vingut",

- "el meu company no ha volgut fer res". Cadascú escull lliurement el company per fer els treballs en grup i per tant els membres del grup són tots reponsables de la feina que es faci.

Si algú té problemes per imprimir els treballs a l'institut hi a un servei per imprimir treballs a l'hora del pati a la biblioteca. Cal demanar-lo a la professora responsable.

Si no s’entrega el dia fixat es considera NO LLIURAT i es puntua amb un zero.

En cas de conflictes dins del grup de treball, com per exemple que alguns dels alumnes no fan la feina que els correspon, el grup haurà de posar en coneixement del professor allò que vagi malament per trobar-hi solucions.

És un objectiu de curs aprendre a treballar en grup i que cadascú sigui conscient que ha d'assumir les seves responsabilitats.

- Informes de laboratori. S’han de fer d’acord amb el model que donarà el professor i seguint les pautes indicades (tipus de lletra, títuls, extensió, etc). Per trobar el model a la web del professor:

Exemple del model de pràctiques de laboratori que hauran de presentar les parelles d'alumnes consells per elaborar-lo
http://www.xtec.cat/~afaro1/4ESO/PRACTICAS/Model.html

 QUAN FALTA UN ALUMNE A UNA PRÀCTICA DE LABORATORI

- Si un alumne falta el dia que es fa una pràctica de laboratori. Ha de presentar igualment l'informe el dia acordat de forma individual. Per fer-lo haurà de mirar el vídeo explicatiu i escriure l'informe com si l'hagués fet al laboratori.

EXÀMENS I CONTROLS

En finalitzar cada tema es farà una prova globalitzadora de tots els conceptes, procediments, actituds i valors relacionats amb el crèdit.

El professor farà regularment i quan ho consideri oportú petits exàmens, controls o tests per tal de valorar l'assoliment dels aprenentages per part de l'alumne. Totes aquestes proves tindran la seva nota que contribuirà per al càcul de la nota final.

QUAN FALTA UN ALUMNE A UN EXAMEN DE L'ESO.

Si un alumne no es pot presentar a l’examen o control haurà de portar un justicant mèdic o un altre document vàlid al professor de l'assignatura per poder fer l'examen en una altra data.

En cas de no presentar cap justificant davant d'una falta d'assistència a un examen o control, la prova es considera suspesa amb nota zero.

L'alumne ha de lliurar el justificant de la falt al professor de ciències abans de donar-li al tutor.

QUAN FALTA UN ALUMNE A UN CONTROL

- Si un alumne falta el dia que es fa un control, el professor anota falta en la seva llibreta.
L'alumne ha de justificar la falta.

Si no justifica la falta la nota del control compta com a un ZERO
Si la justifica el professor no avaluarà aquella nota i l'alumne no cal que faci el control a no ser que l'alumne ho demani.

L'alumne ha de lliurar el justificant de la falta al professor de ciències abans de donar-li al tutor.

 

 TREBALL DE LABORATORI

En acabar cada sessió de pràctiques al laboratori el professor possarà una nota que avaluarà el bon comportament i  l'aprofitament que ha fet l'alumne de la sessió.

S'avaluarà el treball de laboratori segons els següents criteris:

- Habilitat de l'alumne per desenvolupar les pràctiques de forma autònoma. Sense passar-se tota l'hora preguntant "què haig de fer?"

- Ordre i neteja

- Capacitat per treballar en grup

- Capacitat per seguir la pràctica d'acord amb el guió de forma autònoma.

- Cura del material. En acabar la pràctica s'ha de netejar bé el material utilitzat i, si és el cas, desar-lo en el seu lloc corresponent.

- Cal portar una llibreta petita d'espiral per anotar les dades més importants de les pràctiques que es facin.

- Per seguretat només pot haver a la taula de laboratori la llibreta, bolígraf o llapis per fer anotacions a banda del material propi de la pràctica a realitzar.

- Motxilles o roba s'han de deixar fora de la taula. Cal deixar-les al començament de la classe als passadissos laterals de l'aula de laboratori.

- Al laboratori es treballa amb bata. I quan el professor ho indiqui amb ulleres de seguretat.

- S’avalua l’ordre i mètode per anotar les dades preses al laboratori a la llibreta.

- S'avaluaran també i tindran nota els informes de laboratori.

S’han de fer d’acord amb el model que donarà el professor i seguint les seves pautes. Per trobar el model feu clic a Pràctiques

COMPORTAMENT I ACTITUD

 ATENCIÓ!!

S'avaluarà d'una forma molt important el comportament i actitud de l'alumne a classe:

- Se l'ha cridat l'atenció sovint?

- Puntualitat?

- Porta el material?

- És participatiu?

-Correcció amb el professor i amb els seus companys? 

COMPORTAMENT AL LABORATORI:

S'avaluarà d'una forma encara més estricta el comportament i actitud de l'alumne al laboratori.

Com que es treballarà amb productes potencialment perillosos no s’admetrà qualsevol tipus d’indisciplina, jocs, bromes o comportament que pugui causar una desatenció a la realització de l’experiment tot i que sigui fet sense mala intenció.

La seguretat de tots està en joc. No s’hi val a badar

 

ACUMULACIÓ D’ACTITUDS INCORRECTES LLEUS A CLASSE

El professor prendrà nota al seu quadern d’una actitud incorrecta a classe o al laboratori. Són petites faltes de comportament o d'actitud que l'alumne no acostuma a considera importants perquè creu que "no ha fet res greu" però que distorsionen la classe.

L’acumulació de DOS notes amb actitud incorrecta lleu motivarà que el professor ompli un full d’incidències lleus que es comunicarà al tutor/a i als pares via telefònica 

Es consideren actituds incorrectes lleus durant l’hora de classe classe:

-       Parlar amb els companys de forma continuada

-       Distreure’s repetidament durant les explicacions

-       Jugar amb els companys o molestar-los

-       Qualsevol altra actitud lleu que alteri l’atenció de l’alumne o dels seus companys.    

L’alumne ha d’estar atent als avisos del professor. Si durant l’hora de classe se li ha avisat en diferents ocasions és molt probable que el professor anoti una nota negativa d’actitud a la seva llibreta.

Els alumnes amb notes negatives d’actitud o comportament  no gaudiran del benefici d’aprovar amb una nota propera al cinc. És a dir, un alumne amb notes negatives d’actitud que obtingui una mitjana, per exemple, de 4,8 en una avaluació està clarament suspès tot i faltar-li només dues dècimes per al cinc.
Alumnes que hagin demostrat un bon comportament i actitud durant les classes podran aprovar l'avaluació i fins i tot el curs si la seva nota mitjana és igual o superior al 4,5.
La regla és: "si tu em dones jo t'ajudo. Si em molestes tens la nota que t'has guanyat"

Per tant, podrem trobar alumnes suspesos amb un 4,8 i altres aprovats amb un 4,5. Tot dependrà de quin ha estat el seu comportament durant el transcurs de les classes.