Aprendre a mirar

Quan podem considerar que hem fet una bona foto? 

 
Malgrat que a l'hora de mirar una foto hi ha molts elements subjectius haurem d'establir uns criteris generals que ens permetin apreciar uns elements bàsics que facin la foto mereixedora del títol de "ben feta". 

 

·        L'enquadrament  - és a dir, la porció de la realitat que decidim retallar i enregistrar - serà un element fonamental. 

·        La composició, es a dir: la manera com estan posats els subjectes dins de la fotografia serà un altre aspecte fonamental.

·        El punt de vista serà un altre aspecte bàsic.

·        Hi haurà altres elements com ara  la llum, els colors i l'originalitat que faran que la fotografia millori en qualitat.


Curiosament aquests aspectes no els aporta la màquina "automàticament", ans al contrari, depenen totalment del fotògraf. Serà necessari aprendre a mirar i a conjugar aquestes variables per tal de fer "bones fotos".

Les càmeres digitals, a diferència de les càmeres rèflex convencionals,tenen poques possibilitats de manipulació. En condicions adverses resultarà molt més difícil fer bones fotos. 

Tindrem un avantatge important:  el que es veu a la pantalleta serà el que restarà enregistrat. Sovint però resultarà difícil apreciar detalls a la pantalla perquè les condicions de llum fan difícil veure-la amb claredat.

En resum:  amb la càmera digital obtindreu uns bons resultats amb llum abundant, interior i exterior. 

Les primeres fotos hauran de servir de pràctica per descobrir les seves possibilitats.
Un estudi en profunditat del manual de l'usuari de la vostra càmera  -pràctica poc corrent- permetrà assolir les màximes possibilitats
.

 

                           El treball  amb capes

 
El treball per capes suposa un dels passos més importants en el treball dels entorns gràfics.  Cada capa és una superfície independent de les altres sobre la qual podrem treballar de forma independent. 


Aquesta independència  ens permetrà moure i ordenar els elements  que confegiran les composicions, podent en tot moment desplaçar lateralment  i ordenar verticalment cadascun dels elements (capes). 

De la comprensió i facilitat d'ús d'aquest apartat dependrà en bona mida la qualitat i creativitat dels vostres treballs.

 

                 

 

2.- Enquadrar

  La tria de  l'enquadrament és el primer pas per
aconseguir una bona fotografia. Les càmeres digitals vénen equipades amb un zoom, un objectiu d'òptica variable, que permet triar l'enquadrament, és a dir, la part del que es veu que es vol fotografiar. 

 
Un bon enquadrament s'haurà de decidir en funció del que volem destacar i dels missatges que es vulguin transmetre.

 
Com veiem a l'exemple abaix: el nombre de possibilitats a l'hora de triar enquadrament
és molt àmplia.

 

Diguem d'entrada que hi ha un llenguatge dels plans - pla general, pla mig i primer pla - que no és arbitrari, sinó que aporta una significació.
En tota circumstància en què us trobeu: la classe, el pati, l'excursió, un exercici didàctic... S'han de fer tot tipus de plans perquè cadascun aportarà un significat diferent.
 

·        Plans generals, perquè tenen un significat descriptiu i ajuden a situar l'acció dins l'entorn on es produeix  o bé on es troben els alumnes.             

·        Plans mitjans, perquè tenen  un significat narratiu.  Ajuden a copsar l'acció que estan fent els nois i noies.

·        Primers plans per què són expressius i ajuden a copsar les emocions que es mostren en un moment determinat.

 

De l'alternança i varietat de plans dels tres tipus en sortirà un bon reportatge.

Aquestes recomanacions valen tant per a la imatge fixa com per a la imatge en moviment. 
Quan es filma o es fotografia dins l'entorn escolar: en una festa, una obra de teatre, un joc, una sortida... No hi ha temps de "planificar"  i per tant cal  interioritzar la necessitat de l'alternança i varietat de plans per tal d'aconseguir un resultat òptim.