Descripció del projecte a la jornada tècnica i a l'aula


Competències bàsiques relacionades
 • Descobrir elements bàsics del llenguatge fotogràfic
 • Aprendre a produir imatges fixes que mostrin objectes i persones des de diferents distàncies i angles de visió
 • Aprendre a observar objectes des de diferents distàncies
 • Aprendre a associar imatges parcialitzades amb el seu conjunt corresponent
 • Practicar amb els enquadraments, les planificacions i els punts de vista per observar les diferents possibilitats de manipular la realitat
 • Mitjançant exercicis de parcialització d'imatges, adonar-se de que la imatge resultant és només un fragment de la realitat
 • Experimentar diverses formes de modificar la representació de la realitat manipulant diferents elements: l'enquadrament, el punt de vista, la il.luminació, etc...
 • Realitzar exercicis de trucatge de les imatges per entendre com es pot manipular la representació de la realitat
 • Començar a descobrir que darrera de qualsevol representació de la realitat s'hi amaga la intenció de les persones que produeixen el missatge
 • Començar a descobrir els elements bàsics del llenguatge de la fotonovel.la
 • Observar les relacions que s'estableixen entre una imatge i el text que l'acompanya

Aquest projecte consisteix en l'elaboració d'una endevinalla amb dues eines: Macromedia Flash i Macromedia Dreamweaver.

Durant la Jornada Tècnica s'elaboren les endevinalles (una endevinalla per assistent interessat/da).  Aquest treball col.lectiu pot integrar-se dins un projecte molt més ampli als centres educatius. D'aquí la importància de fer l'endevinalla amb les plantilles i indicacions que trobaràs en aquest apartat.

Els continguts curriculars que s'hi treballen són bàsicament de l'àrea de llengua, podent-se centrar en: llenguatge descriptiu; llenguatge poètic: estrofa, mètrica, ritme, rima; vocabulari; ortografia; recursos estilístics bàsics (comparació, metàfora....), sempre segons el nivell dels alumnes i els objectius educatius a aconseguir. Si les endevinalles corresponen a sèries concretes (les eines, les parts del cos...) poden tractar-se aspectes colaterals d'altres àrees (coneixement del medi natural o social...)

Aquest projecte es pot relacionar fàcilment amb el treball a l'aula per racons, i té les següents parts:

Des del punt de vista de l'assistent a la Jornada Tècnica:

 • Elaboració de les endevinalles amb Macromedia Flash i Macromedia Dreamweaver

Des del punt de vista del/la mestre/a a l'aula:

 • Impressió i plastificació o enquadernació de les endevinalles en color, elaborant un dossier d'endevinalles.
 • Impressió dels fulls de respostes pels alumnes.

 • Establiment d'un sistema organitzatiu amb els alumnes a l'aula per resoldre les endevinalles, la comprovació de les respostes i l'avaluació del procés.

Des del punt de vista de l'alumne a l'aula

 • Lectura de la informació (llengua escrita i pla de detall de l'objecte)
 • Resolució de l'endevinalla (resposta gràfica i escrita, raonament de resposta)
 • Comprovació de resultats (pla sencer de l'objecte)
 • Contrast entre la resposta donada i l'esperada (resposta gràfica i escrita, raonament de la resposta)

El procediment que segueix l'alumne a l'aula per realitzar aquesta activitat podria ser el següent:

 • Rep per escrit dues informacions visuals:
  • una imatge, que és un pla de detall no contextual d'una part de l'objecte motiu de l'endevinalla.
  • un text amb unes determinades característiques que complementa la informació que aporta la imatge.
 • Elabora les hipòtesis que li permeten resoldre l'endevinalla i les concreta en dues respostes escrites (què és i perquè penses que ho és) i una resposta gràfica (un dibuix-esquema)
 • Comprova les hipòtesis davant el document electrònic generat en aquesta jornada tècnica (les endevinalles) a l'aula d'informàtica o a l'ordinador de la classe.
 • Si la seva resposta no coincideix amb la resposta esperada raona les causes del seu error o defensa la seva resposta.

El resultat del procés és un conjunt d'endevinalles agrupades per nivells educatius que es posa a disposició de qui les vulgui utilitzar per muntar un racó de llengua, o pel que cregui oportú.