L'alguerès és la varietat del català parlada a l'Alguer, ciutat de l'illa de Sardenya (Itàlia) , per unes 20.000 persones. Té l'origen en els catalans que poblaren l'Alguer al segle XIV i s'hi va mantenir com a llengua oficial fins el s. XVII . Els seus habitants catalanoparlants, uns 16.000, han mantigut llur llengua fins avui, malgrat la pressió dels dialectes sards, especialment el logudorès, i de l'oficialitat de l'italià.
A causa del seu isolament de la metròpoli i pels susdits contactes lingüístics, l'alguerès ha seguit una evolució que, en l'estat actual, fa difícil la comunicació amb parlants de la resta del domini, malgrat la seva indiscutible catalanitat.

Trets ling.
CARACTERÍSTIQUES DE L'ALGUERÈS
FONÈTICA
Vocalisme
El sistema vocàlic tònic té set vocals; l'àton confon la o amb la u (curó 'color', culom) i no té vocal neutra, de manera que sempre fa a ( nabot 'nebot', para - 'pare')
Diftongs
Hi ha casos d'ai antingut sense evolucionar (maití- 'matí', maistral- 'mestral')
B/V
Diferencien els dos sons
D -L intervocàlica
Fa el canvi en r de la d intervocàlica i de la l intervocàlica, implosiva o agrupada amb oclusiva (munera- 'moneda', vira -'vida', viureta -'violeta', curpa- 'culpa', ungra- 'ungla', brau -'blau')
R+ consonant
Fa el pas a l de r (jalmana- 'germana')
Metàtesi
La r sovint canvia de lloc: drinte 'dintre', probe 'pobre', trende 'tendre', dromida 'dormida'
R final de mot
És muda als pol.lisílabs i es reforça als monosíl.labs: calo(r), durt
Finals oclusius
Es pronuncien :font, sang
Dígrafs LL,NY
Esdevenen L i N respectivament:an (any), bel (bell)
MORFO-SINTAXI
1a persona sing. present Indicatiu
Desinència "zero": jo cant
Imperfets Ind.
Conjugats amb -v- en la 2a i 3a conj: feva, 'feia' ,dieva, 'deia', teniva 'tenia'
Articles
Lo,Los,La,Les. No s'usa l'article personal
Plurals
Plurals etimològics: hòmens, jòvens, ràvens.
Possessius
meu/mia, tou /tua, sou/sua, nostro/a, vostro/a, d'ell/a
Interrogacions
El participi va davant l'auxiliar: Fet l'has?
LÈXIC
creació de mots propis
bordell 'soroll', escopina 'saliva', tasses 'gots' frucar 'nevar' , carinyar 'estimar'
castellanismes
assustar, duenyo, feo, fulano,judia
italianismes
indiriz 'adreça', la Vèlgine 'la Verge', sècol 'segle', esvilupo 'desenvolupament' al manco 'almenys', estrega 'bruixa', indiriz 'adreça' fiera 'fira' pranzo 'dinar' al.lora 'llavors' ma 'però'
sardismes
cariasa 'cirera', cavidani 'setembre', esquirriar 'relliscar',murendu 'ase', tiribriqui 'llagosta' anques 'cames', atunju 'tardor',
arcaismes
Molt abundants: gonella 'faldilla', amprar 'emprar', ver 'veritat', ixir 'sortir', llong 'llarg' froment 'blat'

Per a un quadre comparatiu entre tots els dialectes principals, cliqueu aquí

alguerès