LLENGUA: presentacions al voltant de l'expressió escrita, ortografia, morfosintaxi,lèxic etc.