Objectius didàctics - Llegir un text sobre l´espai i contestar a   preguntes relacionades amb aquest.
- Relacionar imatges amb el nom adient.
- Utilitzar el vocabulari treballat per fer una   descripció de forma oral.
- Conèixer les parts d´una nau i sonda espacial.
- Utilitzar les "Capital letters" de forma correcta   en   llengua Anglesa.
- Utilitzar el diccionari bilingüe i momolingüe.
- Deletrejar paraules relacionades amb el   vocabulari treballat.
- Participar en el pair-work de forma activa.
- Utilitzar la data i la preposició adient.
- Conèixer aspectes de l´experiència Galileo.
- Contestar a preguntes relacionades amb dades   de la sonda espacial.
- Realitzar les accions detallades en el joc a Race   to Jupiter.
- Utilitzar la preposició adient i llegir    correctament la data.
- Anomenar i pronunciar correctament els    Planetes.

Continguts de Llengua Anglesa
Procediments
- Reconeixement del vocabulari   relacionat amb el tema.
- Lectura del text "Space   exploration".
- Utilització del vocabulari   relacionat amb el tema.
- Comparació de la utilització de   les majúcules en llengua anglesa i   llengua Catalana.
- Utilització del diccionari bilingüe.
- Deletreig de paraules.
- Enumeració de les parts d´una   nau i sonda espacial.
- Lectura sobre diferents maniobres   d´un transbordador espacial.
- Audició d´un text relacionat amb   un viatge espacial.
- Utilització de la preposició adient   per a la data .
- Reconeixement del nom dels    planetes a través d´una audició.

Fets i Conceptes
- Vocabulari relacionat amb el   tema.
- Block letters.
- Parts d´una "Space Probe".
- Data i preposions.
- ABC- Spelling.
- Nom dels planetes.
- Preposicions en llengua   Anglesa per la lectura de la   data.

Actituds,valors i normes
- Participació activa en   el treball en parelles.
- Interès per conèixer   les activitats de   l´experiència Galileo.
- Presentació acurada   del treball.

Veure més ...