Les pàgines estan realitzades a 800x600.

Està especialment preparat per l'Internet Explorer, tot i que es pot veure amb Netscape i millor amb Netscape ver. 3

S'ha de tenir en compte que hi han fitxers:

*.HTML (text)
*.MIDI (so)
*.JPG (imatges)
*.GIF (dibuix i animació)
*.AVI (vídeo)

Nota: Totes les marques, tant de programes com d'aparells són marques registrades.

Resum de l'experiència:

Motivar i engrescar als alumnes a realitzar unes experiències a l'entorn de la vinya en una comarca, on el conreu d'aquest tipus és molt extés.

L'estudi i les experiències realitzades ha comportat el plasmar a unes pàgines d'Internet les activitats realitzades. A més a més, cosa molt important pels alumnes, és poder donar a conèixer el treball fet i la informació que comporta, a altres centres educatius i/o a altres persones, probablement allunyades d'aquest entorn, tant geogràficament com des del punt de tenir a prop les vinyes. Tot això és possible gràcies a les noves tecnologies de la informació i de la comunicació amb el suport que proporciona Internet.
Tanmateix s'han realitzat unes pàgines informatives bàsiques, cuidant l'aspecte tècnic i pedagògic de l'experiència perquè puguin servir d'ajut al professorat a realitzar treballs en aquest entorn, tant des de la vessant de la informàtica com de la introducció del tema en el crèdit comú o variable de Ciències Experimentals.

Per qualsevol dubte, tècnic com pedagògic compteu amb l'ajut a través de l'adreça d'internet: boada@pie.xtec.es