Objectius:

En acabar el crèdit l'alumne ha de ser capaç de saber:

Usar correctament l'ordinador i el mòdem.
Cercar i obtenir informació en la xarxa Internet.
Recollir informació, aprofitar i emmagatzemar la que interessa i eliminar la inservible.
Programar amb les instruccions bàsiques d'HTML.
Realitzar, capturar i modificar pàgines "web" d'Internet.
Enviar fitxer per FTP, i e-mail.
Intercanviar informació.
Fer servir correctament navegadors d'Internet com: Netscape i Internet Explorer.
Fer servir programes informàtics com: Write, Bloc, WordPad, PaintBrush, Paint, Corel Photo Paint, Vídeo for Windows.
Fer servir correctament el programari i maquinari de captura de vídeo i fotografies (escaner).

Procediments:

Llenguatge de programació en HTML.
Estructura lògica.
Utilització de l'ordinador i la seva perifèria, mòdem, escaner, impressora i captura de vídeo.
Recull d'informació a traves d'Internet.
Planificació d'una pàgina.
Maneig del diccionari per ampliar el tema a realitzar per internet: "La vinya, el vi i el cava".
Plantejament de les estratègies a seguir.
Elaboració del text.
Elaboració de gràfics.
Exposició del treball realitzat.

Fets i conceptes:

Sistemes de transmissió de la informació: Oral i escrita. Telèfon, fax, ràdio, sistemes informàtics, etc.
Les noves tecnologies de la informació i de la comunicació com a factors clau en l'evolució científica, tècnica i socials dels darrers anys.
Els canvis en el tractament de la informació i la comunicació.
Impacte de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la producció i en les condicions socials futures a curt termini.
Incidència positiva i negativa de l'ús de les noves tecnologies en la qualitat de vida.

Actituds, valors i normes:

Valoració dels propis coneixements i seguretat en aplicar-los a les activitats d'Internet.
Seguretat en el treball.
Mantenir correctament el corresponent ordinador.
Acceptació de la normalització tècnica
Utilització de mitjans tecnològics i ús adequat d'objectes, materials i programari.
Organització del treball tant individual com en grup.
Rigor en la realització del treball.
Consulta de material bibliogràfic i recerca d'informació sobre el tema.
Realització d'una memòria descriptiva sobre el tema tractat en el desenvolupament de les pàgines d'Internet.
Valoració positiva de professions i treballs informàtics.
Satisfacció per la feina ben feta i saber valorar positivament el que s'ha après en aquest crèdit.

Criteris d'avaluació:

Es parteix d'una avaluació inicial per saber els coneixements de l'alumne/a i fixar l'inici de l'ensenyament d'aquest crèdit.
Es fa un seguiment individual i en grup de les diverses activitats per reforçar els èxits i reconduir els errors.
Tenen gran importància el muntatge i funcionament correcte de les diverses pàgines "html" (d'Internet). També es valora la bona presentació i l'ús correcte dels programes de dibuix i de text i el bon resultat dels petits exercicis. Amb el control individual es reforçaran aquells aspectes que presentin llacunes.