Nota: S'ha de fer observar que l'activitat forma part del crèdit, però no és el tot, per la qual cosa sols es farà referència a la part que té incidència directa amb aquesta.

Objectius:

Usar correctament el microscopi.
Usar correctament l'estéreomicroscopi o lupa binocular.
Usar correctament els aparells i materials del laboratori de Ciències Experimentals.
Cercar i obtenir informació referent a l'activitat.
Saber fer una preparació microscòpica.
Distingir les característiques bàsiques que diferencien els éssers vius de la matèria inorgànica.
Distingir les funcions bàsiques dels microorganismes.
Relacionar les necessitats d'energia i de matèries primeres dels éssers vius per a realitzar els seus processos vitals amb aspectes d'especialització, organització i interdependència individual i col.lectiva.
Interrogar-se davant dels fenòmens i fets que succeeixen al voltant de la fermentació anaeròbica.
Ser constant en la recerca de dades, encara que el procediment que se segueixi sigui llarg.
Dur a terme els projectes fins al final, a pesar de les dificultats i els fracassos.
Ser capaç de posar l'esperit de cooperació per davant del de competició i de participar en treballs fets en grup.
Apreciar els treballs experimentals elaborats amb precisió i tendir a usar aquests i no altres com a model del propi treball.
Adonar-se que es pot arribar a comprendre la natura, que els fenòmens tenen causes naturals i que la superstició no té fonaments.
Adoptar les normes de seguretat més adients en la manipulació de materials, estris i equipaments, i saber-ne els motius.

Procediments:

Recollir informació.
Utilització del estris i materials.
Planificació de la pràctica.
Realització de la simulació
Observació dels resultats.
Interpretació dels resultats.
Elaboració d'un informe.
Exposició del treball realitzat.

Fets i conceptes:

Els organismes.
Els vegetals. L'agricultura.
La indústria vinícola.
La vinya.
Elaboració del vi.
Espremuda i premsat.
La fermentació.
Els llevats. Reproducció per gemmació.
El microscopi.
Observació dels llevats al microscopi. Divisió cel.lular.
Transformació del sucre en CO2 i alcohol.
Mesura de la transformació del sucre en alcohol.
Control de despreniment de CO2. Gràfica.
Comprovació de que el CO2 és més dens que l'aire.
El CO2 desplaça l'oxigen. Densitat.
Càlculs de: massa, volum i pes molecular del CO2.
Variació de la densitat en el procés de transformació del sucre en alcohol.
Decantació.
Elaboració del cava seguint el mètode "Champenoise".
Obtenció d'imatges de vídeo i fotogràfiques des del microscopi.

Actituds, valors i normes:

Valoració de les pròpies idees i coneixements en aplicar-los a les activitats.
Seguretat en el treball.
Mantenir correctament l'equip i material del laboratori.
Acceptació de la normalització científica.
Organització del treball tant individual com en grup.
Rigor en la realització del treball.
Consulta de material bibliogràfic i recerca de informació sobre el tema.
Realització d'una memòria descriptiva sobre el tema tractat en el desenvolupament de les pàgines d'Internet.
Valoració positiva de professions i treballs informàtics.
Satisfacció per la feina ben feta i saber valorar positivament el que s'ha après en aquest crèdit.

Criteris d'avaluació:

Es parteix d'una avaluació inicial per saber els coneixements de l'alumne/a i fixar l'inici de l'ensenyament d'aquest crèdit.
Es fa un seguiment individual i en grup de les diverses activitats per reforçar els èxits i reconduir els errors.
Tenen gran importància el muntatge i funcionament correcte de les diverses activitats. També es valora la pulcritud i l'ús correcte dels estris de laboratori i el bon resultat de les pràctiques. Amb el control individual es reforçaran aquells aspectes que presentin llacunes.