Nota: S'ha de fer observar, com en el crèdit anterior, que l'activitat forma part del crèdit, però no és el tot, per la qual cosa sols es farà referència a la part que té incidència directa amb aquesta.

Objectius:

Usar correctament l'estéreomicroscopi o lupa binocular.
Usar correctament els aparells i materials del laboratori de Ciències Experimentals.
Cercar i obtenir informació referent a l'activitat.
Distingir les característiques bàsiques que diferencien els éssers vius de la matèria inorgànica.
Explicar la fotosíntesis com una de les funcions bàsiques dels vegetals.
Interrogar-se davant dels fenòmens i fets que succeeixen al voltant de la fotosíntesi.
Distingir les fases essencials del cicle biològic d'un vegetal superior.
Explicar la dependència de l'home respecte de les plantes i el paper de l'agricultura.
Ser constant en la recerca de dades, encara que el procediment que se segueixi sigui llarg.
Dur a terme els projectes fins al final, a pesar de les dificultats i els fracassos.
Ser capaç de posar l'esperit de cooperació per davant del de competició i de participar en treballs fets en grup.
Relacionar les necessitats d'energia i de matèries primeres dels éssers vius per realitzar els seus processos vitals amb aspectes d'especialització, organització i interdependència individual i col.lectiva.
Adonar-se que es pot arribar a comprendre la natura, que els fenòmens tenen causes naturals i que la superstició no té fonaments.
Adoptar les normes de seguretat més adients en la manipulació de materials, estris i equipaments, i saber-ne els motius.

Procediments:

Recollir informació.
Utilització del estris i materials.
Planificació de la pràctica.
Observació dels resultats.
Interpretació dels resultats.
Elaboració d'un informe.
Exposició del treball realitzat.

Fets i conceptes:

Els vegetals. L'agricultura.
La fotosíntesi.
Observació d'un pàmpol.
Observació longitudinal i transversal d'una verga.
La indústria vinícola.
La vinya.
Elaboració del vi.
Observació d'un gra de raïm.
Espremuda i premsat.
La fermentació.
Decantació.
Elaboració del cava seguint el mètode "Champenoise".
Transformació del sucre en CO2 i alcohol.
Obtenció d'imatges de vídeo i fotogràfiques des de les lents binoculars.
Obtenció d'imatges ampliades amb el macro, tubs o lents d'aproximació.

Actituds, valors i normes:

Valoració de les pròpies idees i coneixements en aplicar-los a les activitats.
Seguretat en el treball.
Mantenir correctament l'equip i material del laboratori.
Acceptació de la normalització científica.
Organització del treball tant individual com en grup.
Rigor en la realització del treball.
Consulta de material bibliogràfic i recerca de informació sobre el tema.
Realització d'una memòria descriptiva sobre el tema tractat en el desenvolupament de les pàgines d'Internet.
Valoració positiva de professions i treballs informàtics.
Satisfacció per la feina ben feta i saber valorar positivament el que s'ha après en aquest crèdit.

Criteris d'avaluació:

Es parteix d'una avaluació inicial per saber els coneixements de l'alumne/a i fixar l'inici de l'ensenyament d'aquest crèdit.
Es fa un seguiment individual i en grup de les diverses activitats per reforçar els èxits i reconduir els errors.
Tenen gran importància el muntatge i funcionament correcte de les diverses activitats. També es valora la pulcritud i l'ús correcte dels estris de laboratori, la observació detallada i el bon resultat de les pràctiques. Amb el control individual es reforçaran aquells aspectes que presentin llacunes.