Qüestions i Exercicis 2n d'ESO

 

 

 

 

Física

Canvi d'unitats

1.- Expresseu en m3 :

 • 5000 dm3
 • 4 L
 • 250000 mL
 • 10 dam3
 • 0,005 hm3
 • 10,57 km3

2.- Expresseu en dg:

 • 5 g
 • 0,8 mg
 • 75 cg
 • 0,008 kg
 • 1,75 t
 • 750 dag
 • 0,0007 hg

3.- Passar:

 • 3,83 cm2 a mm2
 • 0,00008 km2 a m2
 • 205000 m3 a dam3
 • 15,32 dm3 a mm3
 • 0,08 km a m
 • 10050000 mm a dam
 • 2,52 cm2 a mm2
 • 0,05 km2 a m2
 • 2000000 m3 a dam3
 • 8,52 dm3 a mm3
 • 80000 km a m
 • 8000000 mm a hm

4.- Passar:

 • 800 mm de Hg a atm.
 • 10000 Pa a mbar
 • 2,5 atm. a mbar

5.- 100 g de pernil costen 2 euros. Quan costa el Kg?

6.- Reparar 100 m de carretera costa 4000 euros. Quan costarà reparar 50 km?

7.- 1 m de tela costa 4 euros. Quan costaran 20 cm?

8.- 1 kg de carn costa 8 euros. Quan costen 400 g ?

9.- Expresseu en km/h:

 • 5,3 m/s
 • 13 m/s
 • 100 m/s

10.- Expresseu en m/s:

 • 1000 km/h
 • 140 km/h

11.- Expresseu en g/cm3 :

 • 1 kg/L
 • 12,5 kg/m3
 • 1513 kg/m3

12.- Expresseu en kg/m3 :

 • 20 g/cm3
 • 2000 g/L
 • 5 kg/L
Moviment

1.-

 • Representa la gràfica del moviment (posició-temps) d'un cos, les dades del qual estan recollides a la següent taula:

Posició (m)

1

3

5

7

9

11

13

Temps (s)

0

1

2

3

4

5

6

 • Quina és la posició del cos si el temps és de 10 s?
 • Quin és el valor del temps per a una posició de 23 m ?
 • Quina és la velocitat que porta aquest cos?

2.- Un cotxe porta una velocitat mitjana de 100 km/h i un camió de 80 km/h . Quin temps necessitaria el cotxe i el camió per fer un recorregut de 250 km ?

3.- Una persona té 80 pulsacions per minut. Quant temps dura, en segons, una pulsació?

4.- El comptaquilòmetres d'un cotxe passa de 20450 km a 20480 km en un quart d'hora. Quina és la velocitat mitjana? Expresseu aquesta velocitat en km/h i en m/s.

5.- Representa la gràfica espai/temps corresponent a un moviment rectilini uniforme de velocitat igual a 2 m/s. Quina serà la posició del mòbil al cap de 10 s suposant que per a t = 0, x = 0.

6.- Escriu l'equació d'un moviment uniforme sabent que la posició del mòbil a l'instant t = 0 és s o = 4000 m i a l'instant t = 120 s, s = 2200 m .

Determina la posició del mòbil en els instants t = 40 s i t = 200 s.

7.- Una recta té una longitud de 10 km . Calculeu el temps que triga en recórrer-la:

 • Una persona que camina a 4 km/h .
 • Una moto, amb una velocitat de 54 km/h .
 • Un cotxe, amb una velocitat de 90 km/h .
 • El so d'una botzina (velocitat del so: 340 m/s)
 • La llum del far d'un cotxe (velocitat de la llum: 300 000 km/s)
 • Explica quina relació de proporcionalitat existeix entre la velocitat i el temps.
Força

1.- Sobre un cos actuen dues forces de 9 N i 12 N. Representa i calcula la força total que actua sobre el cos en els casos següents:

 • Les dues forces van en la mateixa direcció i en el mateix sentit.
 • Les dues forces van en la mateixa direcció però en sentits contraris.

2.-

 • Quina diferència hi ha entre la massa d'un cos i el seu pes?
 • Si la massa d'un cos és de 20 kg , quin és el seu pes?
 • Si el pes d'un cos és de 5 N, quina és la seva massa? Expressa el resultat en grams

3.- Dues forces actuen sobre el mateix cos. Com han de ser aquestes forces si el cos està en equilibri?

4.- Una molla que segueix la llei de Hooke s'allarga 2 cm en estirar-la amb una força de 6 N.

 • Quina força s'hi ha d'aplicar perquè l'allargament sigui de 3 cm ?
 • Quin serà l'allargament si la força aplicada és de 8 N?

5.- Calcula la resultant i fes la representació gràfica de les forces que es mostren a la figura:

6.- Un cos pesa 20 N a la superfície terrestre.

 • Quina massa té a la Terra ?
 • Quina massa té a la Lluna ?
 • Quin pes té a la superfície lunar?

Dades: La intensitat del camp gravitatori pròxim a la superfície de la Terra és 9,8 m/s 2 i si està pròxim a la superfície de la Lluna és 1,6 m/s 2 .

7.- Tres persones, mitjançant una corda, estiren una anella cap a la dreta amb forces d'intensitats 80 N, 60 N i 110 N, respectivament. Dues persones més, l'estiren en sentit contrari amb forces respectives de 90 N i 110 N. Determina la intensitat i sentit de la força resultant.

8.- Uneix amb una fletxa cadascuna de les frases de la columna esquerra amb la que creguis que li correspon de la columna dreta (la qual explica l'efecte produït per la força que hi actua):

 • a) Un porter rebutja una pilota 1) Deformació
 • b) Dobleguem un cartró 2) Canvia el sentit del moviment
 • c) Un futbolista xuta una pilota 3) Augmenta la velocitat

9.- Un cos té una massa de 5 kg . Quin és el seu pes?

10.- Explica per què:

 • el pom d'una porta és lluny de les frontisses;
 • un mecànic agafa la clau anglesa per l'extrem per collar un cargol.

11.- Posa quatre exemples en què es facin servir politges.

Pressió

1.- Per què amb sabates de taló fi es fa malbé el parquet i no es fa malbé amb sabates de tennis?

2.- Per què els jugadors de futbol porten tacs a les botes?

3.- Per què amb uns esquís no t'enfonses a la neu, però amb unes botes sí?

4.- Un armari pesa 12000 N i està suportat pel terra mitjançant 6 potes de 5 cm2 cadascuna. Quina pressió fa l'armari sobre el terra?

5.- Un automòbil pesa 7000 N; la pressió de cada neumàtic és de 16 N/cm2 . Calculeu la superfície de contacte de cada neumàtic amb terra.

6.- Els hemisferis de Magdeburgo mesuraven 37 cm de diàmetre. Calculeu quina força havien de fer els cavalls per separar-los si la pressió atmosfèrica era de 101300 Pa. Si un cavall és capaç de fer una força de 2400 N, quants cavalls es van necessitar?

7.- Un home de 90 kg de massa es troba dempeus sobre la neu. La superfície total de les soles de les botes és de 300 cm2 . Quina pressió exerceix sobre la neu? Quina serà la pressió si es col·loca sobre uns esquís amb una superfície total de 30 dm2 ?

8.- Una força petita pot exercir una pressió gran? Una força gran pot exercir una pressió gran? Raoneu les respostes

9.- Explica, raonadament, si la pressió atmosfèrica augmenta o disminueix en pujar una muntanya.

10.- El pascal és una unitat de pressió equivalent a:

 • 1 N/cm2
 • 1 atmosfera
 • 1 N/m2
Treball i Energia

1.- Completa amb la paraula adequada les següents frases:

a) Pel fet de cremar butà en una estufa s'obté energia ___________

b) L'energia que emet el Sol és energia ________________

c) El consum d'energia als habitatges majoritàriament es fa en forma d'energia _______

d) Amb un imant es disposa d'energia _________

e) Una manera de fer-te passar el fred a les mans és fregant-les vigorosament l'una amb

l'altra. Així s'obté energia ________ a partir de l'energia mecànica.

2.- De les següents centrals transformadores d'energia: eòlica, solar, tèrmica i nuclear, quina creus què és contaminant? Quina creus que és la més contaminant?

3.- Quina seria la localització idònia d'un parc eòlic? I la d'una central solar? I la d'una central hidràulica?

4.- Fes una relació dels principals avantatges i inconvenients dels recursos renovables i no renovables.

Renovables

Avantatges ........................................................................................

........................................................................................

Inconvenients .......................................................................................

.......................................................................................

No Renovables

Avantatges .......................................................................................

.......................................................................................

Inconvenients ........................................................................................

........................................................................................

5.- Utilitzant les següents paraules: lluminosa, acústica, elèctrica, cinètica ; completa les següents frases:

 • Una batedora transforma l'energia ........................ en energia ......................
 • Un molí de vent transforma l'energia ........................ en energia ......................
 • Una calculador transforma l'energia ........................ en energia ......................
 • Un TV transforma l'energia ........................ en energia ......................

6.- Anomeneu 4 combustibles fòssils i de 4 tipus d'energia renovable:

7.-

 • Definiu treball i potència. Quines són les seves unitats en el S.I.?
 • Definiu energia cinètica i energia potencial. Indiqueu les seves unitats. 

8.- Una dona de 65 kg puja per unes escales fins al pis que és a 5 m d'alçada. Quin treball ha fet?

9.- Una força de 30 N ha fet un treball de 250 J en desplaçar el punt d'aplicació en la seva direcció. Quin espai ha recorregut?

Calor i temperatura

1.- Explica per què la pressió dels neumàtics d'un cotxe augmenta quan aquest circula per la carretera i per què els gasos es dilaten molt més que els sòlids i els líquids.

2.- Què li passa a un cos quan es dilata?

3.- Què passa quan es posen en contacte dos cossos que es troben a distinta temperatura?

4.- Explica què li passa al mercuri d'un termòmetre quan augmenta la temperatura.

5.-

 • Digueu, raonant la resposta si és el mateix calor que temperatura.
 • Feu un diagrama dels diferents canvis d'estat.
 • Digueu, raonant la resposta si evaporació i ebullició és el mateix. Quan es diu que un líquid
 • tà bullint?
 • En general, la densitat dels cossos disminueix quan augmenta la temperatura, per què?
 • Perquè el gel és menys dens que l'aigua líquida?
 • Per què a l'estiu es reguen els carrers?
 • Pot bullir l'aigua a 80ºC ? 

6.- L'anilina fon a -6,3ºC i bull a 184,1ºC. Expresseu aquests punt de fusió i d'ebullició en graus fahrenheit i kelvin. 

7.- Una làmina de coure té una superfície de 25000 m 2 a 0ºC . Si la superfície és de 25255 m 2 a 300ºC , calculeu el coeficient de dilatació superficial i el coeficient de dilatació lineal del coure.  

8.- Una vareta de 1 m de longitud s'allarga 0,8 mm quan la seva temperatura augmenta 100ºC . Calculeu el coeficient de dilatació lineal de la vareta.

9.- Es té una làmina rectangular d'or de 1 cm x 2 cm a 0ºC . Calculeu la seva superfície a 20ºC .

Dada: coeficient de dilatació lieal de l'or : 1,5 x 10 -5 ºC -1

Canvis d'estat

1.- Tenint en compte les qüestions 1 fins a la 5, associa la lletra corresponent amb la resposta correcta de cada pregunta, totes elles relacionades amb el canvi d'estat..

(A.)   sublimació
(B.)   condensació
(C.)   evaporació
(D.)   solidificació
(E.)    fusió

1.   Canvi de fase d'estat gasós a líquid.

2.   Canvi de fase d'estat sòlid a líquid.

3.   Canvi de fase d'estat sòlid a gasós.

4.   Canvi de fase d'estat líquid a sòlid.

5.   Canvi de fase d'estat líquid a gasós.

2.- En un dia molt fred d'hivern, un cotxe es cobreix d'una capa de gel, però quan la temperatura puja, el gel desapareix. Digues quin canvi d'estat s'ha produït: (1.) fusió  (2.) evaporació  (3.) condensació  (4.) solidificació  (5.) sublimació

3.- Per què quan traiem un recipient del congelador es cobreix per fora d'una capa de gel?

4.- Per què quan parlem a l'hivern, si fa molt de fred, quan parlem al costat d'un vidre aquest s'entela?

5.- Quan un líquid s'evapora, absorbeix o emet calor?

6.- Expliqueu com varia la temperatura de fusió quan la pressió augmenta.

7.- Quan un sòlid s'escalfa, quin canvi d'estat pot experimentar?

8.- Digues, raonadament, si a dalt d'una muntanya, la temperatura d'ebullició d'un líquid augmenta o disminueix.

Òptica 

1.- Què s'entén per índex de refracció?

2.- Si l'alcohol té un índex de refracció de 1,36. Calculeu a quina velocitat es propaga la llum en aquest medi.

3.- Si el raig incident i el raig reflectit en un mirall pla formen un angle de 100º, digueu quin valor té l'angle d'incidència. Feu la representació gràfica.

4.- Si l'índex de refracció d'un vidre és de 1,4, calculeu amb quin angle passarà un raig a través seu si incideix amb un angle de 20º. Feu la representació gràfica.

5.- Calculeu la velocitat de propagació de la llum en la glicerina si el seu índex de refracció és de 1,47.

6.- En la figura següent, expliqueu la trajectòria seguida pel raig incident.

7.- Observeu la figura següent i expliqueu quina diferència hi ha entre una lent convergent i una lent divergent. Quin tipus d'imatges es formen en cada cas?

8.-

 • Enuncieu les lleis de la refracció i les lleis de la reflexió.
 • Quina diferència hi ha entre ombra i penombra?

9.- Troba la imatge de la fletxa en cadascun dels casos indicats. Explica com és la imatge en cadascun.

Corrent elèctric
Escolliu la resposta correcta

•  A quines partícules es deu l'electrització per fregament?

 • Als àtoms.
 • Als electrons.
 • Als ions

•  Un objecte es carrega positivament quan

 • Perd electrons.
 • Guanya electrons.
 • Guanya protons.

•  Quina de les frases següents es correcta?

 • Un cos neutre és un cos sense electricitat.
 • Un cos neutre és un cos sense electrons.
 • Un cos neutre té el mateix nombre de protons que d'electrons.

•  Si es toca un pèndul elèctric amb una vara de vidre electritzat, el pèndul queda carregat positivament perquè

 • El vidre cedeix protons.
 • El pèndul cedeix part dels seus electrons al vidre.
 • Perquè el vidre cedeix protons i el pèndul electrons.

•  Dues càrregues positives de 2 C cadascuna situades a 10 cm de distància exerceixen una força

 • Repulsiva de 3,6 N.
 • Atractiva de 3,6 N.
 • Repulsiva de 360 N.

•  Quina de les següents afirmacions és falsa?:

 • Les unitats de la constant de la llei de Coulomb són N.m2/C2.
 • La constant, K, de la llei de Coulomb té un valor diferent per a cada medi.
 • La constant de la llei de Coulomb es mesura en N per representar la força que s'exerceixen dues càrregues unitat.

•  Com varia la força exercida entre dues càrregues si la distància es duplica?

 • La força es redueix a la meitat.
 • La força no es modifica.
 • La força es redueix a la quarta part.

•  Un objecte carregat amb 6x10- 8 C està sotmès a una força de 30x10-8 N quan es col·loca en un punt d'un camp elèctric. En conseqüència, la intensitat de camp en aquest punt valdrà

 • 5 N/C.
 • 0,2 N/C.
 • 180 N/C.

•  En el camp elèctric creat per una càrrega, el potencial

 • És constant en tots els punts.
 • Disminueix a mesura que augmenta la distància a la càrrega creadora.
 • Disminueix amb la distància a la càrrega creadora del camp.

•  El treball per portar una càrrega d'un punt a un altre dins un camp elèctric és

 • Mínim si la càrrega descriu una trajectòria recta entre el punt inicial i final.
 • Major quan major sigui la distància entre el punt inicial i final.
 • Independent del camí recorregut i només depèn de les posicions dels punts inicial i final.

•  Dieu quina de les següents afirmacions és falsa: El corrent elèctric es produeix

 • Mitjançant un camp elèctric.
 • Provocant una diferència de potencial entre els extrems d'un conductor
 • Augmentant la càrrega.

•  La intensitat de corrent elèctric es mesura en:

 • Ampers
 • Volts
 • Ohms

•  De què depèn la resistència d'un conductor?

 • De les seves seccions
 • De la intensitat que passa a través seu.
 • De la longitud del conductor.

•  Què passa amb la intensitat d'un corrent elèctric si augmenta la tensió en un conductor i es manté la mateixa intensitat.

 • Augmenta.
 • Disminueix.
 • No varia.

•  La llei d'Ohm afirma

 • I = R/V.
 • Que el potencial que perd un corrent d'intensitat I al passar per una resistència, R, és: V = I.R
 • V = I/R

•  Quina de les següents expressions és falsa?:

 • V = I.R.
 • P = V.I.
 • W = R.I.t 2 .

•  El treball elèctric es pot mesurar en

 • watts x segons.
 • kilowatts.
 • coulombs.

•  El kw.h és una unitat de

 • potència.
 • Potencial.
 • Treball.

•  En un conjunt de resistències en sèrie la intensitat que circula per la primera resistència és

 • igual a la que circula per l'última.
 • menor que la que circula per l'última.
 • major la que circula per l'última.

•  En un conjunt de resistències en paral·lel la intensitat que circula per cada resistència és

 • igual.
 • inversament proporcional a cada resistència.
 • directament proporcional a cada resistència.
Química

Massa, Volum i densitat

1.- Dibuixa una balança granatària i explica com pesaries unes claus en una balança granatària. 

2.- Calculeu la densitat d'un cub que té 3,5 cm d'aresta i una massa de 100 grams .

3.- Calculeu la densitat d'una esfera que té un diàmetre de 10 cm i una massa de 1 kg .

4.- Un cos té un volum de 1 m3 i la seva densitat és 1,8 g/cm3 . Calculeu la seva massa.

5.- Un cos té una massa de 5 hg i una densitat de 8,5 g/cm3 . Calculeu el seu volum.

6.- La densitat d'una substància és 10,2 g/cm3 , ocupa un volum de 0,5 l . Calculeu la massa de la substància.

7.- Un cos té una massa de 85 cg i un volum de 500 mm3 . Calculeu la densitat.

8.- La massa d'un cos és de 12 dag i la seva densitat 3,5 g/cm3 . Calculeu quin volum ocupa. 

9.- Defineix què és densitat i en quines unitat s'expressa.  

10.- Una bola de plom té un volum de 80 cm3 i una massa de 600 g . Digues si la bola està buida o és massissa.

Dada: densitat del plom = 11,4 g/cm3 .

11.- Indica com faries al laboratori per trobar la densitat d'un tros de plom.

12.- Disposen de dues planxes metàl·liques de 2 m de longitud i 1,2 m d'amplada. Una planxa està feta de zinc i té 2 m de grossor i l'altra està feta d'alumini i té 6 mm de grossor. Digues quina planxa té més massa.

Dades: densitat del zinc = 7,2 g/cm3 ; densitat de l'alumini = 2,7 g/cm3 .

13.- Quina alçada tindrà una columna de 3,4 kg de mercuri si la superfície del fons és de 20 cm2 ?

Dada: densitat del mercuri = 13,6 g/cm3 ; densitat de l'alumini = 2,7 g/cm3 .

14.- La densitat d'una peça de llautó és de 8,5 g/cm3 . Calculeu:

 • La massa de 1 m3 de llautó.
 • El pes, en N, de 1 m3 de llautó.
 • El pes específic del llautó expressat en N/m3 .

15.- A l'escalfar un cos es dilata, és a dir, augmenta el seu volum, però la seva massa no varia. Explica, raonant la resposta, si la densitat del cos augmentarà o disminuirà.

16.- Quin és el volum d'un bloc de metall de 3,0 cm de llarg, 2,0 cm d'ample i 4,0 cm d'alt? Quin seria el volum si la llargada, l'amplada i l'altura fossin el doble? Expressa els dos resultats en m3 .

Estats de la matèria. Canvis d'estat

1.- Explica les característiques dels sòlids, líquids i gasos. Posa tres exemples de substàncies sòlides, tres exemples de substàncies líquides i tres de gasoses.

Quines propietats tenen comunes els sòlids i els líquids? 

2.- Digues quina és la resposta correcta:

 • Si la pressió d'un gas augmenta, el volum que hi ocupa té tendència a:
  (1.) augmentar  (2.) disminuir  (3.) ser el mateix
 •  Si la temperatura d'un gas augmenta, el volum que hi ocupa té tendència a:
  (1.) augmentar  (2.) disminuir  (3.) ser el mateix
 • Els canvis en els quals es produeixen noves substàncies químiques s'anomenen:  (1.) canvis químics  (2.) canvis físics  (3.) canvis nuclears
 • Quin és l'estat de la matèria en el qual les molècules es mouen més ràpidament i estan més separades: (1.) sòlid  (2.) líquid  (3.) gas
 • Quin és l'estat de la matèria en el qual les molècules estan més juntes però es mouen lliurement:  (1.) sòlid  (2.) líquid  (3.) gas

3.-  Imagina una classe amb 20 estudiants. Descriu el moviment dels estudiants si estiguessin representant els estats: gasós, líquid i sòlid de la matèria 

4.-

 • Què són les boires?
 • Per què l'aigua pura en estat natural no es troba quasi mai?

5.- Explica per què la pressió dels neumàtics d'un cotxe augmenta quan aquest circula per la carretera i per què els gasos es dilaten molt més que els sòlids i els líquids.

6.- Per què un gas ocupa el volum del recipient que el conté?

7.- Per què s'entelen els vidres de les finestres a l'hivern i no a l'estiu?

L'aire

1.- Dels següents gasos: nitrogen, argó, fluor, clor, oxigen, hidrogen ; digues quin és el més important per a la vida a la Terra. En quines funcions vitals intervé?

2.- L'ozó (O3) es forma i destrueix a l'estratosfera, quina funció té aquesta substància química? 

3.- Indica quins dels següents elements són components normals de l'aire: oxigen, argó, hidrogen, nitrogen, clor, sofre, carboni, neó.

4.- Explica com es produeixen els següents fenòmens meteorològics a l'atmosfera: pluja, neu i calamarsa.

5.- Digues què mesuren els següents aparells: a) termòmetre; b) baròmetre; c) higròmetre; c) anemòmetre. 

Mescles. Separació de substàncies

1.- Tenim 120 grams d'una solució de sucre en aigua al 2%. Calculeu els grams de sucre i els grams d'aigua que hi ha.

2.- Una beguda alcohòlica té una graduació de 20º. Calculeu el volum de solució que es necessita per tenir un contingut de 5 cm3 d'alcohol 

3.- Una dissolució de sal en aigua conté el 15% en massa de sal. Quants grams de sal hi haurà en 500 g de dissolució? 

4.- Si en 0,5 l d'una dissolució hi ha 10 d'un solut, quants hi haurà en 2 l de la mateixa dissolució? 

5.- La massa d'un cos és de 200 g i el seu volum 40 cm3 . Quina és la massa de 1 cm3 ?; b) Quina és la densitat del cos?. 

6.- La sang humana conté aproximadament el 0,10% en massa de glucosa. Quanta glucosa hi ha en 1 kg de sang? 

7.- Classifica les substàncies següents en mescles i substàncies pures:

a) aigua destil·lada; b) llet; c) vi; d) aigua de l'aixeta;

e) petroli; f) sal de cuina; g) sucre; h) alcohol 

8.- Quin mètode (filtració, decantació, un imant, cromatografia, destil·lació) utilitzaries per separar:

 • una mescla de farina i aigua,
 • una mescla de gasolina i aigua,
 • una dissolució d'alcohol i aigua,
 • els components de la tinta d'un retolador,
 • sofre i llimadures de ferro,
 • sorra i iode.
Àtoms, molècules i ions

1.- Què és la taula periòdica? 

2.- Les partícules fonamentals dels àtoms són: protons, neutrons i electrons. Quines partícules es troben en el nucli? Quines partícules tenen càrrega positiva? Quines partícules tenen càrrega negativa? Quines partícules són neutres? Quines partícules són les responsables de la massa dels àtoms? 

3.- Completa la taula següent:

Nom

Símbol

Nombre atòmic (Z)

Nombre màssic(A)

Nombre de protons

Nombre d'electrons

Nombre de neutrons

 

Na

11

23

 

 

 

Ferro

 

26

56

 

 

 

Rodi

Rh

 

103

45

 

 

 

As

 

 

 

33

42

Plom

 

 

207

82

 

 

4.- Classifica els símbols i les fórmules següents segons si corresponen a un àtom, a una molècula o a un ió: SO2 ; Fe; H + ; CH4; CO3 2-; C6H6; N2; Co; He; CO 

5.- El nombre atòmic de l'urani-238 és 92 i el nombre màssic 238. Digues quants protons, neutrons i electrons conté 1 àtom d'urani. 

6.- Completa la taula següent:

Nombre atòmic

Nombre de massa

Nombre de protons

Nombre de neutrons

Símbol

 

50

……..

…….

30

112

………

50

………

…….

78

24

…….

…….

112

…….

34

Sn

Elements i compostos      

1.- Escriu el símbol dels següents elements químics i digues si a temperatura ambient són sòlids líquids o gasos:

 • alumini:
 • argent:
 • or:
 • plom:
 • níquel:
 • carboni:
 • oxigen:
 • nitrogen:
 • mercuri:
 • coure:

2.- Les substàncies pures es classifiquen en elements i compostos. Per exemple l'or és un element i l'àcid sulfúric un compost.

 • Quina és la diferència entre un element i un compost?
 • Classifica les substàncies següents en elements o compostos: oxigen, crom, carboni, sulfat de coure, iode, mercuri, nitrogen, aigua, òxid de ferro, carbonat de calci.

3.- Classifica cada substància de la llista següent segons sigui una mescla de substàncies, un compost químic o un element químic:

a) sucre b) nitrogen c) aire d) butà e) granit f) petroli g) fulla h) pa i) llet j) carboni k) marbre l) clor m) vinagre n) diòxid de carboni o) sal de cuina p) or

4.-

 • La fórmula de l'àcid sulfúric està formada per dos àtoms d'hidrogen, un àtom de sofre i quatre àtoms d'oxigen. Escriu la fórmula.
 • La fórmula de l'àcid carbònic està formada per dos àtoms d'hidrogen, un àtom de carboni i tres àtoms d'oxigen. Escriu la fórmula.
 • La fórmula del dicromat de sodi està formada per dos àtoms de sodi, dos àtom de crom i set àtoms d'oxigen. Escriu la fórmula.

5.- Digues el significat de les fórmules següents:

a) I2 b) H2SO4 c) CH4 d) SiO2

6.- Anomena tres elements que siguin abundants a la Terra i tres elements que siguin abundants al cos humà.

7.- Quina diferència hi ha:

 • entre un àtom i una molècula?
 • entre un canvi químic i un canvi físic?

8.- Dibuixa els diagrames:

 • d'un element constituït per àtoms aïllats (Ne)
 • d'un compost gasos constituït per molècules (NO2)
 • d'una mescla d'elements (He + N2)
 • d'una estructura gegant metàl·lica

9.- Calcula la massa molecular dels següents compostos químics: metà (CH4); àcid nítric (HNO3); alcohol etílic (C2H6O); diòxid de manganès (MnO2); amoníac (NH3) i carbonat de calci (CaCO3)

10.- Ordena, de més petita a més gran, les quantitats següents: 3400 g ; 2,5 kg ; 800 dg; 0,5 t; 100 hg

11.-

 • Calcula quina és la massa de 10 mols d'aigua.
 • Cuantes molècules de propà, C3H8, hi ha en 0,88 g d'aquest gas?
 • Quina és la massa, expressada en grams, d'un àtom de plata?
Canvis químics. Equacions químiques

1.- Indica quins dels processos següents són canvis químics i quins són canvis físics. Justifica la resposta:

 • Fusió del gel.
 • Evaporació de l'alcohol.
 • Dissoldre sal en aigua.
 • Fermentació del vi.
 • Cocció d'un aliment.
 • Oxidació del ferro.
 • Dissoldre cacau en llet.
 • Fregir un ou.
 • Encendre un llumí.
 • Rostir carn.
 • preparar un cafè.

 2.- Escriviu les següents equacions químiques:

 • L'hidrogen reacciona amb l'oxigen i s'obté aigua.
 • La glucosa reacciona amb l'oxigen i s'obté diòxid de carboni i aigua.
 • L'àcid clorhídric en dissolució aquosa reacciona amb el zinc i s'obté clorur de zinc i hidrogen.
 • L'àcid sulfúric en dissolució aquosa reacciona amb l'hidròxid de sodi i s'obté sulfat de sodi i aigua.

3.- Dels canvis següents, digues quin canvi és químic: 

a) trencar una fusta;  b) tallar un paper; c) cremar un paper;  d) fondre gel.

4.- Utilitza diagrames moleculars per representat la següent reacció química:

El magnesi (sòlid) reacciona amb l'oxigen de l'aire (gas diatòmic i s'obté òxid de magnesi (sòlid blanc de fórmula química MgO).

5.- Què vol dir que en una reacció química es conserva la massa?

6.- Quina diferència hi ha entre una reacció endotèrmica i una reacció exotèrmica? Posa tre exemples de reaccions exotèrmiques que coneguis.

7.- En les reaccions químiques es conserva el nombre d'àtoms, es a dir, el nombre d'àtoms que hi ha als reactius coincideix amb el nombre d'àtoms que hi ha als productes. Ajusta les equacions químiques següents:

NaCl (aq) + H2O (l) ? Cl2(g) + H2(g) + NaOH (aq)

H2(g) + O2(g) ? H2O (g)

N2(g) + H2(g) ? NH3(g)

C4H10(g) + O2(g) ? CO2(g) + H2O (g)

Oxigen: Reaccions d'oxidació i de combustió

1.- Quina diferència hi ha entre la respiració i la fotosíntesi?

2.- Quines semblances i quines diferències hi ha entre la combustió, la respiració i la corrosió?

3.- Escriu les equacions químiques corresponents a les següents reaccions redox, digues quin és l'element que s'oxida i per què:

 • potassi + oxigen ? òxid de potassi
 • ferro + oxigen ? òxid de ferro(II)
 • ferro + clor ? clorur de ferro(II)

4.-

 • Explica què és una reacció redox i posa dos exemples d'aquests tipus de reaccions.
 • En l'equació següent, indica quin element s'oxida i quin element es redueix:

Cr2O3 (s) + 2 Al(s) ? 2 Cr(s) + Al2O3 (s)

 • Calcula els grams de crom que s'obtindran quan reaccionin 20 g d'alumini.

5.- A què es deu que una poma es torni d'un color marró quan està tallada?

6.- Per què s'afegeixen antioxidants als aliments?

7.- Si quan cremem un compost orgànic (reacció amb oxigen), obtenim diòxid de carboni i aigua, quins elements, com a mínim, té el compost orgànic?

8.- Per què s'utilitzen extintors de diòxid de carboni? Per què al laboratori de química s'utilitzen extintors de pols?

9.- Digues el nom dels combustibles, derivats del petroli, que s'utilitzen a la cuina, als cotxes i als avions.

10.- Anomena els tres factors que són necessaris per produir una combustió.

11.- Per què no s'utilitza el magnesi per fer olles per cuinar?

12.- Per què la combustió, l'oxidació i la respiració són canvis químics?

Metalls. Corrosió

1.- Defineix els següents termes:

 • Duresa
 • Mal·leabilitat
 • Ductilitat
 • Aliatge
 • Fragilitat
 • Aïllant

2.- Per què, a més de ferro, s'utilitza magnesi en la construcció de pous de petroli en alta mar?

3.- Per què en les taulades quan s'utilitza ferro en la seva construcció, aquest es protegeix amb làmines de zinc?

4.- Per què l'oxidació del ferro és més ràpida en llocs que estan prop del mar?

5.- L'alumini, degut a la seva abundància s'utilitza molt per fer cables elèctric, recipients per a la cuina, etc. A pesar de que aquest metall s'oxida amb molta facilitat, quines característiques té aquest òxid que no té per exemple l'òxid de ferro?

6.- Per què s'utilitzen amb molta freqüència aliatges i no metalls purs?

7.- Per què alguns metalls, per exemple el sodi, es guarden en èter de petroli o en algú hidrocarbur líquid?

8.- Per què la plata, malgrat de ser bona conductora del corrent elèctric, no sùtilitza per fer cables elèctrics?

9.- Per què l'or, la plata i el coure els poden trobar en estat lliure a la natura?

10.- Quins metalls o aliatges s'utilitzen generalment per fer els següents estris?:

 • Estisores
 • Termòmetres
 • Cables d'alta tensió
 • Monedes de 50 cèntims d'euro
 • Carrosseria d'un cotxe
 • Olles
 • Ganivets
Àcids i alcalis

1.- Es tenen dues dissolucions diluïdes de concentració igual, una és d'hidròxid de sodi i l'altra d'àcid sulfúric. Indica, raonant-ho, quina de les dues té un pH menor.

2.- Amb un pHmetre s'ha mesurat el pH de quatre solucions.

 • Solució A: pH = 9,5
 • Solució B: pH = 11,9
 • Solució C: pH = 2,3
 • Solució D: pH = 7

Indica quina o quines solucions són àcides, bàsiques o neutres.

3.- Quan un àcid reacciona amb una base s'obté sal i aigua, posa dos exemples d'aquest tipus de reaccions

4.- Per què a vegades s'utilitzen substàncies àcides per conservar els aliments i en algunes begudes?

5.- Classifica les següents substàncies en àcides o bàsiques o neutres: lleixiu, llimona, taronja, sabó, salfumant, bicarbonat, coca-cola, sucre, aigua destil·lada, amoníac, sal comuna, vinagre, sosa càustica.

6.- Què és un indicador àcid-base? Posa tres exemples.

7.- L'interval de l'escala de pH va de 0 a 14. Digues l'interval en el qual estan incloses les substàncies àcides, les substàncies bàsiques i el valor de pH d'una substància neutra.

8.- Per què molts xampús tenen un valor de pH de 5,5?

9.- Digues el nom químic de les següents substàncies:

 • Salfumant
 • Sal comuna
 • Bicarbonat
 • Sosa càustica.

10.- Per què el bicarbonat o la sal de fruites s'utilitzen com a antiàcids?

Menu principal
Menú Introducció
Menú Temes
Menú Pràctiques
Menú Enllaços