L’Islam a Hispània: al-Andalus

 

Des dels inicis del segle viii, en el transcurs de cinc-cents anys, l'Islam va tenir una presència hegemònica a la Península Ibérica, perllongada per una presencia menor, d'uns dos segles i mig, a través del regne de Granada.  L'Edat Mitjana i el mateix esdevenir històric dels pobles hispànics van quedar marcats per una profunda empremta islàmica generadora de realitats i de mites inesborrables: intransigència i afirmació religiosa, convivència pacífica entre cultures, ciència hispano-musulmana, la Península Ibérica com a pont entre Europa i Àfrica.

 

 

1.    L'Islam hispànic fins a la fi del Califat

 

Quan l’Islam va irrompre a la península Ibérica només havien passat vuitanta-nou anys des que a Aràbia es va iniciar l'Hégira (622).  Aquesta irrupció anava precedida d'un èxit religiós sense precedents i d'un seguit de ressonants victòries sobre els imperis persa i bizantí.  Tant èxit religiós com el conqueridor eren fonamentats en la senzillesa i en la bona adaptació de la nova religió a la vida quotidiana i en el respecte inicial envers les comunitats de jueus i cristians (a les persones i als béns).  Però, també es basava en el fet de saber aprofitar en les conquestes els moments de tensions i dificultats internes dels països conquerits, i en una agressivitat implacable contra tot aquell qui s'oposés a la predicació del missatge islàmic.

 

1.1. La conquesta del regne hispano-gòtic

 

La conquesta del regne hispano-gòtic pels musulmans va tenir lloc en dues fases breus i successives.  La primera fase (711-716) es va iniciar després de la derrota del rei Roderic i dels seus seguidors davant d'uns 12 000 berbers conversos, comandats pel també berber Tariq ibn Ziyad, a la batalla del riu Guadalete.  Un nou exèrcit d'uns 18 000 homes, àrabs en la seva major part, es van unir de seguida als vencedors per formar el contingent musulmà que, dirigit pel valí d'lfriqiya, Musá ibn Musayr, pel seu fill Abd al-Aziz i per Tariq mateix, va recórrer les terres peninsulars, més que combatent, negociant amb l’aristocràcia hispanogòtica i exposant l'oferta de l’Islam.

El 715 la major part del territori havia estat conquerit gairebé incruentament.  La noblesa, amb l'excepció d'una minoria d'emigrants cap a Cantàbria i el regne franc, havia pactat  amb els invasors la conservació de les seves possessions, que sovint no eren de la seva propietat sinó que provenien de l'antic fisc, a canvi d'admetre la sobirania islàmica.

La segona fase, potser més dura, encara que no tan coneguda, va ser la conquesta de la meitat nord de l'actual Catalunya i de la Septimània.  A partir del 725 els musulmans van continuar la seva expansió pel regne franc, però ni l’aristocràcia franca no va ser tan receptiva com ho va ser la goda a la península, ni el país altament ruralitzat no afavoria les negociacions amb grans comunitats urbanes o tribals (tret típic de l’avançament musulmà).  La reacció franca del 732, amb la derrota musulmana a Poitiers, va iniciar un període intermitent de guerra que no solament va conduir a l'expulsió dels musulmans del regne franc, sinó també a la formació, a les valls pirinenques hispàniques i a la Catalunya vella, d'un seguit de petits comtats que des del 812 van constituir una barrera entre l’Islam i els dominis francs.

També pel nord i el nord-est de la Península Ibérica es va veure frenat l’Islam, fonamentalment perquè el territori astur, es va rebel·lar des del 718 (data de la llegendària batalla de Covadonga), Cantàbria, les terres basques i Galícia, van resultar encara menys propícies per als musulmans del que ho van ser antany per als romans i els visigots.

Fracassat l'intent (740) de repoblar la Meseta septentrional amb berbers, els àrabs s'estimaren més estalviar-se qualsevol guerra de desgast i deixar fer les funcions de frontera, fins ben entrat el segle ix, a la gairebé despoblada vall del Duero.

Aquestes fronteres van delimitar el territori el qual anomenaren al-Andalus i que fins el 755 es constituí en un aliat dependent del Califat omeia de Damasc.

 

 

1.2. L'evolució política de l'Estat andalusí

 

Després de conquerir la Península Ibérica els musulmans hi van establir una estructura política rudimentària, destinada al govern de la comunitat islàmica del territori ibèric en els aspectes militar, jurídico-religiós, d'administració de les terres confiscades arran de la conquesta i de cobrament d'impostos.  Aquesta estructura coexistia amb l'organització jurídica i religiosa de les comunitats de jueus i cristians, les quals, malgrat que estaven obligades a reconèixer l'autoritat suprema del valí (governador dependent del califa de Damasc), gaudien d'un ampli marge d'autonomia.

Entre el 714 i el 755, dinou valís distints governaren al-Andalus enmig d'un clima de lluites incessants entre els diversos grups d'invasors: àrabs quraixites, àrabs iemenites, sirians i berbers.  L'origen d'aquests conflictes venia tant dels esforços de les tribus quraixites i iemenites per controlar el govern de la Península com de les discriminacions a l'hora del repartiment de terres entre els invasors.

 

L’inici d'una estabilitat estructural mínima no s'aconseguiria fins l'arribada d'Abd al-Rahman a la península (755).  Abd al-Rahman era un supervivent de la matança dels familiars dels Omeies que va tenir lloc a Síria (750), quan aquella dinastia va ser abatuda per una rebel·lió acabdillada pels abbassís.  Abd al-Rahman es va declarar independent dels califes abbassís i va fundar una dinastia d'emirs (nou en total) que va governar fins el 912 com a emirat independent.  En tot aquest període de temps no es va assolir la pau interior, les revoltes s'hi succeiran cada cop més lligades a interessos regionals o locals, i amb més gran protagonisme de la població hispana, tant cristiana (mossàrabs) com conversa (muladís).  Però, sí que es va aconseguir de crear una unitat jurídico-religiosa entre els musulmans (Hixam I: 788-796), una bona organització central de l'Estat, un creixent desenvolupament econòmic i cultural des dels inicis del segle ix, i la formació d'un exèrcit permanent de mercenaris o esclaus, que anaren substituint els primitius exèrcits de creients.

Quan el 912 va accedir a l'emirat cordovès Abd al-Rahman III, la inestabilitat social amenaçava de trencar la unitat d'al-Andalus i el poder del regne de Lleó començava a ser una amenaça per als musulmans.  Mentrestant, al nord d’Àfrica, davant la feblesa dels califes abbassís de Bagdad, estava creixent un gran Estat, constituït en Califat des del 909, sota la dinastia fatimita, que amenaçava convertir al-Andalus en un Estat satèl·lit.

El nou emir va posar fi a les revoltes dins el seu Estat i va aconseguir que els reis de Lleó i de Navarra i els comtes de Castella i Barcelona li retessin vassallatge.  A més, va establir bases al Magrib (Melilla, Ceuta, Tànger ... ) per garantir el comerç africà.  Finalment, el 929 Abd al-Rahman va sentir-se prou fort com per fer-se religiosament independent i es proclamà califa i cap dels creients, amb la qual cosa s'iniciava l’època del califat de Còrdova (929-1036).

Durant els vuitanta primers anys d'aquest període, els de màxima esplendor de l'Estat d'al-Andalus, es va aconseguir l'estabilitat interior, gràcies a dos fets fonamentals.  En primer lloc, un gran expandiment econòmic recolzat en un comerç marítim actiu (al-Andalus esdevingué la primera potència marítima d'Occident).  En segon lloc, el bloqueig de tot intent expansionista cristià mitjançant contínues campanyes de represàlia (especialment en temps del hagib Almansor) contra els regnes i comtats del nord.

 

Però a partir del 1008, l’aristocràcia dels funcionaris i dels diners, exèrcit professional i les ciutats enriquides, van esdevenir forces disgregadores incontenibles que van esmicolar el costós i autoritari Estat califal, en menys de trenta anys.  El territori d'al-Andalus es va anar disgregant en més de vint-i-cinc regnes, les taifes, pràcticament ciutats-Estat voltades de la regió de la qual eren el centre econòmic.  L'Islam acabava de fer el primer pas per a la seva descomposició a la península Ibérica.

 

 

2. L'organització d'al-Andalus

 

Igual que a tota la resta del seu àmbit d'expansió, l’Islam va alçar a la península Ibérica un model de societat en el qual l'autonomia de les ciutats i l'estratificació social, en funció del poder econòmic, van ser característiques principals.  Això, unit a les tensions político-socials i ètniques, va acabar per fer que aquella societat entrés en flagrant contradicció amb el concepte islàmic de comunitats de creients.

 

2.1. L'aparell estatal andalusí

 

Per a la seva administració, el territori d'al-Andalus era dividit en cores (províncies), al capdavant de les quals hi havia un valí (governador) i un caid (cap militar).

La ciutat, que era capital de la cora, no tenia estructura municipal.  Això era a causa que la comunitat islàmica urbana desenvolupava les seves activitats quotidianes, d'acord amb la llei alcorànica, sota la inspecció d'uns funcionaris específics: el Cadí (jutge suprem), el sahib al-Suq (inspector i jutge de mercats), el sahib al-Medina (cap d'assumptes ciutadans), el sahib al-Sirta (cap de la policia), etc.

Tota l'estructura político-religiosa d'al-Andalus era centralitzada al palau de l'emir o del califa, des d'on governava amb autoritat absoluta a través d'un personal assalariat i d'esclaus.  L'administració pública era portada pels divan (serveis), agrupats en una cancelleria i en un servei general d'Hisenda.  Al capdavant de cada divan hi havia un visir.  Els serveis domèstics i els tallers i obradors de palau quedaven a càrrec dels fata, esclaus d'élite o lliberts, part dels quals eren eunucs.

 

Exèrcit, que en temps d'expandiment de  L’Islam era sobretot un exèrcit de creients que lluitaven per imposar la seva fe, aviat va començar a donar cabuda a cossos de soldats mantinguts i equipats gràcies a lots de terres concedits en usdefruit.  Però totes dues modalitats van anar sent substituïdes per la creació de guàrdies d'esclaus (negres africans i eslaus) i cossos de mercenaris (berbers, francs, gallecs).  Aquests exèrcits permanents oscil·laren entre els 30000 i els 70000 homes.

Al capdavant de tot l'aparell estatal, durant algunes èpoques de l'emirat independent i sempre durant el califat, hi havia el hagib, ajudat per visir sense càrrec específic.  Aquesta delegació de poders, que en realitat eren exclusius del califa, servia per subratllar encara més el seu caràcter de «representant del profeta» i de «emir dels creients».

Els ingressos de l’Estat, al marge dels guanys obtinguts de l'explotació dels seus tallers i obradors, de les seves terres (una cinquena part de les confiscades), de la participació en botins de guerra, de les duanes, etc., provenien principalment dels impostos.  Els musulmans havien de pagar tan sols un impost, a títol d'almoina legal (zakao), mentre que mossàrabs i jueus eren gravats tant per una captació personal (txizya) com per impostos sobre béns immobles (haratxá).  Amb el temps, però, aquest darrer impost es va imposar també als muladites i només se'n van salvar els descendents dels invasors, àrabs i sirians.  Així mateix, també era prou freqüent que s'apliquessin, a tots o a part dels súbdits, impostos extraordinaris (margarim) segons les necessitats de l'aparell estatal.

 

 

2.2. La pluralitat ètnica i religiosa d'al-Andalus

 

Quan els musulmans van arribar a la península, el nombre d'habitants amb prou feines devia depassar els quatre milions.  Els 50 000 o 60 000 musulmans que s'hi establiren durant els primers cinquanta anys no constituïren una gran aportació demogràfica.  L'Islam, doncs, va assentar les bases del seu arrelament en la conversió dels hispans.

 

      El nombre de muladites va anar creixent, tant entre l’aristocràcia hispano-gòtica com entre els pagesos, a causa dels avantatges (fiscals i de llibertats personals) que la conversió comportava.  Va ser, tal vegada, a les ciutats on es van conservar les més grans comunitats de mossàrabs i jueus, a títol de protegits.  Els mossàrabs van gaudir fins al segle ix d'un important paper polític, en consonància amb el seu nivell cultural superior, però a partir d'aquella època l'auge de la cultura musulmana i l'arabització dels costums els va relegar a un paper de minoria cultural i religiosa.

La majoria islàmica, malgrat que els seus membres eren iguals davant la llei, era dividida en grups ètnics.  Els qui tenien avantpassats àrabs (i encara més si eren de la tribu de Mahoma) constituïen un estament privilegiat: els baladins.  Els sirians, instal·lats com a soldats camperols, els berbers i els muladites hispànics formaven capes (de major a menor) de rang social inferior als baladins i la importància dels quals era determinada per la propietat i el càrrec que ostentaven.

Durant els primers tres-cents anys de la història d'al-Andalus hi van haver unes altres aportacions humanes: sirians, perses, egipcis, etc.; però la més important estava relacionada amb la recerca de braços per al treball de la terra o de soldats per a l’exèrcit.  De vegades s'aconseguia per mitjà de la captura, en campanyes militars, de gallecs, bascons i, fins al 750, de gent del sud de les Gàl·lies.  Però la gran entrada de gent nova va ser a través del comerç d'esclaus, portats principalment de l’Àfrica negra, o del món eslau i germànic.  Molts d'aquests esclaus eren destinats a serveis domèstics, harems o tallers.  D'altres, a causa del fet que l'esclavatge no era excessivament dur, i que la llibertat s'aconseguia amb facilitat, passaven a engruixir, una vegada convertits a L’Islam, la població dels mawlas (clients).  Va ser també importantíssim el nombre d'eslaus destinats a Exèrcit o a l'Administració, sobretot a la Còrdova califal.  Fins al punt que juntament amb l’aristocràcia àrab i els mercenaris berbers, el grup dels eslaus va esdevenir aviat un grup de pressió del califat.

Des del punt de vista de l'estructura social, es pot parlar de dues grans capes socials: la hassa, integrada pels juristes, terratinents, grans mercaders, funcionaris, caps militars, i la famnia, composta pel proletariat urbà i els colons, bracers, lliberts i esclaus.  Enmig de totes dues hi havia una classe mitjana formada per metges, intel·lectuals, artistes, etc., que gaudien del favor de la hassa.

L'Espanya islàmica no es va veure exempta de conflictes socials.  Aquests conflictes eren fruit, no cal dir-ho, de la diversitat d’ètnies, grups religiosos i grups de pressió.  Així, es produïen enfrontaments entre àrabs i berbers pel control polític, i més tard entre aquests dos i els eslaus; aquest va ser un factor molt important de la disgregació del califat.

Igualment van plantejar problemes, a partir de mitjan segle ix, els cristians (mossàrabs) que no s'integraven en la societat musulmana.  Finalment, hi va haver conflictes entre els musulmans rics (propietaris de terres i de negocis) i la plebs urbana (muladites), pel sistema d'impostos, molt carregós per al poble baix.

 

2.3. Una economia abocada al mercat

 

Des dels seus orígens en el món islàmic, la ciutat va ser el centre de tota la vida social, política i sobretot econòmica.  Això va ser, més que no pas per un propòsit especial dels àrabs, perquè l’Islam, en la seva expansió, va integrar en els seus dominis una constel·lació de ciutats mercat, connectades entre elles per antiquíssimes i sempre prosperes rutes comercials.  La Península Ibérica no va ser-ne una excepció.  L'Islam, que s’ajustà sensiblement a les zones de tradició urbana que hi havia a la península des dels temps de Roma, no va necessitar fundar gairebé ciutats noves, sinó que va procurar revitalitzar les que ja existien.

Així i tot, fins al començament del segle ix, l'economia va continuar sent fonamentalment agrícola (poc accés dels invasors a les ciutats i repartiment de lots de terra), ramadera (reformada per la presencia de berbers) i d’escàs moviment comercial.

Però quan al-Andalus va assolir un alt grau d'islamització i es va obrir a la influència d'Orient, s'hi va iniciar una economia en que la producció agrícola i l'artesana eren enfocades de cara al mercat.  Això va provocar la migració dels propietaris de terres, grans i mitjans, cap a Còrdova o cap a capitals de les coros, per dedicar-se a negocis, esdevenir funcionaris o exercir alguna professió liberal.  El camp es va deixar en mans de colons, generalment mawlas, els quals, per la seva condició pagesa, eren menyspreats fins i tot més encara que molts esclaus urbans.

Homes lliures del camp i esclaus urbans van alimentar els oficis artesans i els grans tallers i obradors de l’Estat, i van fer renéixer els gremis.  Les produccions tèxtils (seda, lli, cotó i llana), de cuirs (repussats, assaonats, adobats, pergamins, pellisses, calçat ... ), de ceràmica i de vidre, eren les més importants, seguides de l'artesania del metall (coure, bronze), l'orfebreria i les talles d'ivori.  La producció de baixa qualitat era absorbida pel mercat interior i el Magrib; la d'alta qualitat (seda, pelleteria, teixits fins, voris, etc., en part produïts als tallers estatals) era destinada al mercat interior de luxe, l'Europa cristiana, Tunis i fins i tot l'Orient.

La mineria va tenir un ressorgiment en relació amb l’època visigòtica, encara que no es van superar les tècniques romanes, ni es van aconseguir les seves cotes d’eficàcia.  Sembla que l'explotació minera la van fer particulars.

     L'agricultura va continuar sent la tradicional, i encara era poc tecnificada en el conreu del blat i de l'ordi.  Van atreure l'atenció els conreus de regadiu (recuperació de tècniques de regadiu romanes i iranianes, utilització de sínies ... ) i tots aquells productes que implicaven una comercialització rendible (oli d'oliva, vi, taronges, figues ... ) o una utilitat per a la indústria (morera, lli, espart, arròs ... ). La ramaderia es va centrar sobretot en la cria d'ovelles, cabres, ases i mules; i van quedar en un segon pla les ramaderies bovina i cavallina. Una economia tan abocada al mercat necessitava uns bons canals de difusió interior i exterior, i una moneda fiable.  Les rutes interiors, pràcticament aprofitant el traçat de les calçades romanes, es recolzaven sobre una ruta central (Sevilla o Màlaga, Còrdova, Toledo, Saragossa) i una altra de costanera (Tortosa, València, Múrcia), amb derivacions.

Cap a l'exterior, la major part del comerç europeu passava pel comtat de Barcelona i en menor grau per Lleó; però el comerç de més gran volum era el de la Mediterrània, que es basava en una bona flota mercant i en uns grans ports, dotats de drassanes (Tortosa, Dénia, Pechina-Almeria, Sevilla, Alcacer do Sal, Portugal).

 

 

3.  L'extinció de L’Islam a la península Ibérica

 

      Les taifes sorgides de la ruptura del califat mai no van arribar a constituir un conjunt estable.  Entre el 1031 i el 1091, el territori d'al-Andalus va conèixer un seguit de divisions territorials independents i de reagrupaments parcials, en funció dels interessos de les oligarquies locals i de l’aristocràcia militar.

Així, per aquesta època, sol parlar-se de taifes àrabs, això és, dominades per famílies descendents dels primers invasors o de muladites (Sevilla, Mérida, Saragossa ... ); de taifes eslaves, dominades per caps militars d'origen europeu (Dénia, Tortosa, Almeria), i de taifes berbers, dominades per caps militars berbers (Algesires, Màlaga, Carmona ... ). La fragmentació d'al-Andalus en minúsculs Estats rivals va ser aprofitada pels reis cristians del nord per exigir forts tributs (paries) als réguls musulmans a canvi de protecció.

 

3.1. La reducció del territori

 

Encara que, per la inèrcia de la prosperitat del segle anterior, les activitats econòmiques van continuar a bon ritme, la situació de dependència militar dels taifes respecte als cristians del nord va comportar, a la llarga, la ruïna per a molts d'aquells petits Estats, com a conseqüència de les fortes devaluacions que va patir la moneda d'or.  A mesura que els guanys a través de les paries van anar decreixent, els protectors es van convertir en agressors (preses de Coimbra el 1064, Toledo el 1085, Tarragona el 1090, Saragossa el 1117) i només la gran invasió de la península, a partir del 1082, per berbers i sudanesos del moviment religiós radical almoràvit va deturar l’avenç cristià.

Els almoràvits van formar un gran imperi hispano-nord-africà, caracteritzat per la seva intransigència religiosa, que es reflectirà en la persecució dels dissidents i la dissolució de les comunitats mossàrabs.  Aquell efímer imperi berber es va fragmentar abans de la meitat del segle xii, per la formació de noves taifes a al-Andalus i l'expandiment d'un altre moviment rigorista al Marroc, el dels almohades.

El 1147, els almohades (també berbers) van passar a la península i van repetir la tasca de frenar els nous intents expansionistes dels regnes i comtats cristians i de reunificar el territori musulmà.  Tampoc l’Estat almohade, que va conèixer èpoques de gran esplendor econòmica i cultural, no va poder sobreviure.  Després de la derrota dels almohades a les Navas de Tolosa, l'any 1212, van ressorgir una altra vegada les forces internes disgregadores, que van donar pas a un tercer període de taifes.  Aquesta vegada, amb tot l'Occident europeu en un fort expandiment econòmic, els reis d'Aragó i de Castella van explotar a fons la nova situació d'inestabilitat, i en només cinquanta anys, van reduir el territori islàmic de la península a menys de la seva sisena part.

 

3.2. El regne de Granada

 

De les terceres taifes només sobreviurà a partir de finals del segle xiii el regne de Granada, pràcticament inalterat en el seu territori fins el 1481, el qual, en tot aquest temps, tan sols va perdre uns 4000 kM2 dels seus 35000 inicials.  Va ser regit sempre per sultans o malics (reis), de la dinastia nassarita (1246-1492), els quals reconeixien com a caps espirituals, unes vegades els califes de Tunis i unes altres, els abbassís.  A la pràctica, els reis de Granada van ser gairebé sempre vassalls dels reis de Castella, als quals pagaven forts tributs en or.  Aquests tributs van fer de Granada la porta principal d'entrada de l'or sudanès a Europa.  Les seves monedes d'or i d'argent es van mantenir estables gràcies a una economia molt completa i al seu comerç exterior, sobretot amb el nord d’Àfrica, Gènova i les Corones d'Aragó i Castella, que girava a l'entorn de l'explotació de vidre, ceràmica, seda, cotxinilla, sucre, panses... Però Granada, si bé va conèixer una llarga prosperitat, sempre va estar sotmesa a tensions socials, conspiracions i guerres internes i externes, que propiciaran la fi de la presència islàmica a la península Ibérica.

 

 

4. La cultura andalusí

 

    La cultura islàmica no va ser un producte àrab, sinó un conglomerat d'elements culturals (sírio-bizantins, perses, hindús ... ) barrejats pel patró de vida dictat per l’Islam i expressat en llengua àrab.  Aquesta llengua va esdevenir dins del món musulmà el vehicle cultural per excel·lència, perquè era obligatori per a tot bon musulmà el coneixement de l’Alcora i n'era prohibida la traducció.  Fins i tot s'ensenyava a llegir i escriure per mitjà de la lectura i còpia de l’Alcora.  Les reiterades referències que es feien en tots els ordres de la vida a l’Alcora i la Sunna, van aconseguir d'impregnar la nova civilització d'una pàtina genuïnament àrab que, altrament, a causa de la feblesa cultural de l’Aràbia pre-islàmica, mai no s'hauria donat.

Tanmateix, a al-Andalus, fins a l'inici del segle xii, moment en que s'inicia la gran entrada de berbers a la península, sembla que el poble musulmà, i fins i tot l’aristocràcia, parlava en romanç o en una barreja de romanç i àrab.

A Hispània, el despertar cultural musulmà va ser tardà pel salt lingüístic, per l'escassa cultura dels primers invasors, per la relativa solidesa de la cultura mossàrab de les ciutats i per l'oposició dels primers omeies hispans a tot el que arribes del califat abbassí.

La cultura hispano-musulmana va passar, sobretot a partir de les primeres dècades del segle XI, per moments de gran creativitat. Sempre enfocades cap a la pràctica, es desenvoluparen les ciències en general, i molt particularment la medicina, en que van destacar el cirurgià Abu-1-Qasim i Avenzoar; l'astronomia i les matemàtiques (va ser des d'al-Andalus que es van introduir a Europa els nombres hindús) amb Maslama al-Magrití i Al-Zarqalí, entre d'altres, i l'agronomia, amb lbn Bassal.

També es van cultivar amb brillantor la filosofia, que va donar figures com Averrois i lbn Tufayl, els estudis jurídics (Yahyá ibn Yahyá, Isa lbn Dinar), la història amb Abnalqotia, Abankayan i molts altres, d'entre els quals el més famós és Mohammad lbn Abbad alRundi (el «moro Rasis» de la historiografia medieval castellana), etc.

La música i la poesia van ser cultivades durant tota la dominació islàmica de la península.  Poetes com lbn Hazm (el «Collar del Colom») i lbn Quzman (autor de zagals) poden ser per la seva fama dues mostres significatives.

Malgrat l'aparent brillantor de la cultura musulmana, l'afany d’ortodòxia religiosa va donar lloc a posicions radicals, que sovint van coartar la creació cultural.

 

 

5. L’art hispano-musulmà

 

Com en tot l’àmbit islàmic, a l'al-Andalus les manifestacions artístiques van ser el resultat de la unificació de les cultures locals precedents amb aportacions culturals orientals.

Ara bé, la religió condicionava decisivament aquesta síntesi.  Excepcions a banda, en el terreny estètic va influir poderosament la prescripció islàmica de la no representació de la figura humana, que per extensió va portar a la distorsió expressa i a l'abstracció de les figures animals i vegetals.  La voluntat puritana d'irrealisme formal, combinada amb l'aversió oriental per les superfícies nues, va donar lloc a un decorativisme en que van prevaler els arabescos (pseudo-vegetals o geomètrics) i la grafia (l'escriptura com a element decoratiu).

L'arquitectura va quedar marcada pel concepte de ciutat musulmana, que difereix força del de ciutat-polis.  No hi ha vida pública entesa com a tal, desapareixen els fòrums i els grans recintes d'espectacle.  La ciutat és un indret en que viuen famílies (intimitat a la llar), en que es comercia (mercadal), en que hi ha la residència del delegat de l'autoritat (alcàsser) i, sobretot, en que els fidels resen (mesquita amb minarets).  La higiene del cos, que és un dret i una obligació, mantindrà la tradició dels banys públics.

La importància de la vida de la llar propiciarà una arquitectura d'interiors en la qual s’intentarà de crear un ambient agradable: rica decoració, jocs de llum i ombra, jardins, fonts... El gust pel confort se centra fonamentalment a evitar la calor als interiors; així la ventilació serà a través d'obertures que donin a patis interiors ombrívols i s'evitaran, en la mesura del possible, les grans finestres cap a l'exterior.

Els elements constructius principals són l'arc de ferradura, els arcs de mig punt peraltats, els arcs polilobulats i les cúpules d'arestes entrecreuades que no es manifesten ostensiblement cap a l'exterior com en l'art irano-musulmà (Mesquita de Còrdova, Medina Azahara).  Les influències romanes, siríaques i bizantines són evidents i des del segle XII es barregen amb l'art magrebí (la Giralda).  En el camp de la decoració d'interiors, durant el Califat la decoració de guixeria va començar a substituir l'esculpit i més endavant, a la Baixa Edat Mitjana, se li va unir el mosaic de rajola de València.

En l'artesania, un gust especial per la bellesa va dur els andalusís a crear vertaderes obres d'art menor, particularment en L’orfebreria, la forja i especialment en la ceràmica.  La influencia de l'art hispano-musulmà sobre l'art hispà posterior va ser notable, particularment d'ençà del segle XIII.  La presencia d'artistes i artesans en terres cristianes va originar un estil ben definit, el mudèjar, que durarà fins a ben entrada l'Edat Moderna.

 

 

 

 

 

Tornar