L’Europa de les monarquies absolutes

Després de la prosperitat econòmica dels inicis de l'Edat Moderna, el segle XVII es va caracteritzar per una greu situació de recessió, i de crisi econòmica. Però com que Europa era un conjunt de països molt diferents entre si, la crisi no va afectar totes les regions per igual, ni va commoure de la mateixa manera tots els sectors socials. Per això, hem d'entendre la crisi no com una època de recessió generalitzada en totes les activitats econòmiques, sinó més aviat com una crisi d'adequació davant els canvis que havia generat l'expansió del segle anterior.

Al llarg d'aquest procés d'adaptació, els límits del qual fins i tot depassen el segle XVII, es van produir transformacions fonamentals en l'ordre econòmic i polític. A Anglaterra es van començar a assentar les bases d'un nou sistema econòmic (el capitalisme) que amb el temps va acabar desplaçant el vell ordre feudal .També va ser en aquest mateix país on, mentre a la resta del continent els diferents regnes europeus consolidaven la monarquia absoluta, s'iniciava una nova forma política, la monarquia parlamentària, símbol de l’avenç del poder de la burgesia.

 

1.        La crisi econòmica i les seves alternatives

Dins una societat eminentment agrària com era l'europea del final del segle XVI, la crisi es va donar en primer lloc i d'una manera més intensa a països que, com Castella, Portugal o França, mantenien encara una estructura sensorial més arcaica. En canvi, Anglaterra i Holanda no en van sentir els primers símptomes fins ben entrat el segle XVII.

 1.1.           Els símptomes de la crisi

Els símptomes de la crisis van ser:

·       L'atur del creixement demogràfic europeu, que havia estat un dels motors de L’expansió del segle anterior. Amb l'excepció d’Holanda, Anglaterra i d'alguna altra zona perifèric, la població europea pràcticament es va mantenir estancada al llarg de tot el segle i fins i tot, a la península Ibérica i a Alemanya, va disminuir. Les causes d'aquest fre demogràfic van ser les contínues epidèmies (la pesta del 1630) i les guerres (la guerra dels Trenta Anys, 1618-1648), que van assolar Europa.

·       Les crisis agrícoles provocades per la inseguretat d'una agricultura tradicional davant les adversitats climatològiques van fer de tot el segle XVII una continua successió de períodes de gran manca alimentària. L'agricultura, que continuava majoritàriament dins l'estret marc de l'economia sensorial, va arribar a un punt tal de saturació que fins i tot a molts llocs la producció agrària va disminuir i molts camps van convertir-se en terres de pastura. Les tècniques de conreu no havien experimentat pràcticament cap renovació des de l'Edat Mitjana i l'esgotament de les terres s'evitava encara pel vell sistema del guaret, o mitjançant el conreu de cereals secundaris, com l'ordi i el sègol.

Novament Anglaterra i Holanda van ser una excepció dins aquest desolador panorama. Efectivament, els holandeses van introduir nous conreus, com el blat de moro i les patates, i van substituir el guaret per la sembra de plantes farratgeres, les quals van permetre augmentar la ramaderia i disposar d'abundants adobs.

·       Ara bé, les dificultats econòmiques no es limitaven a les zones rurals, sinó que arribaven també a les zones més urbanitzades, on la crisi afectava també el comerç i la producció industrial. A Itàlia, la indústria tèxtil va decaure estrepitosament a Venècia, per exemple, la producció de teles el 1712 era tan sols una quinzena part de la del 1602. A remolc de tot això, el gran comerç va disminuir notòriament en els anys més crítics del segle XVII. La ruta del Bàltic es va estancar a partir del 1650 i el comerç mediterrani es va contreure notòriament.

Aquesta mala conjuntura econòmica que va travessar Europa durant el segle XVII s'ha explicat moltes vegades com a resultat de la disminució de l'arribada d'or i plata americans a partir del 1630. Però les causes d'aquesta crisi cal cercar-les sobretot en les contradiccions internes del segle XVI, en què el creixement del sector manufacturer i dels intercanvis comercials havien tingut lloc sense que paral·lelament es donessin ni una elevació en la productivitat agrícola, ni transformacions en l'estructura productiva (tan agrícola com manufacturera) que trenquessin definitivament el vell marc feudal.

 

2.        El mercantilisme

Amb la consolidació de l'Estat modern es va desenvolupar a Europa una política econòmica coneguda amb el nom de mercantilisme. Aquesta política, que ja havia començat a practicar-se al llarg del segle anterior, va adquirir el seu vertader significat a la segona meitat del segle XVII.

La pràctica econòmica mercantilista es basava en dos principis fonamentals:

·       El primer era que la riquesa d'un país depenia de la quantitat de metalls preciosos de què disposés.

·       El segon formulava que per aconseguir-los calia promoure el comerç exterior i mantenir en tot moment una balança de pagaments positiva.

Amb aquest teló de fons, molts Estats europeus van adoptar una sèrie de mesures practiques:

·       Voluntat per desenvolupar la producció industrial (privilegis fiscals, prioritat en l'aprovisionament de matèries primeres, etc.).

·       Facilitats a l'exportació i fre a la importació mitjançant la manipulació dels drets de duana (concessió de privilegis als exportadors i aplicació de forts aranzels als importadors).

Els Estats van trobar també una gran oportunitat d'augmentar els seus ingressos i de controlar, encara que indirectament, el comerç d'ultramar mitjançant el sistema d'atorgar el monopoli del comerç exterior a les grans companyies privades, les Companyies d'índies:

·       Creades per primer cop a Holanda.

·       Aquestes corporacions van sorgir de la necessitat d'associació dels grans mercaders.

·       Es constituïen, generalment, mitjançant l'aportació d'accions de particulars.

·       L'activitat fonamental d'aquestes companyies va ser el comerç americà i asiàtic i el tràfic d'esclaus.

Un impulsor de les teories mercantilistes va ser el francès Jean-Baptiste Colbert, ministre de Finances de Lluís XIV, que si bé va veure frenat el seu treball per les despeses de luxe de la Cort, va aconseguir:

·       La reconstrucció de la marina.

·       Va agilitzar la legislació mercantil.

·       Va donar un gran impuls a les manufactures tèxtils.

Però la gran beneficiaria d'aquesta teoria econòmica va resultar Anglaterra, que mitjançant lleis (Actes de Navegació) i guerres comercials, va aconseguir, a finals de segle, desplaçar els holandeses del paper d'intermediaris en el comerç mundial.

 

3.        Les noves formes de producció

Al llarg del segle es va anar produint el desplaçament del predomini econòmic dels Estats continentals i mediterranis cap a les potències marítimes de la mar del Nord. Espanya, Itàlia i Portugal, encara que amb situacions econòmiques diferents, continuaven aferrades al vell sistema de comerç d’espècies i de productes de luxe, mentre Holanda i Anglaterra desenvolupaven un comerç massiu de béns de consum, provinents molts d'ells de les seves pròpies manufactures.

Les indústries de teixits anglesos, i fins i tot les sederies de Lió, treballaven ja per als mercats internacionals i les colònies d'ultramar, i ja havien superat d'aquesta manera l'etapa de la manufactura de luxe. Aquestes manufactures, o grans tallers, especialment anglesos, en què treballaven assalariats subjectes a un rígid control, van ser el vertader pont cap a la indústria moderna, que va començar a desenvolupar-se un segle més tard amb la Revolució Industrial. Alhora, van aparèixer establiments més complets de mineria, de metal·lúrgia i drassanes.

De totes maneres, encara que és important pel seu valor històric, la producció manufacturera no deixava de ser escassa en el conjunt de L’economia mundial. De fet, la forma de producció artesanal continuava essent majoritària, almenys en el centre i l'oest d'Europa, sota la forma que es coneix com a indústria domèstica. Aquesta producció a domicili va ser molt beneficiosa per al desenvolupament del capitalisme, ja que va permetre que part dels guanys fossin invertits a augmentar la producció, i va consolidar el grup social de mercaders-patrons, que juntament a d'altres artesans enriquits van ser els antecessors de l'emprenedora burgesia industrial.

4.        La monarquia absoluta i la lluita per l’hegemonia política

Des de la Baixa Edat Mitjana s'havia iniciat un procés d'enfortiment del poder dels reis que va culminar al segle XVII amb la darrera forma política de l'Antic Règim: l'absolutisme.

 La monarquia absoluta va ser:

·       Un pas més en la centralització de tots els poders de l'Estat en mans del monarca, que ja no reconeixia ni les institucions tradicionals (Parlaments, Consells).

·       Ni les particularitats de les zones que fins aquell moment havien gaudit d'una certa autonomia.

·       Aquest nou sistema continuava recolzat fonamentalment en la noblesa, que perdent com perdia privilegis jurisdiccionals, es va fer cada cop més cortesana.

·       La burgesia, malgrat el seu enfortiment econòmic, no tenia cap privilegi polític i era encara massa feble per obtenir el control de l'Estat.

1.  L'auge de l’absolutisme a França

França, sota el regnat de Lluís XIV (1665-1715), és l'exemple més clar del nou model de monarquia absoluta, que excepte a Anglaterra i a Holanda, va ser imitat a tot Europa fins al moment de les revolucions burgeses.

El camí de l'absolutisme va ser preparat per l’enèrgica actuació del cardenal Richelieu (1624-1642), primer ministre de Lluís XIII, i per la propagació de teories de filòsofs com Hobbes. Aquest, en la seva obra Leviathan (1651), sostenia que, "per subsistir, els homes han de formular un contracte mitjançant el qual cedeixen el seus drets naturals a l’Estat, encapçalat pel seu sobirà".

El cardenal Mazzarino (1643-1661) va continuar la política del seu predecessor, i a la seva mort Lluís XIV va assumir:

·       Tot el poder.

·       El control sobre l’exèrcit,

·       L'administració de justícia.

·       La burocràcia.

Li van permetre disposar de tots els ressorts de l'Estat «l'Estat sóc jo».

Fets importants:

·       Amb l'objectiu d'aconseguir la unitat religiosa va perseguir ferotgement els hugonots, i amb el propòsit de sotmetre fins i tot l'Església catòlica, va arribar a enfrontar-se al papa.

·       Per reafirmar la seva sobirania absoluta va protegir els predicadors com el bisbe Bossuet (un rei, una fe, una llei), que defensava que l'autoritat del monarca prové directament de Déu.

·       L'antiga administració territorial va ser substituïda per una divisió del país en intendències, al cap de les quals figurava un governador representant del poder central.

·       Sota el pretext d'aconseguir les «fronteres naturals de França» (Pirineus i Rin) Lluís XIV va orientar la seva política internacional vers l'afebliment de la vella dinastia dels Habsburg hispànics, per assentar així les bases de l'hegemonia francesa al continent.

 

5.        El canvi d'hegemonia a Europa

En l’àmbit internacional, el segle XVII va recollir moltes de les tensions polítiques i religioses del segle anterior, que van culminar en un conflicte generalitzat.

La guerra dels Trenta Anys (1618-1648), que va produir la transformació del mapa, polític europeu i l'equilibri de forces. El centre neuràlgic del conflicte i l'escenari permanent dels enfrontaments bèl·lics va ser el territori del Sacre Imperi Romanogermànic, bressol, des de la Reforma, de profunds antagonismes religiosos. En un principi la guerra és van enfrontar el catòlics i els protestants, juntament amb la insurrecció de Bohèmia contra la casa dels Àustria Alemanys. Aquests van tenir el suport dels Austria espanyols. La guerra es va complicar amb la participació de França que era catòlica, contra els Àustria alemanys i espanyols, que lluitaven contra els protestants. La Guerra va agafar un caire polític.

Al final de la guerra els espanyols van perdre, davant dels holandesos (1939) i els terços de Flandes van ser vençuts per França a la batalla de Recroi (1643). Això va provocar la signatura de la Pau de Westfàlia al 1648, que significava:

·       L'ascens a l'Europa continental d'una nova potència, França.

·       L'esfondrament del vell Imperi alemany dels Àustria i la seva desintegració en estats gairebé independents.

·       Espanya va reconèixer l’independència d’Holanda.

·       El declivi de l’hegemonia castellana.

La guerra d’Espanya i França va continuar entre (1647-1659), fins la derrota espanyola i la signatura per part de Felip IV del Tractat dels Pirineus pel qual Espanya perdia el Rosselló i part de la Cerdanya. No va ser acceptat per les Corts Catalanes.

Aprofitant el poder de França Lluís XIV va intentar sotmetre a Europa durant la segona meitat del segle, provocant nombroses guerres. L’ultima va ser la guerra se Successió espanyola, iniciada a la mort de Carles II, que no tenia fills i al seu testament va deixar con a hereu a Felip d’Anjou, net de Lluís XIV. La corona espanyola tenia altres pretendents, la figura de Carles d’Àustria i fill de l’emperador Leopold era l’altre candidat a la corona. Finalment va ser proclamat primer rei de la casa Borbó Felip V  el net de Lluís XIV.

Això va provocar l’alarma d’Anglaterra, Holanda i Àustria en veure Espanya i França unides sota una mateixa família i amb un gran poder i van organitzar la Gran Aliança de l’Haia que tenia com a candidat a Carles i que també tenia el suport de la corona catalano-aragonesa.

La guerra va acabar amb el Tractat d’Utrecht, el 1713:

·       França va perdre l’hegemonia europea, que va quedar organitzada en un nou sistema d’equilibri.

·       Com a conseqüència d'aquesta recomposició territorial, Europa va passar a regir-se per un ordre polític basat en el predomini dels Estats nacionals.

·       Es van afirmar les monarquies absolutes.

·       Enfonsament generalitzat de totes les formes de poder supranacionals, és a dir els imperis germànic i hispànic.

·       Espanya va perdre definitivament el seu imperi europeu, va perdre les últimes possessions a Itàlia i Flandes.

·       Anglaterra es va convertir en la mestressa indiscutible dels mars i en l’àrbitre poderós de la política europea.

·       En el terreny religiós, va significar la proclamació de la igualtat i de la llibertat religiosa, i així es va posar fi a més d'un segle d'enfrontaments (guerres de religió).

6.        El sorgiment del parlamentarisme

Al començament del segle XVII, solament un país europeu havia suprimit l'Antic Règim, la República holandesa. La guerra contra el domini espanyol no havia portat únicament la independència nacional, sinó que també havia posat els grans comerciants en el govern de les ciutats i dels òrgans de la República. Però va ser la revolució anglesa la que va obrir les portes a un nou sistema polític: el parlamentarisme:

·       En lloc del poder absolut del monarca o del príncep, aquest sistema defensa la separació de poders.

·       La facultat de fer les lleis (poder legislatiu) correspon al Parlament i a ell han de retre comptes els ministres del govern (poder executiu).

·       L'administració de justícia, d'altra banda, queda reservada a institucions i magistrats independents (poder judicial).

La instauració del parlamentarisme va significar l'ascens a les esferes de poder de la burgesia, que, un cop assolit un clar predomini econòmic, es va revoltar contra les institucions que la marginaven, es va llançar a la conquesta de l’Estat i va iniciar la construcció de noves formes polítiques, més en consonància amb els seus interessos.

6.1.              La revolució burgesa a Anglaterra

Anglaterra no era la França de Lluís XIV, i les pretensions absolutistes dels monarques Stuarts van trobar una decidida oposició dins amplis sectors socials:

·       Fabricants i comerciants se sentien discriminats pels privilegis i monopolis de què gaudien les grans companyies comercials.

·       La burgesia veia en els obstacles feudals un clar impediment a l’expansió.

·       Les classes mitjanes es van agrupar en el moviment dels puritans (calvinistes anglesos) i rebutjaven tant l'absolutisme com el luxe desenfrenat de l'Església anglicana.

·       Es van unir els pagesos, els artesans i els assalariats.

Tots aquests grups, van trobar en el Parlament un mitjà per frenar les arbitrarietats del re¡, al qual feren costat l'antiga noblesa feudal, els grans comerciants i l’Església.

En aquestes circumstàncies, els errors del rei Carles I (1625-1649) (dissolució del Parlament, puja d'impostos sense la seva aprovació ... ) van accelerar la guerra civil.

L’exèrcit parlamentar¡, magistralment dirigit per Oliver Cromwell (1559-1658), va finalitzar per imposar-se i Carles I, acusat d'alta traïció, va ser decapitat l'any 1649.

La nova república va caure ben aviat sota la dictadura personal de Cromwell, que va reprimir amb igual duresa tant els residus realistes com les aspiracions d'igualtat social dels grups més radicals (els anomenats diggers*).

A la seva mort va ser restaurada la monarquia en la persona d'un nou Stuart, Carles II, però, el seu successor, Jaume II (1685-1688) va fer témer no tan sols un retorn a l'absolutisme, sinó també al catolicisme. Llavors, després d'un acord entre:

·       Els antics terratinents absolutistes (tories).

·       La burgesia.

·       La mitjana i petita noblesa (whigs) (que controlaven el Parlament)

Va ser elegit un nou monarca, l’holandès Guillem III de Nassau-Orange el 1689, que va reconèixer la igualtat de tots els homes davant la llei jurant la Declaració de drets i es va comprometre a respectar les exigències del Parlament. S'acompletava així la revolució burgesa, que iniciava un nou règim, la monarquia parlamentària, en què el rei quedava sotmès al control del Parlament.

 

 

Tornar