Parelles lingüístiques

PARELLES LINGÜÍSTIQUES EN UN IES

En entorns en els quals s’utilitza majoritàriament el castellà, les oportunitats que té l’alumnat d’origen estranger d’utilitzar de manera espontània i significativa el català se solen limitar a l’aula d’acollida i a les interaccions amb el professorat de les classes a les quals assisteix. Els contactes verbals amb la resta de l’alumnat del centre es produeixen en castellà, perquè aquesta és la llengua que sobretot utilitza l’alumnat autòcton en les relacions informals amb companys i companyes.

La detecció d’aquestes circumstàncies ha donat com a resultat un projecte de parelles lingüístiques. El projecte pretén promoure la implicació de l’alumnat autòcton en el procés d’aprenentatge del català i per part dels nois i noies d’origen estranger, afavorir el contacte entre tota la població escolar i alhora crear un espai en què l’alumnat autòcton també hagi d’utilitzar el català.

Objectius del projecte