Exercicis de derivades. Anar a tots els exercicis resolts

 1. Utilitzant els mètodes de derivació, efectueu les següents derivades.

  Com ho faria jo? Calculadora Wiris
 2. Calculeu la derivada de la funció  en el punt . Aplicant la definició de derivada.
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 3. sabent que

  a)  Existeix   ?
  b)  Dibuixeu la gràfica d’aquesta funció.
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 4. És derivable la funció   en el punt   ?.
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 5. Estudieu la continuïtat i la derivabilitat de la funció:

  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 6. Sigui  la funció:

  Estudieu la continuïtat i la derivabilitat de
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 7. En quins punts la recta tangent a la corba d’equació  és paral.lela a la recta . Trobeu l’equació de la recta tangent en aquests punts.
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 8. Trobeu les equacions de les rectes tangents i normal a la corba  en el punt
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 9. Donada la funció . Trobeu ( derivada d’ordre n) utilitzant inducció.
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 10. Determineu   per a que  tingui una recta tangent horitzontal  en el punt
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 11.  Determineu  per a que  tingui una recta tangent  en el punt  que formi un angle de  amb l’eix OX
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 12. Calculeu per a quins valors  les tangents a les dues corbes  i   en els punts    i   són perpendiculars.
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 13. Trobeu  per a quins valors  les tangents a les dues corbes  i   en els punts    i   són paral·leles.
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 14.  Considereu una paràbola a  d’equació general . Determineu els coeficients  de l’equació anterior de manera que la paràbola passi per l’origen, pel punt  i que la recta tangent a la paràbola a l’origen formi un angle de  amb de les x i tingui pendent positiva.
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 15. Proveu que a  només hi ha dues rectes que passen pel punt  i que són tangents a la paràbola . Trobeu aquestes rectes.

  Com ho faria jo? Calculadora Wiris
 16. Trobeu les coordenades del punt de la corba  tal que la tangent en aquest punt passa per l’origen de coordenades.
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 17. Sigui  un polinomi tal que . Es pot assegurar que la seva derivada  per algun ?. Justifiqueu la vostra resposta.
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 18. Donada la funció

  Demostreu que:
  a) és contínua en
  b)  és derivable en
  c) 
  d)  no existeix cap tal que 
  e)  Perquè no es pot aplicar el teorema de Rolle?
  f)  Dibuixeu  la gràfica de
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 19. Donades les funcions  i    que compleixen les hipòtesis del teorema de Cauchy en . Trobeu el punt  al que es refereix el teorema.
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 20. Satisfà la funció  les condicions del teorema de Rolle en l’interval ?  Raoneu la vostra resposta.
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 21. Estudieu  si es compleixen les hipòtesis del teorema de Rolle  de la funció  en l’interval  i en cas afirmatiu, comproveu l’existència d’una arrel al menys de  en l’interval considerat.
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 22.  La funció . Compleix les hipòtesis del teorema de Rolle en l’interval ?
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 23. Es considera la paràbola d’equació . Determineu un punt de la mateixa en el que la tangent a la paràbola sigui paral.lela a la recta que passa per   i
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 24. Comproveu si es compleixen les hipòtesis del teorema de Cauchy per les funcions  en l’interval  en aquest cas determineu  el número   al que es refereix el teorema.
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 25. Aplicant el teorema del valor mitjà a la funció  en els extrems de l’interval . Trobeu el corresponent
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 26. Si proveu que l’equació  té al menys una arrel en l’interval , sense calcular la derivada.
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 27.  Sense calcular la derivada de la funció  determineu quantes arrels té l’equació  i determineu els intervals als que pertanyen.
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 28. Demostreu que l’equació no pot tenir dues arrels reals diferents en  l’interval
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris


 29. Apliqueu el  teorema del valor mitjà a la funció  en l’interval
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris


  Calculeu els següents límits


 30. Com ho faria jo? Calculadora Wiris
 31. Com ho faria jo? Calculadora Wiris 32. Com ho faria jo? Calculadora Wiris 33. Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 34. Determineu els extrems absoluts i relatius de la funció  a l’interval
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris

 35. Trobeu els extrems absoluts i relatius de la funció en l’interval
  Com ho faria jo? Calculadora Wiris