4t ESO

 

EL COMENTARI LITERARI

 

 
 

A continuació us detallem una sèrie d'indicacions que us poden ser útils a l'hora d'iniciar un comentari de text, però és simplement una guia que us pot ser útil, perquè no hi ha una sola manera d'enfocar un comentari i, fins i tot, quan en tingueu pràctica us adonareu que cada text demana comentaris diferents. Dues persones diferents poden redactar comentaris de manera diferent, ja que es tracta de reflexions sobre una obra literària. Això sí, han de partir de cert coneixement de l'obra, d'una lectura acurada i d'una reflexió objectiva.

Com fer un comentari de text (I)

1. Cal llegir amb atenció un parell de vegades el text i buscar al diccionari les paraules que no s'entenguin.

2. Iniciem el comentari amb una breu introducció, que ha de contenir:

a) La referència a l'autor del text i una breu nota biogràfica, si es pot relacionar amb l'obra o el fragment que comentem.

b) El títol i la data d'escriptura de l'obra a la qual pertany el text, el gènere literari (si es tracta d'una novel.la, d'un conte, d'un llibre de poemes,...)

c) El corrent literari al qual pertany l'obra (si és possible de classificar) i si el text participa de les característiques de la literatura de l'època en què va ser escrit.

d) Incloem el fragment dins de l'obra més general, és a dir, si es tracta d'un poema indicarem si pertany a un recull amb una temàtica comuna; si forma part d'una obra teatral, un conte o una novel.la, direm a quina part externa (acte o capítol) o interna (plantejament, nus o desenllaç) pertany.

( Recordeu que la introducció només és la part inicial del text, per tant, no ens podem estendre en aquesta part, que és purament teòrica. Una bona introducció no hauria d'ocupar més d'un terç del comentari.)

Com fer un comentari de text (II)

3. A continuació començarem amb l'anàlisi formal del text:

a) Si es tracta d'un text en prosa n'indicarem la tipologia textual, és a dir,si és narratiu, descriptiu, dialogat, etc.o si combina diferents tipologies textuals (n'indicarem els paràgrafs).

b) Si el text és dramàtic, direm si es tracta d'un acte, una escena o només un fragment (en aquest cas, indicarem a quin acte i a quina escena pertany), si hi ha acotacions i de quin tipus són (de veu, de moviment,...) i si hi participen moltes veus (si es tracta d'un diàleg, d'un monòleg o d'un apart).

c) Si analitzem un poema direm quantes estrofes té, quants versos té cada estrofa i el nom de l'estrofa (tercet, quartet,...). Indiqueu, també, si es tracta d'una composició concreta (sonet, romanç,...), i a continuació el nombre de síl.labes de cada vers (digueu si són isosil.làbics o anisosil.làbics, si són d'art major o menor, si contenen cesura i com s'anomenen els versos segons el nombre de síl.labes). Indiqueu si hi ha rima, si aquesta és assonant o consonant, l'esquema de la rima i, si és clar, el ritme.

Es pot cloure aquest apartat amb alguna consideració general, si és possible, en què es relacioni la mètrica amb el contingut o amb l'estil de la composició.

TRES EXEMPLES D'ANÀLISI MÈTRICA

Com fer un comentari de text (III)

4. Analitzarem l'estructura interna del text tenint en compte:

a) El tema principal i els subtemes

b) Els personatges que hi intervenen

c) El moment central de l'escena (en el cas d'un text en prosa) o els mots i les frases clau (en el cas d'un poema).

Com ja podeu veure, aquesta part està molt lligada amb l'anterior, i sovint no cal diferenciar-les, es pot comentar alhora l'estructura externa i l'estructura interna.

Com fer un comentari de text (IV)

5. Fins aquí no es comença pròpiament el comentari. Us heu d'acostar al text i l'heu de desxifrar, com si es tractés d'un codi que cal anar descobrint.

La redacció del comentari ha d'anar seguint el text, la seva estructura, de forma exhaustiva (si cal, línia per línia, vers per vers), sempre relacionant les tècniques estilístiques emprades o les figures retòriques amb el seu sentit últim, amb allò que l'autor volia transmetre a l'hora de fer-les servir.

El comentari no s'ha de convertir en una llista de "coses" que heu anat trobant al text, sinó que ha de ser una interpretació objectiva de la forma i del contingut del text interrelacionats.

Com fer un comentari de text (V)

6. Finalment, podeu escriure una breu conclusió de tot el comentari per destacar-ne les idees principals i hi podeu afegir una valoració personal, sempre defugint fórmules com ara "m'ha agradat molt" o "aquest comentari ha estat molt difícil", perquè heu de procurar que el to del comentari sigui sempre objectiu.

 

___________________________________________________________

 

 

 

 

___________________________________________________________

 

 

 

 

____________________________________________________________