El castell de Mur a l'aula

 

0.- Aspectes generals

 

Experiències fetes a l'IES Eugeni d'Ors de Vilafranca del Penedès

Professor: Eloi Biosca Frontera

Temàtica / Àrea curricular.

Història medieval / Socials

Etapa educativa.

ESO, Batxillerat

Cicle

1er Cicle d'ESO (segon curs) i batxillerat

Nivell de dificultat

Mitjà

Modalitat d'agrupament (classe amb máxim quinze alumnes)

ESO: grup de treball (dos alumnes per ordenador)

Batxillerat: individual

Duració de l'activitat

ESO: 15 hores

Batxillerat: 30 hores (un trimestre)

 

1.- Per a l'alumne

 

1.1.- Descripció detallada de l'activitat

En primer lloc, passeja pel castell, visita tots els espais i aprèn a interactuar amb l'interfaç i els objectes virtuals. Tot seguit, amb l'ajuda d'un editor de textos, redacta un itinerari turístic i contesta unes preguntes molt concretes en relació als continguts històrics. També hauràs de resoldre algunes activitats d'investigació.

Primera sessió: Exercici de comprensió de l'interfaç i del maneig del sistema de navegació virtual.

L'activitat es pot fer individualment (si hi ha prou ordinadors) o en parelles. En aquest darrer cas hauràs d'escollir un company. 

Seguint les instruccions del professor seieu davant l'ordenador i activeu el programa, el qual té un accés directe a la pantalla.

Tens al davant el castell de Mur, reconstruït virtualment tal i com deuria ser a l'època de la seva construcció, segles XI i XII.

La realitat virtual et permet entrar al castell i moure-t'hi com si fossis una persona. Pots anar en la direcció que vulguis i tocar els objectes que trobis al teu pas. Recorda que per entrar en una habitació has de trucar primer a la porta i per travessar unes cortines primer les has de descórrer. Aprèn a passejar-te pels seus interiors i a interactuar amb els objectes que aniràs trobant. Tens 10 minuts (15 com a màxim).

A continuació hauràs de contestar oralment una série de preguntes que et formularà el professor, com per exemple: Com és el sistema de navegació virtual? Quants tipus de finestres d'informació hi ha? Per a què serveix el plànol? Com has resolt els problemes tècnics que han sorgit (s'ha penjat, no sé on soc, etc.)?

El castell és ple de racons interessants i punts de vista preciosos que el professor et suggerirà. Troba'ls.

2ª, 3ª i 4ª sessió. Disseny d'un itinerari turístic.

Imagína que etx un guia turístic i has d'ensenyar el castell a un petit grup que vol visitar-lo. Com has pogut comprovar, el castell, encara que no és gaire gran és molt complex i té molts espais per visitar. El grup de tu dirigeixes els vol veure tots i tenir una idea general de la vida que s'hi deuria desenvolupar al seu interior. Tingues en compte que és important que l'itinerari estigui ben muntat per tal que no hagis de passar gaires vegades pel mateix lloc. Alhora, procura donar explicacions clares i atractives. Recorda que encara que en la realitat virtual puguis volar i desplaçar-te per l'aire a qualsevol part del castell, aixó no ho podràs fer durant l'itinerari que proposis; has de passar pels espais, escales i passadissos per on una persona normal podria circular.

Pots començar la visita per la porta del castell.

Al professor l'hi has de llliurar per escrit. Pots utilitzar un processador de textos qualsevol. El programa et permet l'accés a la barra d'inici i als programes que tingui el teu ordenador. En aquesta barra inferior pots mantenir minimitzat el document sense necessitat de sortir del castell. 

Sessions posteriors. Activitats d'investigació.

Realitza per escrit les activitats programades al material. Les trobaràs al CD-ROM a: Icona "Informació" / Activitats / Investiga. 

 
Investiga

En aquests exercicis hauràs d'exercitar les teves dots d'observació i deducció ja que enlloc trobaràs les respostes ja resoltes.

Pots trobar dades a les finestres amb informació històrica que es despleguen en clicar els objectes del món virtual. Per tant, abans de contestar la pregunta has de pensar en quin espai del castell i en quin objecte es pot obtenir la informació necessària. Degut a la complexitat dels exercicis, en alguns d'ells hi ha senyalats quins objectes contenen la informació necessària.

Alhora,el programa disposa d'uns índexs temàtics i per objectes on podràs consultar el tipus d'informació que conté cada objecte. La ruta a seguir és: Icona "Informació" / índexs. 

Són activitats difícils. Pensa que algunes de les qüestions encara estan subjectes a controvèrsia dins del món dels historiadors i, per tant, no es té una resposta clara. Per aquest motiu, en cada cas hauràs d'oferir una resposta personal i agumentar-la. Es valoraran especialment els arguments utilitzats i el teu raonament.

Activitat final  

 
Activitat final

Com a exercici final has d'observar els dibuixos d'unes plantes i d'un alçat de cinc castells de frontera de la mateixa època que el castell de Mur extrets a partir de les restes existents. En la majoria dels casos els castells estan en molt mal estat i coberts per la runa i encara no s'hi han fet excavacions. En cada un d'ells has de saber distingir els diferents elements arquitectònics a partir del que es veu a primera vista.

1.2.- En resum

-         1. Passeig virtual

-         2. Disseny d'un itinerari turístic

-         3. Activitats d'investigació

-         4. Activitat final

1.3.- Informació complementària.

Com treballar les activitats simultàniament a la navegació pel castell virtual?

El programa no ocupa tota la pantalla; deixa lliure la barra inferior d'inici. Des d'ella es poden obrir els programes d'edició de text que tingui el vostre ordinador i hi podeu mantenir minimitzats els arxius de text amb les activitats que aneu treballant.

Com guardar el treball?

Els arxius de text que contenen les activitats pedagògiques del programa hauran de guardar-se des del principi en un disquet de 3 i mig, a part (no es pot gravar al damunt dels originals)

És convenient que cada alumne o grup disposi d'un disquet de 3 i mig amb el seu nom, on anirá guardant tots els treballs. Per tal d'evitar l'entrada de virus a la sala d'ordinadors és important que el professor reculli al final de cada sessió tots els disquets.

 

2.- Per al professor

 

2.1.- Presentació de l'activitat

Els alumnes, en primer lloc, realitzaran un exercici de comprensió de l'espai, és a dir, entendre la distribució i la funció de les diverses dependències del castell, els accessos a elles i la seva ubicació. A continuació contestaran unes preguntes molt concretes en relació als continguts històrics i, finalment, se'ls plantejarà diverses activitats d'investigació que hauran de resoldre.

Primera sessió: Exercici de comprensió de l'interfaç i familiarització amb el sistema de navegació virtual.

Durant els primers 10 minuts (15 com a màxim) els alumnes manipulen lliurement el material multimèdia i descobreixen pel seu compte la forma d'entrar i de navegar pel castell i per l'interfaç. El professor va resolent tots els problemes i els dubtes que es van plantejant. Es tracta de familiaritzar l'alumne amb el mitjà de forma lliure i no dirigida. En aquest sentit, la simplicitat de l'interfaç no fa necessària l'ajuda d'un tutorial.

A continuació, el professor formula oralment una bateria de preguntes en relació a la navegació, l'interfaç i els problemes tècnics sorgits durant els 10 o 15 primers minuts. Els alumnes, mentre les contesten oralment ajuden a posar en comú i a estendre a tot el grup totes les estratègies i tècniques que han descobert.

Un dels aspectes que caldrà que afronti el professor és que, una vegada l'alumne descobreix com funciona l'interfaç i ha fet un cop d'ull ràpid i superficial a les estances del castell, planteja sovint les preguntes: i ara què? què hem de fer?

Arribats en aquest punt el professor ha de plantejar oralment al conjunt del grup un sèrie de reptes que s'hauran de resoldre, com per exemple:

-         Situar-se a determinats punts de vista del castell. Al peu de la torre mestra de forma que es vegi en tota la seva alçada; una perspectiva aerea determinada; l'enquadrament d'un detall concret, etc.

-         Buscar aspectes que facin interessant l'exploració com: trobar el tresor del castell, les letrines, la presó, la màquina de guerra, etc.

2ª, 3ª i 4ª sessió. Disseny d'un itinerari turístic.

És important aconseguir que l'alumne capti la dimensió espacial, és a dir, que conegui bé tots els espais del castell i la seva distribució. Alhora es pretén que comprengui les funcions relacionades amb el seu ús en la vida quotidiana que tenien cadascun dels espais.

En aquest sentit, l'alumne cal que dissenyi i redacti un itinerari de visita per tot el castell, talment com si fos un guia turístic. Aquest itinerari pot començar per la porta del castell i ha de seguir un ordre racional i funcional, és a dir, que s'ha d'evitar al màxim passar massa vegades pel mateix lloc. Alhora, a cadascun dels espais visitats el guia haurà d'explicar breument els aspectes més interessants relacionats amb la vida quotidiana que s'hi desenvolupava. Aquesta activitat dóna molt bons resultats ja que permet que cada alumne treballi al seu ritme i pugui desenvolupar una comprensió més àmplia i detallada de l'espai.

Sessions posteriors.  Activitats d'investigació.

Tot seguit els alumnes hauran de treballar les activitats preparades al CD. La ruta a seguir és: Icona "Informació"/ activitats / investiga.

 
Investiga

L'arxiu "investiga" consta de 12 activitats que impliquen l'exercici de tècniques d'observació i deducció. Els alumnes han d'aprofitar la informació obtinguda en la redacció de l'itinerari turístic i utilitzar la imaginació ficant-se en la pell dels habitants del castell per tal de descobrir quines solucions donarien als problemes plantejats en l'exercici. Algunes de les activitats estan al centre de discussions historiogràfiques actuals i, per tant, el professor a l'hora d'avaluar-les ha de valorar especialment l'argumentació i la quantitat d'informació usada per l'alumne.

Els alumnes poden consultar les diferents finestres d'informació històrica que apareixen en clicar els objectes del castell virtual. És important que l'alumne dedueixi en quin objecte pot trobar informació i a quin espai cal anar per trobar-lo. Normalment els objectes tenen uns continguts associats al seu ús, per exemple una olla de la cuina ens parlarà de la forma de cuinar els aliments i, lògicament, estarà a la cuina.

De totes maneres, de vegades pot resultar difícil trobar l'objecte que ens ha de donar la informació que ens cal. En aquest cas poden servir d'ajuda uns "índexs"  d'objectes i per temes que es poden consultar seguint la ruta: Icona "informació"/índexs. Alhora, algunes activitats mostren un llistat d'objectes on es pot trobar la informació necessària.

Activitat final

 
Activitat final

Com a exercici final l'alumne ha d'observar els dibuixos d'unes plantes i d'un alçat de cinc castells de frontera de la mateixa època que el castell de Mur extrets a partir de les restes existents. En la majoria dels casos els castells estan en molt mal estat i coberts per la runa i encara no s'hi han fet excavacions. En cada un d'ells ha de saber distingir els diferents elements arquitectònics a partir del que es veu a primera vista.  

2.2.- Solucions a les activitats

 
Solucions

2.3.- Objectius educatius

-         Motivar l'alumne a interessar-se per la història. La possibilitat de passejar lliurement per l'interior d'un castell medieval és ja en sí un element lúdic que els alumnes valoren amb interès. A més, s'hi afegeix la fascinació que provoca el fet de reviure un escenari històric del passat.

-         Conèixer una investigació històrica (documental, arqueològica i iconogràfica) rigorosa que ha estat la base de la reconstrucció virtual del castell.

-         Aprendre continguts sobre la vida quotidiana a l'edat mitjana.

-         Tenir la possibilitat de portar a terme petites recerques històriques.

-         Experimentar col·lectivament (el professor amb els alumnes) una manera innovadora i activa de fer classe d'història.

2.4.- Continguts

Un castell medieval és alhora un espai militar, un centre jurisdiccional i d'administració d'un territori i un espai d'hàbitat, tant per a la família noble del castell com per al personal de defensa i de servei. Per tant, els continguts són:

  • Marc polític i territorial: Europa; al-Àndalus; comtats catalans, regnes cristians peninsulars, comtat de Pallars.
  • Feudalisme, economia, estructura de la societat, els senyors de la terra, l'església feudal, els cavallers, els camperols.
  • Cultura i Mentalitats: La religiositat; l'ensenyament, l'educació dels nens, estructures familiars, sentiments, la violència feudal, els trobadors, la música.
  • Vida quotidiana: Alimentació, cultura material, higiene, nivells de confort, etc.
  • Arqueologia: resultats de les excavacions realitzades, localització d'espais i estructures, presentació de materials.
  • Documentació escrita: traducció, anotació i glossaris sobre documents de l'época.

 

2.5.- Coneixements previs necessaris

No cal haver treballat prèviament a classe els continguts relacionats amb el CD.

Els alumnes hauran d'usar eines informàtiques básiques d'escriptura (per exemple el Word).

 

2.6.- Recursos necessaris

CD-ROM:

Biosca, Eloi; Sancho, Marta; Vinyoles, Teresa. Viure en un castell de la frontera. Passeig virtual pels segles XI i XII. Edicions U.B. Barcelona. 2000

El Departament d'Ensenyament n'ha repartit un ejemplar per tots els instituts de Catalunya.

.

Requeriments mínims:

Windows 95, 98, 2000 o NT4. (No funciona en Mac)

Netscape Navigator (versió 4.0 i posteriors) o Microsoft Internet Explorer (versió 4.0 i  posteriors)

Processador, mínim Pentium II a 233 Mhz, aconsellable Pentium III. La velocitat de navegació augmenta amb targes acceleradores.

32 Mb RAM

Tarjeta gráfica SVGA 640 x 480. Recomenable: SVGA 1280 x 1024

Tarjeta de so.

Consells d'instal·lació:

Tot el contingut del CD-ROM ocupa 90 MB. Degut al reduït espai que pren al disc dur és aconsellabre fer la instal·lació individualitzada ordinador per ordinador i guardar tot el contingut al disc dur.

Es també molt útil crear un accés directe des de la pantalla d'escriptori.

2.7.- Suggerències per a l'organització de l'activitat

Generals:

Durant la sessió de treball a l'aula informàtica els alumnes poden seure, si és possible, individualment i ,si no, com a màxim en parelles.

Com a avaluació els alumnes lliuraran un dossier imprès amb totes les activitats realitzades.