Ús del full de càlcul per estadísticaHeu de descarregar-vos aquest full de càlcul al vostre ordinador.

El podeu obrir amb el OpenOffice ( que podeu descarregar gratuïtament de http://www.softcatala.org) o també amb el Google spreadsheed (sols us cal connexió a internet i un navegador)

A la primera columna (des de la casella A5 fins la A504) hi podeu posar les dades a analitzar.

Veureu que immediatament us calcula a la zona verda els paràmetres

Paràmetre
Fórmula
Nombre de dades =COMPTA(regió)
Màxim =MAX(regió)
Mínim =MIN(regió)
Rang =màxim-mínim
Mitjana =MITJANA(regió)
Desviació típica =DESVESTA(regió)
Mediana =MEDIANA(regió)
Primer quartil =QUARTIL(regio;1)
Tercer quartil =QUARTIL(regio;3)

on la regió és la zona on hi ha les dades (en aquest cas A5:A504)

Ara per tal de realitzar la taula amb les dades agrupades, heu d'omplir les caselles de color taronja.

L'extrem esquerra dels intervals ha de ser un valor (millor enter) menor que el mínim.

L'extrem dret dels intervals ha de ser un valor (millor enter) major que el màxim.

El nombre d'intervals es millor escollir-lo de forma que els extrem siguin enters.

Un cop omplerts aquests 3 valors, ja veureu tota la taula amb els valors acumulats, els diagrames de sectors i l'histograma de les vostres dades.

Per últim podeu comprovar la regla 68-95-99'3 a les caselles de color blau.

 

 

 Actualitzat el abril del 2007
Enric Brasó i Campderrós 1990-2007