SENYALITZACIÓ

13.1. Definicions dels senyals
13.2. Criteris d'ús
13.3  Els senyals i el personal.
13.4 Condicions mínimes dels senyals
13.5 Colors dels senyals
13.6 Senyals en panell
13.7 Senyals lluminoses i acústiques
13.8 Comunicacions verbals i gestuals
13.9 Frases Riscos
13.10 Frases Seguretat
13.11 Pictogrames de seguretat
13.12 Transport matèries perilloses