UNITATS   DIDÀCTIQUES


BLOC 1: Aspectes previs
  1.- Introducció
  2.- Principis estadístics
  3.- Comunicació i relacions humanes
  4.- L'empresa i processos de producció
  5.- Ús de les noves tecnologies

BLOC 2: Teoria de la prevenció
  6.- Conceptes previs
  7.- Disciplines preventives
  8.- Accidents, malalties, i entitats
  9.- Història de la prevenció
10.- Normativa internacional
11.- Normativa espanyola

BLOC 3: Aspectes pràctics de la prevenció
12.- Representació del personal i serveis a la prevenció
13.- Senyalització
14.- Equips de treball i de protecció individual
15.- Accidents
16.- Auditories i avaluació de riscos i informes
17.- Institut Nacional de salut i Higiene en el Treball
18.- Elaboració de programes
19.- Formació i informació al personal
20.- Campanyes