ESTADÍSTICA

2.1.- Origen de l'estadística
                   activitat
2.2.- Percentatge
                   activitat
2.3.- Lectura i interpretació de gràfics
                   activitat
2.4.- La població, mostra, individus i variables
                   activitat
2.5.- Recollides de dades
                   activitat
2.6.- Freqüències
                   activitat
2.7.- Dades centrals
                   activitat
2.8.- Dispersió dels resultats, variància
                   activitat
2.9.- Relació entre 2 variables, covariància
                   activitat
2.10.- Elaboració de gràfics
                   activitat

 Activitat final