REPRESENTACIÓ DEL PERSONAL I SERVEIS DE PREVENCIÓ

12.1. Article V de la LLPRL
          Activitat
12.2. Consulta dels treballadors i terballadores
          Activitat
12.3. Drets
          Activitat
12.4. Delegats i delegades de prevenció
          Activitat
12.5 Competències
          Activitat
12.6 Garanties

           Activitat
12.7 Comité de seguretat i salut
           Activitat
12.8 Real decret 39/1997 sobre els serveis de prevenció
          Activitat
12.9 Organització de recursos
          Activitat
12.10 Acreditació a empreses
          Activitat
12.11 Funcions i nivells de qualificació
          Activitat