EL COS HUMÀ
 
 
MEMÒRIA

MEMÒRIA DEL GRUP DE TREBALL

 

"ADAPTACIÓ CURRICULAR DEL COS HUMÀ PER A L'AULA D'ACOLLIDA”

 
INTRODUCCIÓ

El nostre grup de treball, com a tutors d'Aules d'acollida, parteix de la necessitat de trobar materials adequats per a l'alumnat que assisteix a les nostres aules.

Tot i la gran oferta que hi ha al mercat (editorials, internet...), considerem que no s'adeqüen a les necessitats del nostres alumnes.

És per això que pretenem reelaborar un material específic adaptat als següents nivells d'aprenentatge:

  • Nivell 0: prèvies d'aprenentatge
  • Nivell 1: alfabetització i vocabulari bàsic

De la mateixa manera, pretenem elaborar un material específic adaptat als altres següents nivells:

  • Nivell 2: assoliment de competències comunicatives bàsiques i introducció al treball específic d'àrees
  • Nivell 3: consolidació de competències comunicatives i treball específic d'àrees

Per tant, l'objectiu fonamental que ens proposem és realitzar una adaptació curricular referent al cos humà i, així, donar solucions a les inquietuds dels nostres alumnes i millorar la seva integració curricular a l'aula ordinària.

 
COMPONENTS DEL GRUP

Tutors/tutores d'aules d'acollida de Sabadell

1.

Maria del Mar Álvarez Vega

CEIP Joaquim Blume (Sabadell)

2.

Amàlia Galán Cano

CEIP Joan Sallarès i Pla (Sabadell)

3.

Teresa Guitart García

CEIP Joan Maragall (Sabadell)

4.

Ferran Marquina Martínez

IES Les Termes (Sabadell)

5.

Mar Ramírez Torres

CEIP Agnès Armengol (Sabadell)

6.

Àngela Suárez García

CEIP Samuntada (Sabadell)

7.

Isabel Vidal Palumé

CEIP Calvet d'Estrella (Sabadell)

OBJECTIUS DEL GRUP DE TREBALL

1. Classificar i elaborar materials adaptats a les necessitats dels alumnes nouvinguts del cicle mitjà, cicle superior i primer cicle de l'ESO.

2. Elaborar d'una proposta didàctica per als nivells 1, 2 i 3 referents al cos humà.

3. Aconseguir un domini per donar a conèixer el nostre treball i que tant els nostres companys/-es d'AA, com d'altres docents puguin disposar d'aquest recurs per atendre la diversitat dels seus alumnes.

4. Crear una pàgina web.

GUIÓ DE TREBALL
1. Introducció

2. Objectius referencials i continguts a l'Aula d'acollida

3. Proposta didàctica

3.1. Part externa (nivell 1)

a) Els òrgans dels sentits

b) Parts del cos (cap, tronc i extremitats)

3.2. Part interna o aparells (nivells 2 i 3)

a) Aparell locomotor

b) Aparell digestiu

c) Aparell respiratori

d) Aparell circulatori

e) Aparell excretor

f) Aparell reproductor

TEMPORITZACIÓ
1. Curs 2005-2006: Treball dels nivells 2 i 3. Estructura de la pàgina web.
2. Curs 2006-2007: Treball del nivell 1 i finalització de la pàgina web.

OBJECTIUS PER AL CURS 2005-06

1. Classificar i adaptar materials de l'àrea de coneixement del medi natural: el cos humà, part interna dels nivells 2 i 3.
2. Elaborar les adaptacions corresponents als nivells 2 i 3.
3. Inici de la pàgina web.

GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS

1. La classificació de materials corresponents als nivells 2 i 3 s'ha realitzat satisfactòriament.
2. S'ha elaborat l'adaptació corresponent al nivell 2 i resta en procés la del nivell 3.
3. S'ha iniciat l'elaboració de la pàgina web.

OBJECTIUS EN FASE D'ASSOLIMENT

Per al curs vinent tenim previst:
1. Continuar amb el nivell 3.
2. Elaborar el nivell 1.
3. Donar a conèixer el nostre treball en un domini web.

PROPOSTES DE TREBALL PER AL CURS VINENT

1. Acabament de la proposta didàctica: objectius que han restat pendents o en fase d'assoliment.
2. Plantejament de la metodologia i avaluació de la proposta didàctica.
3. Recull de la bibliografia i materials emprats.
4. Acabament de la pàgina web i difusió.
 
 
Sabadell, juliol de 2006