<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> valenc

TRETS DEL VALENCIÀ

-articulació de la e àtona inicial travada com a a : antendre, ancendre
-caiguda de la -d- intervocàlica: aixà (aixada), mocaor, teulà...
-pronunciació de la - r i la - t finals: pensar , eixir , cent , sant
-pronunciació de la consonant final dels grups -nt, -nd, -lt, -ld, etc
-es diferencia la pronunciació de v/b
-possessius: meu, meua, meus, meues
-tres localitzacions per als demostratius: este, eixe, aquell
-forma única del numeral dos per al masculí i per al femení
-formes verbals: jo cante (canto), poguera, jo aní (vaig anar), diguí, n à ixer...
-combinacions pronominals específiques: li la donaré (la hi donaré), li'l portaré (l'hi portaré)
-lèxic propi: prompte (aviat), xic (noi), bou (toro), llevar (treure alguna cosa), orellals (arracades), escurar (rentar els plats).

ampliació