SADEX : Relació d'Entrades i Sortides. (Maqueta Funicular)
Mòduls utilitzats i vies en que estan instal·lats

Via   Mòdul
A      M19 Luxòmetre (Cèl·lula  Fotoelèctrica.)
B      M10 Sonòmetre (ordres, palmellada)
C      M17 Termòmetre (tèrmic motor)
D      M42 Relés (Cèl·lula Fotoelèctrica)
E      M36 Entrades Digitals
F      M37 Sortides Digitals
G      M43 Motors
H      MS01 Visualitzador

Entrades Digitals (M36)
1    Aturada Emergència
2    Aturada Normal
3    Final de Cursa Esquerra
4    Final de Cursa Dreta
5    Inici de Moviment Baixa Esquerra (si els dos vagons estan  entremig)
6    Inici de Moviment Baixa Dreta (si els dos vagons estan  entremig)
7    Funcionament 1 - Automàtic
                              0 - Manual 
8    Lliure

Sortides Digitals (M37)
1    Led baixa vagó Esquerra
2    Led Espera
3    Led Error
4    Led baixa vagó Dreta
5    Brunzidor
6    Lliure
7    Lliure
8    Lliure

  Tornar a la Pantalla del Hardware