L'ATENCIÓ I LA MEMÒRIA

Per aprendre a més de la feina de classe, cal que sàpigues distribuir el teu temps, cal que milloris la teva capacitat d'atenció i de memòria i, finalment cal que progressis quan als recursos personals necessaris per realitzar les diferents activitats.

Per realitzar adequadament es feines escolars és important que estiguis atent i concentrat en allò que fas. Alguns jocs (com ara els proposats a classe) són un bon exercici d'atenció.

Una altra habilitat que has d'anar exercitant durant les estones de feina i d'estudi personal és la memòria, útil per a molts aprenentatges. Hi ha moltes menes de memòria i moltes maneres de memoritzar; de vegades és una qüestió personal. Cal practicar les diferents formes d memoritzar per trobar aquelles que són més útils a cadascú.

Tot i així recorda:

rd_pin.gif (1016 bytes)Quan entre les feines o conceptes que volem aprendre es dóna una relació lògica, la memòria millora si no s'aplica paraula per paraula sinó a les relacions que es donen entre elles. L'elaboració d'esquemes us facilitarà la memorització d'aquestes relacions.

rd_pin.gif (1016 bytes)Una situació diferent es produeix quan els elements que et cal memoritzar no tenen, si més no directament, cap mena de lligam.

Una de les tècniques de memorització més senzilles i que es pot aplicar a situacions molt diverses consisteix a ordenar d'alguna manera el conjunt; després, fragmentar allò que volem aprendre en unitats menors,i, finalment, anar-les encadenant un cop apreses.

Per exemple: si has d'aprendre un conjunt de paraules, en primer lloc ordena'l alfabèticament i, després; el fragmentes en grups de tres paraules. Aleshores, memoritza el primer grup repetint-lo tres vegades; passa al segon i, un cop après, els repeteixes tots dos; fes el mateix amb el tercer i l'afegeixes als altres dos, i així successivament.

rd_pin.gif (1016 bytes)Una altra forma de memoritzar consisteix a ordenar les paraules de manera que suggereixin significats afegint-hi, si cal, més elements.

Per exemple: les preposicions són: "capa, des de, fins a, per a" Les podem ordenar així "des de, capa, fins a, per a" tot pronunciant "Des de capa fina a Pere"

rd_pin.gif (1016 bytes)Una variació de la tècnica anterior consisteix a fer acròstics: paraules o frases creades a partir d'elements d'allò que cal recordar.

rd_pin.gif (1016 bytes)Un sistema que pot ser molt útil per memoritzar i repassar tota mena de materials d'una assignatura és la utilització de fitxes com les de la imatge. Val la pena escriure la informació per una cara i per l'altra preguntes que ens podem fer sobre aquesta.

 

fitxac.jpg (13980 bytes) fitxr.jpg (10102 bytes)

xg.gif (969 bytes)