LES IDEES PRINCIPALS

LES IDEES PRINCIPALS

- Que és, la Idea Principal?
- És la més important del paràgraf, del tema o d'un llibre sencer
- Que vol dir la més important?
- Aquella de la qual depenen les altres o aquella que conté dintre seu les altres idees. Tenim per tant dues coses! La importància i el lloc o jerarquia.

La importància està en funció de:

1. El propi text, aleshores la Idea Principal (I.P. ) serà aquella de la qual depenen les altres, i de la qual les altres són explicacions o derivacions.
2. La teva intenció, és a dir, la més ajustada als teus interessos o aquella que et dona informació que ignoraves.

El lloc o la jerarquia

Vol dir que hi ha I.P. en el paràgraf, en la pagina, en el tema, en el llibre. Hi ha I.P . més amplies, més generals, o més restringides.

Així la I.P. de tot un llibre contindrà i abarcarà les I.P. de tots els capítols; la I.P. d'un capítol inclourà les de totes les pagines; i la I.P. d' una pagina 0 apartat explicarà en síntesi totes les idees dels diversos paràgrafs.
En resum: un text té una colla d'idees: principals, secundaries, exemples, aclariments, explicacions diverses, etc.


- Però, com distingir la I.P. de les altres?

Aquest és el problema! Quins recursos pot fer servir la nostra ment per trobar les I.P. ?

Aquí tens una llarga llista de recursos. Estan col·locats sense cap ordre especial, i, precisament, la teva feina serà descobrir els recursos més efectius per a tu!

 

RECURSOS PER TROBAR LA I.P.
1. Buscar la I.P. més general i amplia del paràgraf. Elemental !
2. Relacionar el que es llegeix amb el que ha dit el professor sobretot quan ha parlat dels punts més importants i ho ha manifestat expressament. (Infantil!)
3. Quin títol posaries al paràgraf o capítol ?
- La frase que posaries de títol segur que serà la que expressi la I.P
4. Per trobar les I.P. només caldrà fixar-se en els títols, subtítols i subratllats del text.
5. També pot servir de recurs per trobar les I.P. el buscar la relació amb els coneixements que es tingui del tema. El que es recorda pot ser fàcilment el més global, el més important (al marge dels detalls i anècdotes de fàcil record).
6. Cercar les "paraules pista " , és a dir , aquelles paraules que indiquen que el que ve després d' elles és important, per exemple: "En conclusió..", "en resum..", I'així doncs..", "per tant..'1 o una expressió que indiquen definició, com per exemple: " estudiar no és copiar al peu de la lletra ni memoritzar pagines".
7. Si no acabo de localitzar quina pot ser la I.P., llegeixo tot el paràgraf suprimint (sense llegir) la frase que em sembla que conté la I.P ., si el paràgraf perd sentit vol dir que la frase que no he llegit és la que li dóna sentit per tant és la que conté la I.P .
8. Aquell concepte que més es repeteix per sí o per sinònims en el text serà el concepte al voltant del qual girarà la I.P .
9. Si no es troba la I.P. és bo fixar-se en les paraules noves o en les que no es domina el significat, segur que aquestes comprenen la 1.P . ja que la seva ignorància fa perdre el sentit o la jerarquia del text. (Caldrà recórrer al diccionari o al context).
10. Un altre recurs és, en llegir, fer com un "esquema mental" (o per escrit) on anar col·locant les idees; al final queda clar la dependència que tenen i, per tant, quina o quin es són les més importants. Molt útil en cas de demostracions o passos en matemàtiques i altres ciències.
11. Localitzar l'estil expositiu, és a dir, si es deductiu o inductiu.

. Si és Deductiu, comença dient el més important - la idea principal, un enunciat general, una definició després s'il·lustra amb aclariments, conseqüències, exemples, demostracions del que s'ha dit.
Per exemple: "A la meva classe som 24, és a dir, el Joan, la Marta " -i així fins a 24-.

. L'estil Inductiu: fa el procés invers, comença amb exemples, casos, fets, explicacions, relacions, etc., per acabar treien la conclusió, el més important.
Per exemple: "La Xell, el Caries, la Pepi i el Guim formen la meva colla".

Descobert l'estil, sabem on normalment es trobaran les I.P., si al principi de cada paràgraf, apartat, capítol, etc., o al final.

12. Els diagrames, dibuixos, il·lustracions (sobretot en àrees tecnològiques) solen condensar les principals qüestions. Es bo fixar-s'hi.
13. També pots inventar els teus propis recursos. Pensa i observa amb atenció que fa la teva ment quan no troba la I.P. d'un text. Si és un recurs que no hem dit anota'l.
14. Buscar els moments en els quals es fan definicions. La paraula que es defineix i la definició solen ser importants. Aturem-nos un moment aquí, donada la importància que té la definició pels estudiants.

- Que vol dir definir! (definim la definició !)
- És explicar el sentit i significat d'una paraula o concepte de manera que no es confongui amb altres paraules o conceptes.

15. I en cas de dubte, utilitza el "qui-que".
Aquelles parts del text o aquelles frases que responguin a les següents preguntes
seran les que contindran les I.P .

- Qui-Que-On-Quan-Com-Perque

. Si vull aclarir els objectius, cercaré la frase que respongui al per que?
. Si vull saber el fet més important, cercaré la resposta a que o com? etc.