Els àcids

Els àcids són compostos que quan es dissolen en aigua s'ionitzen i originen ions H+, de manera que el pH de la dissolució és inferior a 7.

Hi ha dos tipus d'àcids:

 • Els hidràcids, combinacions binàries d'alguns no metalls amb l'hidrogen.
 • Els oxoàcids, combinacions ternàries de certs elements (principalment no metalls) amb hidrogen i oxigen.
Hidràcids
 • Són combinacions binàries de l'hidrogen amb els elements F,Cl, Br, I, S, Se i Te.
 • L'hidrogen té estat d'oxidació +1 i el no metall té l'estat d'oxidació negatiu.
 • No contenen oxigen.
 • Formulació: HIDROGEN + NO METALL. L'hidrogen s'escriu a l'esquerra, abans del símbol del no metall: HF, HCl, HBr, HI, H2S, H2Se, H2Te.
 • Nomenclatura:
  • En estudiar les combinacions binàries de l'hidrogen, hem vist que aquests compostos s'anomenen arrel del nom del no metall -ur d'hidrogen. Aquesta nomenclatura s'utilitza quan estan en estat gasós.
  • En canvi, quan estan en dissolució, s'anomenen àcid arrel del nom del no metall -hídric.

HCl
 • Estat gasós: clorur d'hidrogen
 • En dissolució: àcid clorhídric

 

H2S

 • Estat gasós: sulfur d'hidrogen
 • En dissolució: àcid sulfhídric

 

Dissociació dels hidràcids

 • Quan estan en dissolució aquosa, els hidràcids perden els hidrògens en forma d'ions H+.
 • Els hidràcids dels halògens (HF, HCl, HBr i HI) perden un catió hidrogen, mentre que els hidràcids H2S, H2Se i H2Te en poden perdre dos.
 • Els anions resultants s'anomenen amb la terminació -ur:
  • F- ió fluorur
  • Cl- ió clorur
  • Br- ió bromur
  • I- ió iodur
  • S2- ió sulfur
  • Se2- ió selenur
  • Te2- ió tel·lurur

Més informació sobre els hidràcids: "Els hidrurs".


Dissociació de l'àcid clorhídric

 


Dissociació de l'àcid sulfhídric

 

Oxoàcids

 • Tenen la fórmula general HaEbOc, on H és l'hidrogen, O l'oxigen i E un element no metàl·lic o algun metall (com el Mn o Cr). a, b i c són el nombre d'atoms de cada element.
 • L'hidrogen té estat d'oxidació +1 i l'oxigen -2.
 • L'element E té l'estat d'oxidació positiu.
 • Estat d'oxidació de l'element: per calcular-lo hem de tenir en compte que:
  • l'hidrogen té estat d'oxidació +1
  • l'oxigen té estat d'oxidació -2
  • la suma de tots els nombres d'oxidació ha de ser zero a un compost neutre (sense càrrega).
 • Exemple: a l'oxoàcid HBrO2, l'estat d'oxidació del brom és +3, ja que:
  • El "nombre d'oxidació" de tots els oxígens és: 2 x (-2) = -4
  • El "nombre d'oxidació" de l'hidrogen és +1.
  • +1-4 = -3; per tant, perquè la suma total del compost sigui zero, el brom ha de tenir un estat d'oxidació de +3 (-3+3=0).
 • Nomenclatura: per anomenar els oxoàcids se sol utilitzar la nomenclatura tradicional.
  • Element amb un sol nombre d'oxidació: àcid nom element -ic.
  • Element amb dos nombres d'oxidació:
   • Nombre d'oxidació menor: àcid nom element -ós.
   • Nombre d'oxidació major: àcid nom element -ic.
  • Element amb quatre nombres d'oxidació:
   • Nombre d'oxidació menor: àcid hipo- nom element -ós.
   • Segon nombre d'oxidació: àcid nom element -ós.
   • Tercer nombre d'oxidació: àcid nom element -ic.
   • Nombre d'oxidació major: àcid per- nom element -ic.

 

Els oxoàcids més importants:

HClO Àcid hipoclorós
HClO2 Àcid clorós
HClO3 Àcid clòric
HClO4 Àcid perclòric
HBrO Àcid hipobromós
HBrO2 Àcid bromós
HBrO3 Àcid bròmic
HBrO4 Àcid perbròmic
HIO Àcid hipoiodós
HIO3 Àcid iòdic
HIO4 Àcid periòdic
HMnO4 Àcid permangànic
H2SO3 Àcid sulfurós
H2SO4 Àcid sulfúric
HNO2 Àcid nitrós
HNO3 Àcid nítric
H3PO4 Àcid fosfòric
H2CO3 Àcid carbònic

Dissociació dels oxoàcids

 • Quan estan en dissolució aquosa, els oxoàcids perden els hidrògens en forma d'ions H+.
 • L'anió que es forma és poliatòmic, és a dir, està format per dos o més àtoms units de manera covalent.
 • Els anions resultants s'anomenen amb les terminacions:
  • -it si l'àcid acabava en -ós.
  • -at si l'àcid acabava en -ic.
  • Si els àcids tenien el prefix hipo- o per-, els anions el conserven.

Més informació:
http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/apuntsino1.htm

 

Material elaborat per Irene Martínez

  Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.