El nombre d'oxidació

La valència d'un element és el nombre d'àtoms d'hidrogen que es combinen amb un àtom d'aquest element. L'electrongativitat és la tendència d'un àtom d'un element a atraure electrons quan es combina amb un altre.

Combinant aquests dos conceptes tenim el nombre d'oxidació d'un element, que pot representar diferents coses segons parlem d'ions i compostos iònics o de compostos covalents.

 1. Ions monoatòmics
 • El nombre d'oxidació representa la seva càrrega, amb el signe corresponent.
 • Exemple: Na+ té nombre d'oxidació +1; O2- té nombre d'oxidació -2.
 1. Compostos iònics
 • El nombre d'oxidació representa la càrrega de cadascun dels ions que els formen.
 • Exemple: el NaCl està format pels ions Na+, amb nombre d'oxidació +1, i Cl-, amb nombre d'oxidació -1.
 1. Compostos covalents
 • El nombre d'oxidació representa el nombre de parells d'electrons que comparteixen.
 • L'element més electronegatiu (que tindrà els electrons més a prop), té un nombre d'oxidació negatiu, i l'altre el tindrà positiu.
 • Exemple: a l'aigua (H2O), cada hidrogen comparteix un parell d'electrons amb l'oxigen.
  Cada hidrogen, per tant, té nombre d'oxidació +1.
  L'oxigen, en canvi, comparteix dos parells d'electrons, i com que és l'element més electronegatiu, té un nombre d'oxidació -2.

Nombres d'oxidació:


Li+, Na+, K+,...
+1

Be2+, Mg2+, Ca2+,...
+2

O2-, S2-,...
-2

 

O: -2
H: +1

Fórmules i nombres d'oxidació

Quan es formen compostos, un dels elements té un nombre d'oxidació negatiu i l'altre (o altres) el tenen positiu.

Podem visualitzar el nombre d'oxidació com uns "gafets" que tenen els àtoms per unir-se entre sí. En combinar-se els àtoms per formar el compost, ho fan de manera que la suma dels nombres d'oxidació dels diferents elements sigui nul·la, és a dir, que no quedi cap gafet lliure.

Si representem els nombres d'oxidació positius amb gafets oberts i els negatius amb gafets tancats, els compostos anteriors es podrien visualitzar de la següent manera:

 • Òxid de calci. El calci té nombre d'oxidació +2 i l'oxigen nombre d'oxidació -2. Per tant, n'hi ha prou amb un àtom de cada, i la fórmula resultant és CaO.
 • Òxid de sodi: el sodi té nombre d'oxidació +1 i per tant seran necessaris dos àtoms de sodi per cada un d'oxigen, per la qual cosa la fórmula serà Na2O.

 

 


Més informació:
Estat d'oxidació (la Viquipèdia)
Símbols i valències

 

 

Els nombres d'oxidació dels elements

Material elaborat per Irene Martínez

  Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.