Formació de Persones Adultes

   ELS ÉSSERS VIUS

 
GUIA DIDÀCTICA

Introducció
Aplicacions didàctiques
Organització dels alumnes
Objectius
Continguts
Competències bàsiques en TIC
Coneixements previs
Temporització
Comentaris i suggeriments

Introducció

El material que es presenta té format de Webquest, és a dir, es tracta de materials que fan servir internet per tal d'assolir els objectius, però posant l'èmfasi més en la transformació i el processament de la informació, que no en la seva cerca. En les Webquest es fa servir la "cerca guiada", de manera que intentem que els alumnes no estiguin molt de temps cercant la informació, sinó analitzant-la i transformant-la, per tal d'aconseguir que siguin els mateixos alumnes els que construeixin el seu coneixement. Per a més informació sobre les webquests podeu consultar l'apartat corresponent de la presentació.

Es presenta un recorregut sobre els éssers vius, que pretén servir de base per l'estudi de l'estructura cel·lular dels organismes, així com una introducció als cinc regnes d'éssers vius.

La proposta s'estructura en els següents apartats:

 • Introducció: s'explica als alumnes l'objectiu del treball i se'ls anima a fer una reflexió sobre l'estructura cel·lular dels organismes.
 • Tasca: es planteja com a activitat inicial la classificació d'una sèrie d'imatges, així com una reflexió sobre la manera de fer aquesta classificació.
 • Procés: es presenten, en primer lloc, els vuit fulls d'activitats següents.
  • L'origen de la vida
  • El microscopi òptic
  • La química de la vida
  • La cèl·lula I: orgànuls cel·lulars i funcions
  • La cèl·lula II: tipus de cèl·lules, organització cel·lular i tipus de nutrició
  • La cèl·lula III: diversitat cel·lular
  • Els virus
  • Els cinc regnes d'éssers vius
  Per la realització d'aquests fulls d'activitats els alumnes disposen d'un seguit d'enllaços a llocs web, en l'apartat "Recursos".
  Posteriorment es presenta la tasca final, consistent en una doble activitat: tornar a classificar les imatges inicials fent servir, aquest cop, els coneixements adquirits, i la realització d'uns murals sobre els cinc regnes d'éssers vius.
 • Recursos: en aquest apartat s'ofereixen als alumnes un seguit d'enllaços a llocs web, que són suficients per realitzar tota l'activitat. Recordem que una Webquest és una activitat de cerca guiada, de manera que intentem que els alumnes inverteixin el seu temps en l'anàlisi de la informació, més que en la seva cerca.

 • Avaluació: en aquest apartat es presenten els percentatges d'avaluació i els criteris per a avaluar el treball realitzat en forma de rúbriques. És recomanable que els alumnes analitzin aquesta informació abans de començar l'activitat, per tal de tenir clar des del principi què se'ls està demanant i com seran avaluats. D'aquesta manera milloren la confiança de l'alumnat i el resultat final.
 • Conclusions: es realitza una reflexió sobre el procés dut a terme en tot el treball. Finalment es presenten uns enllaços amb activitats i informació per tal d'ampliar el tema o tractar-lo des d'una òptica específica

Aplicacions didàctiques

Amb aquest material es proposa fer una introducció a l'estudi de l'estructura cel·lular dels éssers vius i la classificació dels cinc regnes. Posteriorment, el tema treballat es pot ampliar a l'aula seguint amb els continguts del mòdul "el món invisible".
Aquest material pot servir també d'introducció al mòdul "organismes i entorn" si es complementa amb els continguts relatius als ecosistemes.
El/La docent haurà de decidir si amplia els continguts relatius a bioquímica, els microorganismes i els cinc regnes, que es presenten aquí de forma introductòria.

Organització dels alumnes

Els diferents fulls d'activitats estan pensats com a activitats individuals, tot i que, segons la disponibilitat d'ordinadors del centre, no ha de ser cap problema que es presenten com activitats a realitzar per parelles.
L'activitat final està plantejada com una activitat grupal de tres o quatre alumnes, amb els objectius següents :

 • La classificació de les imatges hauria de fer-se aplicant els conceptes apresos, però no d'una manera automàtica, sinó mitjançat la discussió i el debat. La realització d'aquesta activitat en grup pot afavorir aquest debat i l'obtenció de conclusions més encertades.
 • La confecció dels murals pot resultar una tasca massa pesada per a realitzar-la de manera individual. Realitzada en petit grup es pot generar una distribució i especialització de la feina que millori el producte final.

Objectius

 • Potenciar l'autonomia de l'alumnat
 • Potenciar l'ús de les noves tecnologies com a eina de suport a l'estudi
 • Conèixer les teories actuals sobre l'origen de la vida
 • Entendre i analitzar l'experiment de Miller sobre la generació de matèria orgànica
 • Conèixer els elements d'un microscopi òptic i llur utilització
 • Conèixer els principals elements i compostos que formen els éssers vius
 • Reflexionar sobre la diferent composició de la matèria viva i de la matèria inert
 • Conèixer l'estructura bàsica d'una cèl·lula, així com els diferents tipus d'orgànuls
 • Classificar els diferents tipus de cèl·lules en funció de la seva estructura i tipus de nutrició
 • Entendre les diferències entre els diversos tipus d'agrupacions de cèl·lules
 • Reflexionar sobre el fet que els organismes pluricel·lulars som formats per milions de cèl·lules, cadascuna de les quals ha de realitzar les seves funcions vitals
 • Conèixer el concepte de cèl·lules mare i la seva aplicació
 • Entendre l'estructura fonamental d'un virus
 • Entendre i utilitzar la classificació dels éssers vius en cinc regnes
 • Reflexionar sobre els criteris utilitzats per classificar un ésser viu

Continguts

Procediments

 • Analitza un experiment científic, establint les hipòtesis i resultats obtinguts, i reflexionant sobre les conclusions que se'n dedueixen
 • Analitza el funcionament d'un microscopi i explica la funció dels diferents components
 • Resumeix informació de caire científic i n'extreu les conclusions adients
 • Defensa un punt de vista coherent sobre qüestions científiques
 • Utilitza el lèxic específic en la descripció dels elements i l'estructura d'una cèl·lula
 • Utilitza els conceptes relacionats amb els cinc regnes d'éssers vius per classificar un conjunt d'imatges d'organismes
 • Sintetitza informació de diverses fonts en forma de murals

Fets, conceptes i sistemes conceptuals

 • Teoria del "brou primitiu" sobre l'origen de la vida
 • Experiment de Miller; síntesi de matèria orgànica
 • Elements i funcionament d'un microscopi òptic
 • Diferents tipus de bioelements
 • Definició i propietats dels oligoelements
 • La cèl·lula com a unitat fonamental de la vida
 • Estructura de la cèl·lula procariota i eucariota
 • Nutrició cel·lular
 • Agrupacions de cèl·lules: organismes unicel·lulars, tal·lus i teixits
 • Diversitat de mides i funcions de cèl·lules
 • Les cèl·lules mare
 • Els virus com a frontera de la matèria viva
 • Estructura fonamental dels virus
 • Els cinc regnes d'éssers vius: característiques fonamentals

Valors, normes i actituds

 • Valora les aportacions del mètode científic al coneixement de l'entorn
 • Mostra respecte per les diferents manifestacions de la vida
 • Entén i valora la importància d'unes regles universals en la classificació dels organismes
 • Reflexiona sobre els criteris de classificació dels organismes
 • Valoració de l'ordinador i internet com a eines d'aprenentatge i cerca d'informació

Competències bàsiques en TIC

 • Sap trobar documents a internet i localitzar informacions concretes
 • Fa servir els cercadors de manera adient per a trobar una informació a la xarxa
 • Utilitza correctament l'editor de textos per a presentar un document escrit
 • Utilitza el correu electrònic per tal d'enviar i rebre informació

Coneixements previs

El tema presentat en aquesta web és una iniciació a l'estudi de l'estructura cel·lular i la classificació dels organismes. Per tant, no es requereixen coneixements previs per a la seva realització.
En quant al treball amb ordinador, aquesta activitat no requereix grans habilitats, per la qual cosa pot ser una bona iniciació pels alumnes sense experiència en aquest tipus de metodologia.

Temporització

L'activitat pot plantejar-se de diverses maneres, segons les característiques del grup d'alumnes i de les instal·lacions del centre. Tot i això presentem una proposta general :

 • Com en totes les activitats d'aquest tipus (webquests, caceres del tresor), és molt important dedicar una sessió inicial a presentar i analitzar el contingut del material. Proposem començar aquesta sessió inicial llegint l'apartat de la "introducció", i realitzant en grups petits, o de manera individual, l'activitat inicial proposada proposada a la "tasca". També és molt important llegir i comentar l'apartat "avaluació", per tal que els alumnes tinguin clar des del principi què se'ls està demanant i com seran avaluats.
 • Els vuit fulls d'activitats inicials requereixen entre quatre i vuit sessions de treball, segons la tipologia d'alumnat i, especialment, la pràctica que els/les alumnes tinguin en el treball amb ordinador. L'activitat està pensada per ser realitzada de manera contínua durant aquest període, però també és possible alternar les classes d'autoformació a l'aula d'informàtica amb sessions a l'aula.
 • L'activitat final requereix entre dues i quatre sessions de treball, que es poden plantejar com activitats presencials a l'aula o bé com una tasca per a realitzar fora de l'horari lectiu.
 • Un cop finalitzada l'activitat, hauria de dedicar-se una sessió presencial a l'aula a les conclusions. En aquesta sessió els/les alumnes, amb l'ajuda del/de la docent, han de reflexionar sobre la tasca realitzada i sobre la manera de fer la classificació dels organismes.
 • Finalment, resulta recomanable dedicar un esforç a la divulgació de la tasca realitzada pels alumnes, per exemple, mitjançant l'exposició dels murals realitzats.

Comentaris i suggeriments

Els vostres comentaris seran ben rebuts a l'adreça      jbroch@xtec.cat.

els éssers vius       dalt