Control de la humitat i la temperatura en un hivernacle
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors:
Maria Carme Dadón   IES   (Lleida)
 Marta Escolà  martaer@lleida.org IES Joan Brudieu (La Seu d'Urgell)
 Joan Vidal jvidal14@pie.xtec.es   IES Guindàvols (Lleida)
Data:  11/07/03
Nivell/cicle/crèdit:  batxillerat
TEMPS APROX.: 5 hores


Objectiu del projecte
 • Mitjançant el programa SADEX, gestionarem un sistema de control de la temperatura i la humitat dins d'un hivernacle, de manera que connectarem unes sondes per controlar aquests paràmetres. Així coneixem el seu valor, segons el qual iniciarem o no el procés de control d'aquestes variables. 


Requeriments
 • Posada en marxa automàtica de dos pistons pneumàtics, que ens obriran/tancaran la finestra nº1 i/o la finestra nº 2, en funció de la mesura donada pel sensor de temperatura connectat a l'aparell. 
 • Alhora iniciarem automàticament el funcionament d'un relé que activi el sistema de reg. Tot aquest projecte es pot realitzar amb els materials i equips de l'Aula de Tecnologia.


Material i equipament
 • Equip SADEX
 • Ordinador 486 o superior
 • Mòduls de l'equip SADEX: 
  • Mòdul de sortides digitals (M37)
  • Mòdul d'entrades digitals (M36)
  • Sonda de temperatura (M17)
  • Sensor d'humitat (M16 )
 • Dos pistons pneumàtics de doble efecte (1.0).
 • Una vàlvula elèctrica amb retorn mecànic 4/2 (1.1).
 • Una vàlvula manual 3/2 (0.1).
 • Una unitat de manteniment (0.2).
 • Un regulador unidireccional (1.02).
 • Elements de connexió i material elèctric.


Descripció del projecte i funcionament
 • El sistema s'iniciarà manualment, mitjançant un interruptor. Així, mentre el sistema no estigui engegat, un pilot ens indicarà “PARO”. Quan premem l'interruptor, s'apagarà aquest pilot i s'encendrà el pilot que ens indicarà “MARXA”. Amb el sistema funcionant, seran les sondes les que faran que s'activin els corresponents sistemes de control, de la següent manera:
  • si la sonda de humitat, col·locada a l'interior de la terra de cultiu, detecta un valor menor que 50, el senyal de sortida actuarà sobre un relé de 20 A, que provocarà la connexió d'una electrobomba, iniciant així el sistema de reg (un pilot ens indicarà que funciona aquest sistema). El reg s'aturarà quan el sensor detecti un valor major que 50 (el pilot s'apagarà). Donat que hem col·locat el sensor dins de terra, trigarà un temps raonable fins detectar una modificació en el valor de la humitat (per això hem considerat innecessari definir un interval de humitat per mantenir el sistema en funcionament).
  • si la sonda de temperatura detecta un valor superior a 30, el senyal de sortida excitarà un relé de 10 A, que donarà senyal a l'electrovàlvula pneumàtica nº1. Aquesta provocarà el pas de pressió d'aire per actual el cilindre pneumàtic, que obrirà la finestra nº1 (un pilot ens indicarà que funciona aquest sistema). Si el valor detectat és inferior a 30, la finestra es tancarà (i el pilot s'apagarà).
  • si la sonda de temperatura detecta un valor superior a 40, el senyal de sortida excitarà un relé de 10 A, que donarà senyal a l'electrovàlvula pneumàtica nº2. Aquesta provocarà el pas de pressió d'aire per actuar el cilindre pneumàtic, que obrirà la finestra nº2 (un pilot ens indicarà que funciona aquest sistema). Si el valor detectat és inferior a 40, la finestra es tancarà (i el pilot s'apagarà).
 • El sistema s'aturarà en prémer l'interruptor. Llavors s'encendrà el pilot “PARO” i s'apagaran tots els sistemes de control i els seus corresponents pilots. 


Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)
 • MÒDUL A: ENTRADES DIGITALS

 • Entrada A1 = 0 : sistema parat
  Entrada A1 = 1 : sistema funcionant
   
 • MÒDUL B: SORTIDES DIGITALS

 • Sortida A1 = 0 : finestra 1 tancada (T <30º C)
  Sortida B1 = 1 : finestra 1 oberta (T> 30º C)
  Sortida B2 = 0 : finestra 2 tancada (T <40º C)
  Sortida B2 = 1 : finestra 2 oberta (T> 40º C)
  Sortida B3 = 0 : sistema de reg tancat (HR> 50º C)
  Sortida B3 = 1 : sistema de reg obert (HR <50º C)
  Sortida B7 = 0 : sistema de control parat
  Sortida B7 = 1 : sistema de control obert
  Sortida B8 = 0 : sistema d'encesa (interruptor) tancat 
  Sortida B8 = 1 : sistema d'encesa (interruptor) obert
   
 • MÒDUL C: SENSOR DE TEMPERATURA
 • MÒDUL D: SENSOR D'HUMITAT

 •  

Llista del programa de control
 
proc hivernacle
si tecleig [p atura]
si termòmetre.llegit "C >30 [activa.sortida "B 1]
si termòmetre.llegit "C <30 [desactiva.sortida "B 1]
si termòmetre.llegit "C >40 [activa.sortida "B 2]
si termòmetre.llegit "C <40 [desactiva.sortida "B 2]
si higròmetre.llegit "D <50 [activa.sortida "B 3]
si higròmetre.llegit "D >50 [desactiva.sortida "B 3]
hivernacle
fi

proc engega
si tecleig [p acaba]
si estat.entrada? "A 1= "fals[activa.sortida "B 8]
si estat.entrada? "A 1= "ver[activa.sortida "B 7 desactiva.sortida "B 8 hivernacle]
p
engega
fi


Esquemes / dibuixos / fotos
Possibles millores
 • Controlar altres paràmetres, com ara la intensitat de llum i la velocitat de l'aire, i interacionar tots els paràmetres entre ells.

Qüestions / activitats d'avaluació
 • Modificar les lectures, de manera que s'activi/desactivi el sistema

Valoració / conclusions
 • Creiem que donat que hi ha tantes possibles aplicacions per aquest sistema, haguéssim necessitat més temps per poder practicar amb les diferents opcions. A més, destacar que el material auxiliar del què disposàvem era força limitat, dons no ens ha permès posar en pràctica algunes de les accions que es podien programar. 
per tornar a :
 
Índex de treballs