Normes de funcionament de l'aula de Tecnologia

Dins de l'aula de Tecnologia s'hauran de respectar les normes generals del centre pel que fa referència a assistència, puntualitat, comportament, etc. També, i per causa de la infrastructura de l'aula de Tecnologia i de la dinàmica de la matèria que s'hi imparteix, es tindran en compte els aspectes següents:
 
1
La feina es farà de forma individual o en grup, segons que s'acordi. Quan sigui individual, cada alumne/a portarà a terme la seva tasca i consultarà al professor/a els dubtes que tingui. El treball en grup comporta que tots els membres que el componen són responsables de l'actuació i la feina
feta per cadascun d'ells.
2
 Durant el curs, cada alumne/a mantindrà el lloc de treball assignat. Utilitzarà i es farà responsable de les eines i del material que li siguin atorgats individualment o com a membre d'un grup; en són necessàries la seva conservació, neteja, reparació i substitució en cas de desperfecte. Si s'evidencia un desperfecte i és degut al mal ús d'una eina, l'alumne/a responsable haurà de substituir-la o reparar-la i les despses aniran a càrrec seu. En ambdós casos està obligat/ada a informar del fer al
professor/a. Al final de cada classe, es comprovarà l'assistència i l'ordenació del conjunt d'eines.
3
Les eines dels taulers generals d'ús comú s'han de tornar al seu lloc una vegada fetes servir, cal planificar el treball per tal que la utilització de les eines ocupi el menys temps possible i restin a disposició dels altres equips d'alumnes.
4
Cada alumne/a o grup d'alumnes és responsable de la neteja de l'espai i de l'equip de treball assignats.
5
La neteja de l'aula de Tecnologia (escombrada, neteja de màquines i eines d'ús general) serà rotativa. Cada dia la farà un grup i el delegat portarà el control en un full que romandrà exposat a l'aula.
6
En el cas d'utilització de les màquines-eines i atesa la seva perillositat, està prohibida l'acumulació de més de dues persones al seu voltant. És imprescindible el compliment estricte de les normes de seguretat i higiene assenyalades per a la seva utilització.
7
 Tot alumne/a que utilitzi qualsevol espai, eina o màquina-eina està obligat/a a deixar-la neta i en bones condicions per tornar a ser utilitzada. Qualsevol anomalia s'ha de comunicar al professor/a present a l'aula de Tecnologia.