Circuits pneumàtics per a l'accionament d'una porta
Descripció i característiques del projecte

Data : Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB L'EQUIP D'ELECTROPNEUMÀTICA

Autors: 
Farners Canosa    fcanosa@pie.xtec.es     IES Hostalric (Hostalric)
Montserrat Riu  Escola Paula Montal (figueres)
Agnès Oliver  aolive22@pie.xtec.es  IES Hostalric (Hostalric)
Data:  4/7/2003
Nivell/cicle/crèdit:  Batxillerat 
Objectiu del projecte

 • Conèixer els diferents elements que intervenen en un circuit pneumàtic i poder-los aplicar a un cas pràctic com pot ser obrir i tancar una porta


Descripció del projecte:

 • Amb aquest projecte pretenem donar als/les alumnes de batxillerat un suport pràctic a la teoria pneumàtica donada a la matèria de TECNOLOGIA INDUSTRIAL
 • Organitzem el projecte en vuit fases, començant pel circuit més senzill format per un actuador de simple efecte i un distribuïdor 3/2 comandat manualment amb la finalitat d'obrir i tancar una porta, fins a un muntatge complex en què la porta s'obri a partir del senyal rebut per un detector fotoelèctric. 
 • Volem que la porta s'obri ràpidament i es tanqui lentament.
 • Per a poder realitzar el projecte plantejat cal disposar de l'equip de pneumàtica amb què el Departament d'Ensenyament ha dotat a tots els departaments de tecnologia dels instituts de Catalunya.


PRÀCTICA 1

OBERTURA I TANCAMENT D'UNA PORTA AMB UN CILINDRE DE SIMPLE EFECTE COMANDAT MANUALMENT


DESCRIPCIÓ
 • Obertura i tancament d'una porta amb un cilindre de simple efecte i un distribuïdor 3/2 amb comandament per palanca.

MATERIAL
  • EDU-C1-1 
  • EDU-C1-2 
  • EDU-C3-3 
  • EDU-A3-7 
  • EDU-A2-1 
  • EDU-D3-1 
  • EDU-D3-2 
  • EDU-R3-6
  • EDU-D3-5
  • EDU-A1-1

ESQUEMA

OBSERVACIONS
 • Per obrir la porta cal accionar la palanca i per tancar-la s'ha de tornar a accionar.
 • Si utilitzéssim una vàlvula 3/2 amb polsador i retorn amb molla, accionant per obrir seria suficient.

APLICACIONS
 • Obertura i tancament d'una porta amb accionament per palanca.


PRÀCTICA 2

OBERTURA I TANCAMENT D'UNA PORTA AMB UN CILINDRE DE DOBLE EFECTE COMANDAT MANUALMENT


DESCRIPCIÓ
 • Obertura i tancament d'una porta amb un cilindre de doble  i un distribuïdor 3/2 amb comandament per palanca.

MATERIAL
  • EDU-C1-1 
  • EDU-D3-1
  • EDU-C1-2 
  • EDU-R3-6
  • EDU-C3-3 
  • EDU-D3-2
  • EDU-A3-7 
  • EDU-A1-2
  • EDU-A2-1 
  • EDU-D3-5

ESQUEMA

OBSERVACIONS
 • La porta s'obre, però no es pot tancar, ja que el retrocés del cilindre de doble efecte és pneumàtic, i connectant-lo a una vàlvula 3/2 no podem retrocedir.

APLICACIONS
 • Obertura i tancament d'una porta amb accionament per palanca.


PRÀCTICA 3

OBERTURA I TANCAMENT D'UNA PORTA AMB UN CILINDRE DE DOBLE EFECTE COMANDAT MANUALMENT AMB DOS VÀLVULES 3/2


DESCRIPCIÓ
 • Obertura i tancament d'una porta amb un cilindre de doble efecte  i dos distribuïdors 3/2 amb accionament per palanca.

MATERIAL
  • EDU-C1-1 
  • EDU-D3-1
  • EDU-C1-2 
  • EDU-R3-6
  • EDU-C3-3 
  • EDU-D3-2
  • EDU-A3-7 
  • EDU-A1-2
  • EDU-A2-1 
  • EDU-D3-5
  • EDU-A2-2

ESQUEMA

OBSERVACIONS
 • La porta s'obre accionant la vàlvula 1 i es tanca accionant la vàlvula 2

APLICACIONS
 • Obertura i tancament d'una porta amb accionament manual a l'obrir i al tancar


PRÀCTICA 4

OBERTURA I TANCAMENT D'UNA PORTA AMB UN CILINDRE DE DOBLE EFECTE COMANDAT MANUALMENT AMB DOS VÀLVULES 3/2 , I REGULACIÓ DE CABAL A LA SORTIDA


DESCRIPCIÓ
 • Obertura i tancament d'una porta amb un cilindre de doble efecte i dos distribuïdors 3/2 amb accionament per palanca.

MATERIAL
  • EDU-C1-1 
  • EDU-D3-1
  • EDU-C1-2 
  • EDU-R3-6
  • EDU-C3-3 
  • EDU-D3-2
  • EDU-A3-7 
  • EDU-A1-2
  • EDU-A2-1 
  • EDU-D3-5
  • EDU-A2-2 
  • EDU-A3-3

ESQUEMA

OBSERVACIONS
 • La porta s'obre accionant la vàlvula 1 i es tanca accionant la vàlvula 2, en el retrocés regulem el cabal de manera que la porta es tanqui lentament.

APLICACIONS
 • Obertura i tancament d'una porta amb accionament manual a l'obrir i al tancar i regulació de la velocitat de tancament.


PRÀCTICA 5

OBERTURA I TANCAMENT D'UNA PORTA AMB UN CILINDRE DE DOBLE EFECTE COMANDAT MANUALMENT AMB UNA VÀLVULA 5/2 


DESCRIPCIÓ
 • Obertura i tancament d'una porta amb un cilindre de doble efecte i un distribuïdor 5/2 amb accionament per palanca.

MATERIAL
  • EDU-C1-1 
  • EDU-D3-1
  • EDU-C1-2 
  • EDU-R3-6
  • EDU-C3-3 
  • EDU-D3-2
  • EDU-A3-7 
  • EDU-A1-2
  • EDU-A2-3 
  • EDU-D3-5

ESQUEMA

OBSERVACIONS
 • La porta s'obre accionant la palanca i es tanca al tornar-la a accionar. Regulem el cabal de retrocés, perquè la porta es tanqui lentament.

APLICACIONS
 • Obertura i tancament d'una porta amb accionament manual i regulació de la velocitat de tancament.


PRÀCTICA 6

OBERTURA I TANCAMENT D'UNA PORTA AMB UN CILINDRE DE DOBLE EFECTE COMANDAT  AMB UN POLSADOR


DESCRIPCIÓ
 • Obertura i tancament d'una porta amb un cilindre de doble efecte i un distribuïdor 5/2 electropneumàtic comandat per polsador i retorn per molla.

MATERIAL
  • EDU-C1-1 
  • EDU-D3-1
  • EDU-C1-2 
  • EDU-R3-6
  • EDU-C3-3 
  • EDU-D3-2
  • EDU-A3-7 
  • EDU-C1-6
  • EDU-B2-1 
  • EDU-D3-5
  • EDU-B2-8 
  • EDU-B2-2

ESQUEMA

OBSERVACIONS
 • La porta s'obre accionant el polsador i es tanca lentament quan deixem de polsar (retorn per molla).

APLICACIONS
 • Obertura d'una porta mitjançant un polsador.


PRÀCTICA 7

OBERTURA I TANCAMENT D'UNA PORTA AMB UN CILINDRE DE DOBLE EFECTE COMANDAT  AMB UNA VÀLVULA 5/2 ELECTROPNEUMÀTICA


DESCRIPCIÓ
 • Obertura i tancament d'una porta amb un cilindre de doble efecte i un distribuïdor 5/2 amb comandament electropneumàtic i control del retrocés amb detector magnètic de l'èmbol.

MATERIAL
  • EDU-C1-1 
  • EDU-D3-1
  • EDU-C1-2 
  • EDU-R3-6
  • EDU-C3-3 
  • EDU-D3-2
  • EDU-A3-7 
  • EDU-A1-2
  • EDU-B2-3 
  • EDU-D3-5
  • EDU-B2-8 
  • EDU-B2-2

ESQUEMA

OBSERVACIONS
 • La porta s'obre accionant el polsador i es tanca quan el detector magnètic de l'èmbol dóna senyal.
 • Aquest circuit fa la mateixa funció que l'anterior, però és més complex i més costós.

APLICACIONS
 • Obertura d'una porta mitjançant un polsador.


PRÀCTICA 8

OBERTURA I TANCAMENT D'UNA PORTA CONTROLADA PER UN DETECTOR FOTOELÈCTRIC


DESCRIPCIÓ
 • Obertura i tancament d'una porta controlada per un detector fotoelèctric mitjançant un circuit format per un cilindre de doble efecte i un distribuïdor 5/2 amb comandament electropneumàtic i retorn per molla.

MATERIAL
  • EDU-C1-1 
  • EDU-D3-1
  • EDU-C1-2 
  • EDU-R3-6
  • EDU-C3-3 
  • EDU-D3-2
  • EDU-A3-7 
  • EDU-A1-2
  • EDU-B2-3 
  • EDU-D3-5
  • EDU-B2-8 
  • EDU-B2-2

ESQUEMA

OBSERVACIONS
 • La porta s'obre quan el detector fotoelèctric detecta presència, es manté oberta, i es tanca quan no detecta res.

APLICACIONS
 • Obertura i tancament d'una porta a partir del senyal rebut per un detector fotoelèctric.


Fotos 


Possibles millores


 • Amb l'equip de pneumàtica a l'aula de tecnologia, es disposa d'una vàlvula comandada manualment per palanca, però per obrir i tancar una porta seria més pràctic una vàlvula comandada amb polsador.
 • Es pot ampliar el projecte utilitzant més actuadors dels que hem considerat, i tenir en compte altres maneres de comandar aquests actuadors, com podria ser el comandament indirecte, o bé, la regulació del cabal d'entrada i sortida, en lloc de controlar només el retorn.

Valoració / conclusions

 • Creiem que el suport pràctic es complementa perfectament amb la teoria, i permetrà a l'alumne/a conèixer i entendre millor el funcionament de diferents circuits pneumàtics i els elements que el componen