Segelladora electropneumàtica
Descripció i característiques del projecte

Data : Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB L'EQUIP D'ELECTROPNEUMÀTICA

Autors: 
Francesc de la Torre  ftorre@pie.xtec.es   IES Euclides (Pineda de Mar)
Carme Oliveras  coliver5@pie.xtec.es   IES Santa Eugènia (Girona)
Data:  4/7/2003
Unitat didàctica: Muntatge a partir de l’esquema Segelladora
Temps aproximat: 2h (2 sessions de pràctiques).
Objectiu del projecte

 • L'objectiu del projecte es consolidar els aprenentatges referents a electropneumàtica iniciats al batxillerat tecnològic. 
 • Per això es faran una sèrie de pràctiques, la última de les quals serà aquesta, ja que inclou tots els continguts i procediments treballats amb el grup (receptors, vàlvules pneumàtiques, detectors, muntatge, normes de seguretat, etc.).


Material i equipament

 • El material i equipament utilitzat per a la realització del projecte ha estat l'equip d'assaig de tecnologia pneumàtica i electropneumàtica BTT03. 
 • Els elements utilitzats han estat:
  • Base de treball (EDU-C1-1)
  • Compressor (EDU-C1-2)
  • Tub flexible (EDU-C1-3)
  • Documentació i software (EDU-D3-7)
  • Unitat de manteniment  (EDU-A3-6)
  • Font d'alimentació 220V c.a / 24V c.c (EDU-C1-6)
  • Joc de cables (EDU-C1-7)
  • Cilindre simple efecte (EDU-A1-1)
  • Cilindre doble efecte (EDU-B1-1)
  • Bufador (EDU-D2-1)
  • Mòdul desplaçador (EDU-D3-9)
  • Mòdul d'alimentació de peces (EDU-D2-3)
  • Electrovàlvula 5/2 biestable d'accionament per palanca (EDU-A2-3)
  • Electrovàlvula 5/2 monoestable d'accionament elèctric (EDU-B2-1)
  • Electrovàlvula 5/2 biestable d'accionament elèctric (EDU-B2-3)
  • Regulador de cabal unidireccional i antirretorn (EDU-A3-3)
  • 2 Detectors magnètics (EDU-B2-4)
  • Detector de proximitat fotoelèctric (807 BT)
  • Peces cilíndriques (EDU-D3-)
  • Contenidor de plàstic (EDU-D3-)


Descripció del projecte

 • El projecte consisteix en una màquina segelladora de taps per sucs de fruita. 
 • El segell marcarà traçabilitat del producte (lot de fabricació) i la seva data de caducitat.
 • El funcionament de la màquina és el següent,  un mòdul d'alimentació situa un tap davant d'un cilindre de doble efecte. 
 • Per desplaçar el tap fins a la posició de segellar s'utilitza aquest pistó adaptat amb un mòdul desplaçador. 
 • La sortida es realitza amb una vàlvula 5/2 de palanca. 
 • Quan el tap queda enfrontat amb el detector de proximitat fotoelèctric, provoca la baixada d'un pistó de simple efecte que té adaptat un segell al seu èmbol. 
 • Aquest cilindre es regula amb una electrovàlvula 5/2 biestable adaptada a 3/2 (sortida taponada).
 • Quan el pistó de simple efecte està en posició sortida, el bufador comença a funcionar expulsant la peça dins d'un contenidor. 
 • La senyal de començar a bufar es enviada pel detector magnètic de fi de cursa (D2) fins la electrovàlvula 5/2 monoestable que regula el bufador. 
 • La cursa de tornada s'activa també amb el detector magnètic D2. 
 • El bufador deixa de funcionar quan el detector fotoelèctric deixa de localitzar el tap.


Esquemes /dibuixos/ fotos.

 

Esquema pneumàtic

 

 

Esquema elèctric.

 

 

Foto 1.- Vista del muntatge. En primer pla cilindre doble efecte, bufador i detector de presència.

 

 

Fotografia 2. Cilindre simple efecte i connexions elèctriques

 


Possibles millores
 • Podríem automatitzar tot el procés de forma que el pistó de doble efecte s'acciones cada vegada que detecta un tap davant seu. 
 • er realitzar aquesta millora necessitaríem un altre relé, un detector fotoelèctric i una electrovàlvula 5/2 biestable .

Valoració / conclusions

 • Podem remarcar que el curset és molt pràctic i es pot aplicar fàcilment els aprenentatges per treballar-los amb els alumnes. 
 • Permet conèixer totes les possibilitats de l'equip d'electropneumàtica. 
 • La durada del curset (30 hores) es suficient per assolir els objectius del curs.
 • Creiem que ens serà de gran utilitat per programar una sèrie de pràctiques de l'assignatura de Tecnologia Industrial (batxillerat).
 • La valoració global del curs es doncs força positiva.