Construcció d'un seleccionador de peces
Descripció i característiques del projecte

Data : Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB L'EQUIP D'ELECTROPNEUMÀTICA

Autors: 
Toni Hernández  tonihdez56@hotmail.com   IES La Garrotxa (Olot)
Jordi Esquís  jesquis@eresmas.com   IES Cendrassos (Figueres)
Eduard de la Harada   eaj@eresmas.com   IES La Garrotxa (Olot)
Jaume Giró   jgiro3@pie.xtec.es   IES Puig Cargol (Calonge)
Data:  4/7/2003
 Nivell/cicle/crèdit:  Batxillerat   Unitat Didàctica: Automatització de processos
Temps aprox.: 6 hores
Objectiu del projecte

 • Mitjançant l'automatització, controlar un procés de selecció de peces metàl·liques i plàstiques.


Requeriment (especificacions tècniques)

 • El sistema ha de discriminar les peces metàl·liques i seleccionar les plàstiques, i no ha d'actuar quan no hi ha peça. 


Material i equipament

1 Cilindre de simple efecte accionat manualment mitjançant palanca. EDU-A1-1
2 Cilindre de doble efecte accionat per electrovàlvula. EDU-A1-2
1 Ventosa accionada per electrovalvula.  EDU-A1-3
1 Mòdul bufador-expulsor accionat per electrovàlvula. EDU-D2-4
1 Distribuïdor de pressió de 6 sortides, amb vàlvula de tall incorporada EDU-A3-7
3 Detector Magnètic de contacte obert EDU-B2-4
1 Interruptor Inductiu de contacte obert EDU-B2-5
1 Interruptor Rodet amb un contacte obert i un tancat EDU-B2-6
1 Mòdul Relé de 4 contactes commutats EDU-B2-8
2 Distribuïdor 5/2 biestable d'accionament elèctric 24V CC de 24W EDU-B2-3
1 Distribuïdor 5/2 monoestable d'accionament elèctric 24V CC de 2W EDU-B2-1
2 Unions T de 4 mm EDU-C1-4
3 Tap de 4 mm EDU-C1-5
1 Mòdul Alimentació Peces EDU-D2-3
1 Mòdul Maquetes 3D EDU-D2-2
1 Font d'alimentació EDU-C1-6
5 Peces Cilíndriques, 5 de nylon i 5 d'alumini EDU-D3-10


Descripció del projecte

 • Per posar en funcionament l'equip, hem d'accionar la palanca S1 i tornar-la a la seva posició inicial. 
 • Amb això estem activant el cilindre A de simple efecte amb retorn per molla. 
 • Quan la peça arriba a la zona de detecció, un final de cursa que actua mitjançant un interruptor amb rodet sobre el cilindre A  fent-lo retornar a la seva posició inicial. 
 • Un cop la peça està en la zona de detecció, es discriminarà si és metàl·lica i es seleccionarà si no es metàl·lica.
 • Un sensor capacitiu detecta la presència de la peça, i un sensor inductiu detecta si és metàl·lica. 
 • En el cas d'un peça metàl·lica els dos sensors s'activen i aleshores entra en funcionament el bufador que expulsa la peça de la zona.
 • En l'altre cas tindrem el sensor capacitiu activat i el inductiu desactivat i es començaran a moure els cilindres B i C. 
 • Degut a que el sensor inductiu  ens proporciona un contacte NC es transforma amb un NO aprofitant els contactes d'un relé. 
 • Una vegada els cilindres B i C han situat la ventosa sobre la peça, mitjançant  uns sensors magnètics s'activa aquesta ventosa i captura la peça portant-la al contenidor de peces no metàl·liques


Esquemes /dibuixos/ fotos.


 Possibles millores
 • Aquest sistema es podria millorar automatitzant el dispensador un cop s'hagi iniciat i finalitzar el procés un cop no es detectin més peces. 
 • També es podria posar una parada d'emergència per tal d'aturar el mecanisme davant algun incident.

Valoració / conclusions

 • Realitzar aquest muntatge ens ha permès conèixer  l'equip d'electropneumàtica així com les seves limitacions en processos seqüencials i en les dificultats d'us dels sensors en el sentit del posicionament dels mateixos. 
 • En el nostre cas ens ha permès aprofundir en coneixements pràctics de pneumàtica, trobant aplicacions pràctiques possibles a la indústria, que alhora són realitzables en petita escala a l'aula de tecnologia.