Ventilador portàtil per a cursets d'estiu
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
Montserrat Estrada mestrada@pie.xtec.es   IES Numància  STA COLOMA GRAMENET
Carme Teixidó mteixi33@pie.xtec.es   IES  Salvat Papasseit  BARCELONA
 
Data:  11 / Juliol / 2003 
Nivell/cicle/crèdit: crèdit comú de 4t deso (producció industrial)
Temps aprox.: 5 - 6 hores


Objectiu del projecte
 • Crear un programa de control per governar l'encesa/apagada automàtica d'un ventilador en funció de la temperatura.
 • Practicar les possibilitats de control de l'equip Sadex i els programes associats de  Winlogo i Micromón de Sadex.
 • Utilitzar els mòduls de Temperatura M17 (amb la sonda corresponent), Reles d'un contacte M41, Visualitzador MV01.

Material i equipament
 • Ordinador amb CPU  486 o superior
 • Programes WinLogo 2.1 i MICROMÓN de control i mesura 2.01
 • Interfície (base) de l'equip Sadex de la casa Alecop.
 • Cable de connexió entre la interfície i l'ordinador.
 • Mòduls de l'equip Sadex: Temperatura M17 (amb la sonda corresponent), Reles d'un contacte M41, Visualitzador MV01.
 • Un ventilador portàtil individual 
 • Cables de connexió, cinta aïllant, pila de 4.5 V i pinces.


Descripció del projecte i funcionament
 • Sobre una placa de mecano fixem un motor en una brida i construïm un petit ventilador acoblant - hi una hèlix de 3 pales de poliestirè, amb la inclinació adequada per conduir l'aire.
 • El ventilador està connectat a una font d'alimentació ( 4,5 V ) en sèrie. La pila s'ha de connectar amb el mòdul de 4 reles M41, a la sortida 1.
 • Utilitzarem mòdul de temperatura M17, amb el seu sensor, com a element de captació i mesura de la temperatura.
 • Quan el mòdul de temperatura (M17)  detecta una temperatura ambient inferior a 20º C s'aturarà el ventilador. Si és superior a 20º C s'inicia el gir del motor del ventilador. 

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)


 • Mòduls de l'equip Sadex: 
  • Temperatura M17 (amb la sonda corresponent), via C
  • Reles d'un contacte M41, via D
  • Visualitzador MV01, via G

Diagrama de flux / organigrama / GRAFCETLlista del programa de control


  proc termòmetre
  (escriu termòmetre.llegit "c [ºC])
  espera 300
  termòmetre
  fi

  proc ventilador
  desactiva.sortida "d 1
  apagat
  fi

  proc apagat
  desactiva.sortida "d 1
  si  termòmetre.llegit "c>34 [encés acaba]
  apagat
  fi

  proc encés
  activa.sortida "d 1
  si  termòmetre.llegit "c<34 [apagat acaba]
  encés
  fi


Esquemes / dibuixos / fotos 
Possibles millores
 • Afegir un sensor de presència que desactivés el mecanisme quan no hi hagués presència humana.
 • Afegir una sonda d'humitat i un programa per a calcular la temperatura de xafogor.


Valoració / conclusions
 • El curs ha estat molt interessant per adonar-se de les múltiples possibilitats que ofereix l'equip Sadex en concret i el control de màquines per ordinador en general.
 • La realització de programes pràctics de mesura i de control reals permet entrar efectivament en el món de les mesures programades en el camp de les ciències en general i del control de màquines.
 • L'equip SADEX obre moltes possibilitats en diferents camps:
  • treballs de recerca dels Batxillerats
  • crèdits variables d l'ESO. 
  • exemplificació als crèdits comuns de 4t dESO: roda d'experiments, treball cooperatiu, ...
  • Treball amb alumnes UAQ: per exemple per prendre mesures de les variables ambientals i estudiar com afecten al creixement de les verdures de l'hort (i treball matemàtic posterior) 

 per tornar a :
Índex de treballs