Porta Automàtica d'uns grans magatzems
Descripció i característiques del projecte

Data:  Febrer 2004

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
Antoni Parreño   aparren1@pie.xtec.es  I.E.S. de Viladecavalls.      Viladecavalls
 Joan Albamonte   jalbamon@pie.xtec.es  I.E.S. de Viladecavalls   Viladecavalls
 
Data:  25 de febrer de 2004
Nivell/cicle/crèdit: 2n cicle ESO  o Batxillerat
Temps aprox.: .:  6 hores


Objectiu del projecte
 • Aplicar el Sadex al control automàtic d'obertura i tancament d'una porta corredora, d'uns grans magatzems que detecta la presència de persones

Requeriments 


 • Es requereix l'automatització de la obertura i tancament d'una porta en funció de la presència de persones

Material i equipament
 • Equip SADEX: mòduls d'entrades digitals i sortides de relés
 • Ordinador PC amb Winlogo pel control de l'equip SADEX
 • Mecano
 • Senyors de moviment
 • Relés
 • Font d'alimentació
 • Rectificador


Descripció del projecte i funcionament
 • Descripció del projecte i funcionament
  • Les condicions de funcionament seran les següents:
   • En el moment de la connexió del sistema, la porta s'ha d'obrir
   • Passats 3 segons de la total obertura de la porta, aquesta s'ha de tancar
   • En el cas de detectar la presència d'una persona a la zona de pas, la porta s'ha d'obrir immediatament, tant si està tancada, com si està en procés de tancament
  • Per a la simulació de la porta, es muntarà una maqueta de la mateixa.
   • Aquesta maqueta, estarà equipada d'un motor elèctric, que mitjançant un mecanisme de cremallera, permet la obertura i tancament de la porta simulada
   • També disposarà de dos finals de cursa, per detectar les posicions finals de la porta, i de dos sensors de presència per donar les corresponents ordres d'obertura automàtica
   • Per a més detall, veure el croquis següent:

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)


 • Mòdul d'entrades: 
  • Detector de porta oberta: A 1
  • Detector de porta tancada: A 2
  • Detector de moviment 1: A 3
  • Detector de moviment 2: A 4
 • Mòdul de sortides de relé:
  • Motor que obre la porta: B 1
  • Motor que tanca la porta: B 3

Diagrama de flux / organigrama / GRAFCETLlista del programa de control


  proc m0
  desactiva.sortida "b 3
  activa.sortida "b 1
  si estat.entrada? "a 1 = "ver [m1]
  m0
  fi

  proc m1
  desactiva.sortida "b 1
  espera 300
  m2
  fi

  proc m2
  activa.sortida "b 3
  si estat.entrada? "a 2 = "ver [m3]
  si estat.entrada? "a 3 = "ver [m0]
  si estat.entrada? "a 4 = "ver [m0]
  m2
  fi

  proc m3
  desactiva.sortida "b 3
  si estat.entrada? "a 3 = "ver [m0]
  si estat.entrada? "a 4 = "ver [m0]
  m3
  fi


Esquemes / dibuixos / fotos 

Possibles millores
 • Afegir un botó d'alarma per incendi o accident que permeti obrir la porta i mantenir-la oberta fins que es desactivi mitjançant un altre polsador
 • Fer una maqueta amb millor estètica, més realista i a escala
 • Fer una doble porta en comptes d'una senzilla de manera que les dues fulles se separin alhora en sentit oposat


Valoració / conclusions
 • El projecte supera àmpliament les nostres expectatives inicials
 • Si bé, el seu funcionament és relativament senzill creiem que ha estat útil per aplicar els coneixements adquirits al llarg del curs.
 • La seva execució ha estat en part limitada pel reduït  temps previst al programa d'un curs d'aquestes característiques
 • Com a conclusió podríem afegir que la utilització del SADEX pel control automàtic d'aparells és fàcil i pedagògic i, per tant, molt útil. 
 • Introdueix elements de programació i d'aplicació dels continguts de la tecnologia de control
 • L'ús d'aquest equip a les aules està limitat pel reduït número d'equips per aula de tecnologia i per alumne. 
 • En part aquest obstacle ha estat superat mitjançant un nou programa informàtic de simulació de SADEX 
 • Tot i que la complexitat dels muntatges possibles està limitada pel nombre d'entrades i sortides dels mòduls, és d'un nivell més que suficient per l'educació secundària. 
 • No ofereix tants obstacles en quant a la programació amb el seu llenguatge basat en LOGO
 • Aquest sistema permet comprovar immediatament les possibles errades de programació, cosa que accelera la consecució dels objectius. 
 • Els problemes més destacats sovint provenen de les errades en el muntatge del projecte i el funcionament mecànic o elèctric de la maqueta, model o prototipus o d'algun dels seus components. 
 • Aquests últims entrebancs es poden reduir amb una acurada planificació i disseny del projecte

 per tornar a :
Índex de treballs