PORTA CORREDISSA DE GARATGE 
Descripció i característiques del projecte

Data:  Novembre 2003

RESUM DEL PROJECTE 

Autors: 
Matilde Fenollosa mfenollo@pie.xtec.es  IES GIOLA  (Llinars del Vallès)
Eva Subirà  esubira2@pie.xtec.es   IES GIOLA  (Llinars del Vallès)
Data:  03.12.2003
Nivell/cicle/crèdit: 4art d’ESO
 
Temps aprox.: 30 h

Objectiu del projecte
 • L'objectiu del projecte és que l'alumnat de quart d’ESO vegi l'aplicació de la tecnologia en els fets quotidians a partir de la construcció d'una maqueta que simula un garatge amb una porta corredissa.
Objectius curriculars treballats
 • Fer el seguiment d'un procés tecnològic.
 • Utilitzar el dibuix tècnic com a llenguatge tecnològic.
 • Manipular amb certa destresa i precisió materials, instruments i eines.
 • Practicar amb circuits i connexions elèctriques.
 • Utilització de mecanismes de transmissió del moviment.
 • Projectar i construir peces senzilles de diferents materials i aplicacions.
 • Identificar i acotar els problemes a resoldre i les necessitats a satisfer mitjançant la utilització de la tecnologia.
 • Seleccionar i emprar les eines informàtiques necessàries en cada moment del procés tecnològic.
Requeriments 
 • Saber utilitzar les màquines- eines i eines de l'aula de tecnologia.
 • Saber utilitzar la plegadora de plàstics.
 • Saber dissenyar i realitzar circuits elèctrics.
 • Saber utilitzar i realitzar sistemes de transmissió del moviment
Material
 • Placa base de fusta contraplacada 395 x 20 x 10 mm
 • Fullola  contraplacada 830 x 15 x 4 mm per a construir les parets
 • Plàstic PE 24 x12 x 3 mm per a la porta
 • Material mecano per a construir l'estructura de suport
 • Motor amb reducció
 • Commutador de vaivé doble 
 • Cable elèctric
 • Puntes
 • Cola Blanca
 • Volanderes
 • Volanderes dentades
 • Cargols
 • Femelles
 • 2 Finals de cursa
 • Cremallera
 • 8 Politges
 • Rodes dentades
Equipament
 • Font d'alimentació
 • Plegadora de plàstic
 • Trepant de sobretaula
 • Serra d'arquet
 • Llima
 • Raspa
 • Tornavís
 • Claus fixes
 • Alicates de subjectar
 • Soldador
 • Pelafils
 • Serra de vogir elèctrica
 • Cargol de banc
 • Serjants
 • Punta de marcar
 • Llapis
 • Termo encoladora
Descripció del projecte i funcionament
 • Es tracta de construir la maqueta d'una porta corredissa amb l'ajut de la dotació de l'aula de tecnologia i utilitzant el major tipus de materials possibles (fusta, mecano, plàstic, etc.). 
 • Per fer-ho es realitzarà una estructura de fusta que simularà un garatge i sobre el que es recolzarà l'estructura del mecano i el motor. 
 • La porta es realitzarà amb plàstic per disminuir el pes i serà comandada per un commutador de vaivé doble unit a un motor que arrossegarà la porta i que mitjançant finals de cursa l'aturarà i per canviar de sentit es tornarà a accionar el commutador.
  • En la façana principal de l'estructura de fusta es troben dos orificis. El més gran és l'espai reservat a la porta i el de la part de dalt, que simula una finestra, pretén ser un visualitzador de tot el muntatge interior.
  • La porta es desplaça horitzontalment seguint la direcció de les guies. Per evitar el fregament entre la porta i la guia s'intercalaran unes politges a dalt i a baix de la porta.
  • El moviment de la porta el proporciona un motor reductor encaixat, mitjançant una roda dentada, a una cremallera acoblada a la porta.
  • La porta que inicialment  es troba tancada s'acciona a través d'un commutador doble de vaivé i s'atura quan toca el final de cursa situat al final del recorregut. 
  • Tornant a accionar el commutador es canvia el sentit de gir del motor i per tant el sentit del moviment de la porta. 
  • Aquesta s'aturarà quan  trobi l'altre final de carrera (situat al final del recorregut).
  • Amb el commutador podem obrir i tancar indistintament la porta sense necessitat d'arribar al final del recorregut però sense arribar a aturar mai el seu moviment.
Esquemes / dibuixos / fotos 
C          Commutador doble de vaivé 

P1, P2   Finals de carrera

M         Motor reductor de corrent continu

Tal i com està dibuixat l'esquema elèctric la porta està tancada, el circuit està obert i per tant el motor no funciona. A l ‘activar el commutador es canvia la seva posició i la porta s'obra (P2 està tancat). Quan la porta arriba a P2 el circuit s'obre i es para el motor.
Qüestions / activitats / possibles activitats d'avaluació
 • Realització del procés tecnològic
 • Presentació oral de la memòria del projecte.
 • Qüestions:
  • Davant dels inconvenients trobats com heu actuat?
  • Explicar un mecanisme de control de seguretat.
  • La transmissió del moviment utilitzada es podria aplicar en altres projectes? Quins?
Possibles millores
 • Utilització de diferents mecanismes de control de seguretat (sensors de presència, interruptors d'emergència, senyals lluminoses, etc.).
 • Automatitzar la porta (SADEX o PLC).
 • Utilització d'un temporitzador d'obertura i tancament de la porta.
 • Millorar l'estètica del projecte (per exemple posant tubs per passar els cables elèctrics)
Valoració i conclusions
 • Valorem positivament la realització del projecte en el sentit que hem pogut comprovar les  dificultats en que es troben els alumnes quan realitzen processos tecnològics similars. 
 • A més a més ha sigut l'oportunitat per posar en pràctica els conceptes teòrics necessaris per a la realització del projecte. 
 • Així com millorar l'habilitat i la destresa en l'ús de les diferents eines i màquines-eines.
 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 

 
 
CADIRA ELEVADORA AUTOMÀTICA
Descripció i característiques del projecte

Data:  Novembre 2003

RESUM DEL PROJECTE 

Autors: 
Francesc Ginestà Vila  fginesta@pie.xtec.es  IES VALLÈS SABADELL  (Sabadell)
Mª Glòria Comas Gresa  gcomas@pie.xtec.es  IES JOAN COROMINAS   (Pineda de Mar)
 Conchi Camúñez García  ccamunez@pie.xtec.es  IES JOAN COROMINAS   (Pineda de Mar)
Data:  3 novembre 2003
Nivell/cicle/crèdit: 2on cicle d'ESO
Temps aprox.: 30 hores

Objectiu del projecte
 • Aprendre a fer servir les eines de l'aula taller.
 • Dissenyar un objecte partint d'una necessitat determinada.
 • Aplicació de senzills conceptes electromecànics.
 • Representar un esquema elèctric.
 • Aprendre a utilitzar materials reciclats diversos
Objectius curriculars treballats
 • Aquesta activitat adreçada al segon cicle de l'ESO pretén identificar i seguir les fases del procés tecnològic  en les seves realitzacions.
Requeriments
 • Muntatge d'un motor elèctric de corrent continu amb una reducció acoblada a un cargol sense fi i a una transmissió de reducció de moviment amb una corona de 30.
Material 
 • 5 escaires foradades 15 x 15 x 500 x 1,5 mm
 • 2 planxes muntatge U foradades 95 x 500 x 1 mm
 • 2 tires foradades de 15 x 90 x 1,5 mm
 • 2 peces de plàstic de 500 x 500 mm
 • 3 brides de Niló 
 • 1 tira dentada de 15 x 50 mm per sistema de transmissió per cremallera.
 • 2 rodes dentades de 30
 • 2 rodes de fusta de diàmetre 38 x 20
 • 5 reblons de plàstic.
 • 1 cargol sense fi per eixos de 4 mm.
 • 2 cargols mètric 3 x 20
 • 2 cargols mètric 4 x 25
 • 2 cargols mètric 4 x 40
 • 8 cargols mètric 4 x 10
 • 8 volanderes de 3 mm
 • 4 volanderes de 4 mm
 • 28 femelles mètric 4 mm
 • 4 femelles mètric 3 mm

 •  

   

  Material elèctric:

 • 2 finals de cursa 
 • 1 motor c.c. fins a 4 V
 • 4 terminals faston
 • cable elèctric

 •  

   

  Circuit elèctric senzill:

 • 1 commutador de creuament
 • 1 interruptor

 •  

   

  Circuit automàtic:

 • 4 relés
 • 3 polsadors
Equipament
 • Serra d'arquet.
 • Regle metàl·lica.
 • Soldador.
 • Punxó.
 • Trepant sobretaula.
 • Trepant portàtil.
 • Plegadora de plàstic.
 • Pistola de cola termofusible.
 • Tornavís.
 • Claus fixes.
 • Tisores.
 • Cargol de taula.
 • Paper de vidre.
 • Multímetre digital.
 • Font d'alimentació.
Descripció del projecte i funcionament
 • El projecte consisteix en la construcció d'una maqueta d'una cadira elevadora automàtica per a minusvàlid, per tal de superar l'obstacle arquitectònic que representa per a ells una escala.
 • La maqueta és pot dividir en diferents parts funcionals:
  • L'estructura esta feta amb components metàl·lics del mecano, la finalitat de la qual és subjectar tots els altres elements de la maqueta.
  • La paret i l'escala fetes de plàstic intenten aproximar la maqueta a la realitat, donant-li una semblança força fidel.
  • El carril és l'element per on es desplaçarà la cadira. Aquest és metàl·lic fet amb elements del mecano, i a la seva part superior porta una cremallera per a poder fer el desplaçament de la cadira. 
  • La cadira és l'element principal del projecte i la més complexa. La seva estructura esta feta de plàstic per donar-li la màxima lleugeresa, i porta acoblats a la seva esquena un sistema que a la vegada fa de subjecció i de propulsió de la cadira al i pel carril. 
  • La subjecció s'aconsegueix amb un sistema de 4 rodes que mosseguen el carril, les superiors són dentades per engranar amb la cremallera del carril i les posteriors són de fusta per oferir el mínim fregament. 
  • La propulsió s'aconsegueix amb un motor que porta acoblat a l'eix un cargol sense fi que engrana amb una de les rodes superiors. Aquest sistema és el màxim desmultiplicador de velocitat possible amb el número més petit d'elements.
  • El circuit elèctric de control. Hi ha un circuit elèctric senzill, totalment manual (veure esquema 1), que permet pujar i baixar la cadira només amb un simple commutador de creuament que inverteix la polaritat d'alimentació al motor. 
  • Un segon circuit permet fer la mateixa operació però aturarà la cadira al final del seu recorregut de pujada o baixada (esquema 2).
  • Per últim el tercer circuit és totalment automàtic (esquema 3).
Esquema elèctric
Esquema 3
Dibuixos / fotos 

Possibles millores
 • Es pot millorar el fregament del sistema de subjecció - propulsió, d'aquesta manera potser no caldria alimentar amb dos alimentacions, una de baixada i una de pujada.
 • També es podria posar una resistència en sèrie amb el motor que es connectés quan la cadira ha començat a baixar, reduint la tensió en la baixada. Això requeriria un sistema automàtic d'arrancada de connexió d'aquesta resistència.
Qüestions / activitats d'avaluació
 • Disseny general del projecte: estructura de l'escala i de la cadira.
 • Dissenyar diferents circuits elèctrics, i representar-los amb la simbologia adient.
 • Utilitzar els diferents aparells de comandament d'un circuit elèctric.
 • Utilitzar el multímetre per comprovar voltatges.
 • Utilitzar les fonts d'alimentació pels diferents circuits elementals.
 • Elaborar un informe tècnic.
 • Construcció i funcionament del projecte.
 • Valoració / conclusions
  • El curset permet veure totes les fases del disseny, planificació i realització d'un projecte tecnològic.
  • Partint d'una idea inicial i amb la visió de tots elements que tenim a disposició a l'aula de tecnologia, permet trobar les solucions tecnològiques per a la construcció d'una maqueta. 
  • Aquest projecte permet integrar els coneixements i procediments de construcció, transmissió de moviment i electricitat que es treballen a la tecnologia de la ESO.
   per tornar a :
  Índex de treballs
   
   
   

   
   
  PONT LLEVADÍS
  Descripció i característiques del projecte

  Data:  Novembre 2003

  RESUM DEL PROJECTE 

  Autors: 
  Carme Solé Trabé  msole253@pie.xtec.es  IES La Roca del Vallès    (La Roca del Vallès)
  Marta Rius Sans mrius128@pie.xtec.es  IES Frederic Mompou (Sant Vicenç dels Horts)
  Data: 03/12/03
  Nivell/cicle/crèdit:  4art d’ESO
  Temps aprox.:  20 hores

  Objectiu del projecte
  • Construcció de la maqueta d'un pont llevadís accionat per un motor reductor amb parada al final de cada recorregut
  Requeriments
  • El muntatge funciona amb un únic motor de 4.5 V amb una reducció que aixeca alhora les dues plataformes, amb dos finals de cursa i accionat mitjançant un interruptor que invertirà el sentit de gir.
  Objectius curriculars treballats
  • Anàlisis, planificació i construcció d'un objecte en el marc del procés tecnològic.
  • Realització d'operacions de muntatge, seqüenciació de diferents operacions, tria d'eines i d'instruments adients per a cada operació a realitzar.
  • Utilització d'instruments de mesura de longitud, aparells de mesura elèctrics, d'eines i màquines
  • Elaboració de memòria tècnica i utilització de mitjans informàtics per a la difusió i presentació del projecte.
  Material i equipament
  Material:
  • Planxa de muntatge en U perforada ( 9, 5 cm x 49,5 cm )
  • 8 tires ranurades 
  • Tires escairades
  • 4 planxes de poliestirè
  • 2 finals de cursa
  • 1 interruptor
  • Cable elèctric de 1 i 2 fases
  • Cargols , femelles M4 i volanderes
  • 4 politges D ext  = 20 mm
  • 4 politges D ext  = 10 mm
  • 2 motor de 4.5 V amb reducció 1:879
  • Corda
  • Adaptador d'eix motor
  • 6 collar de topall
  Equipament:
  • Plegadora de plàstics
  • Trepant de columna
  • Tornavisos
  • Alicates
  • Serra d'arc
  • Tallador
  • Soldador
  • Cola blanca
  • Cola d'impacte
  • Claus fixes
  • Llimes
  • Paper de vidre
  • Punxó
  • Regla metàl·lica
  • Broques de metall de 3 i 4 mm de diàmetre
  Descripció del projecte i funcionament
  • La primera part del projecte consisteix en la construcció de l'estructura metàl·lica a partir de la planxa base i les tires ranurades.
  • En segon lloc construïm les passarel·les de plàstic utilitzant el punxó i la plegadora.
  • Muntatge de la transmissió a través de diverses politges i col·locació de la corda de niló comprovant que el mecanisme funciona.
  • Instal·lació del motor reductor a la part superior de l'estructura i instal·lació elèctrica que permetrà a través de l'interruptor accionar i invertir el gir del motor, amb parada a dalt i a baix mitjançant els finals de cursa.
  Esquemes / dibuixos / fotos 

  • L'esquema mostra la posició inicial amb motor parat.
  • Commutador doble. 
  • F1 final de cursa situat sota la plataforma del pont. 
  • És normalment tancat i quan la plataforma el pressiona obre el circuit i s'atura el moviment. Quan deixa de pressionar-lo tanca el circuit. 
  • F2 final de cursa situat a la part superior d'un dels eixos verticals de l'estructura del pont. 
  • També és normalment tancat, de manera que quan el pont puja, la plataforma pressiona F2 obrint el circuit i s'atura el motor. 
  • Quan, canviem la posició del commutador perquè desitgem que el pont comenci a baixar, aquest final de cursa torna al seu estat de repòs i tanca el circuit.
  Possibles millores
  • Fixació del commutador a l'estructura del pont i una millor distribució dels cables per tal d'evitar que impedeixin el seu correcte funcionament. 
  • Solucionar els problemes que es deriven de la forma com el fil s'enrosca al voltant de l'eix del motor.
  • Instal·lació d'una barrera de pas als dos costats de la passarel·la, accionats per un motor independent.
  • Instal·lació d'un semàfor per a conductors i vianants.
  • Perfeccionament de les passarel·les perquè no hi hagi discontinuïtats
  • Millores en el sistema de contrapès
  • Incorporació en el circuit elèctric de relés per establir un temps d'obertura i de tancament de les plataformes del pont.
  • Incorporació d'un automatisme de control mitjançant el SADEX.
  Qüestions / activitats d'avaluació
  • Càlculs relacionats amb la transmissió de moviment
  • Elaboració de croquis per a cada part del muntatge
  • Realització d'esquemes elèctrics
  • Utilització de programes informàtica per a la representació de circuits
  • Utilització d'aparells de mesura de longitud i elèctrics
  • Utilització de màquines eines
  • Elaboració de la memòria del projecte
  • Exposició oral del projecte
  Valoració / conclusions
  • Es tracta d'un projecte complert i integrador que inclou diversos àmbits del currículum des d'electricitat, mecanismes, estructures, representació gràfica, tecnologies de la informació i fins i tot pot incloure tecnologia de control. 
  • Permet la utilització d'un ampli ventall de materials existents a l'aula de tecnologia i de diferents recursos.
  • Pot ser recomanat per a 4 art. d’ESO i per a diferents tipus d'alumnat, ja que la complexitat dependrà de la imaginació, les aptituds i les capacitats d'aplicar els coneixement adquirits.
  per tornar a :
  Índex de treballs
   
   

   
  Generador de Turbina 
  Descripció i característiques del projecte

  Data:  Novembre 2003

  RESUM DEL PROJECTE 

  Autors: 
  Josep M.Casas Busquet jcasas12@hotmail.com   IES Joan Mercader   (Igualada)
  Juana Isabel Rey Mata  rey2222@pie.xtec.es  C Claret (Sabadell)
  Valenti Querol Puigmartí vqueropu@hotmail.com  Col·legi Montagut  (Vilafranca del Penedes)
  Data: 03/12/03
  Nivell/cicle/crèdit:  4 art d’ESO
  Temps aprox.:  30 hores

  Objectiu del projecte
  • Construir una maqueta d'una turbina aeromotriu, amb materials i eines assequibles a l'aula de tecnologia
  Requeriments
  • Hem d'aconseguir una diferència de potencial de 12 volts, per poder alimentar les maquetes construïdes pels companys, que són un pont llevadís, una cadira per minusvàlid i una porta automàtica.
  Objectius curriculars treballats
  • Comprensió del funcionament de turbines en la conversió de l'energia eòlica en energia elèctrica.
  • Comprensió de diferents tipus d'engranatges.
  • Assolir capacitats en l'utilització de l'equipament de l'aula
  Material i equipament
  Material:
   
 • una placa de  plàstic vermell de poliestirè de 15 x 15 x 2 mm 
 • una placa de  plàstic blanc de poliestirè de 15 x 15 x 3 mm 
 • taulell de fusta conglomerada gruix 17 mm
 • 6 puntes de 100 mm
 • 2 planxes muntatge en U de 170 x 500 x 1 mm
 • 2 planxes muntatge en U de 95 x 500 x 1 mm
 • 2 tires d'esquadra 15 x 15 x 500 x 1,5 mmm
 • 2 tires  de 15 x 500 x 1,5 mmm
 • 2 tires de 15 x 500 x 1,5 mmm
 • 1 tira de 15 x 90 x 1,5 mmm
 • 25 cargols M4 X 12
 • 25 femelles M4 X 12
 • 6 volanderes 
 • 1 Barra roscada M6 X 330 
 • 4 motors de 4,5 V
 • 2 rodes dentades, vermelles de 60  dents
 • 4 rodes dentades, vermelles de 12  dents
 • 4 adaptadors eix-motor de 2 mm
 • 4 suports inferiors de motors 
 • 2 casquets  topall  D ext = 7   D int.= 6    L=7 mm
 • regletes de 4 connexions
 • recanvi termoplàstic 250 g
 • cable vermell secció 0,25 mm
 • tub de retolador d'extrem cònic 
 • tub flexible de 100 mm, adaptable al tub de retolador
 • Equipament:
 • Termoencoladora
 • Compàs de puntes
 • Trepant
 • Cisalla/guillotina
 • Peu de rei
 • Serra d'arc
 • Broca de got  D= 535 mm
 • Tornavís
 • Multímetre
 • Martell
 • Compressor adequat
 • Descripció del projecte i funcionament
  • 1. Muntatge de la turbina
   • A partir de la placa de plàstic, s'obtenen dos discos de 10 cm de radi mitjançant el compàs de puntes. 
   • A continuació, trepanem un orifici central de 6 mm. 
   • Dibuixem sobre els discos, 8 radis, separats 45 º entre si, i una circumferència de 27 mm de diàmetre. 
   • A la intersecció de cada radi amb la circumferència exterior, hi tracem una recta de 7º respecte el radi, fins la intersecciò amb la circumferència interior.
   • Aquestes rectes seran la posició dels àleps a dins de la  turbina.
   • A continuació collem els dos discos amb un petit cargol que impedeixi qualsevol desplaçament dels discos entre sí. 
   • Amb la cisalla, fem  8 talls seguint la direcció dels àleps.
   • Agafem els taulells de fusta conglomerada, i tallem dos cilindres de 53,5 cm amb la broca de got. 
   • Agafem la barra roscada i hi introduïm  en l'ordre següent: un dels dos discos, i els dos cilindres de  fusta. 
   • Amb la pistola termoencoladora, afegim cola entre els disc i el cilindre, i entre els dos cilindres. 
   • A continuació, collem, per la banda del disc, amb dues femelles tot aquest conjunt.
   • Ara, sobre la placa de plàstic de color blanc, dibuixem 8 rectangles de 3,5 X 7,5 cm, i els tallem amb la guillotina.
   • Col·loquem el sistema prèviament muntat amb el disc en posició horitzontal, i col·loquem els 8 rectangles, i amb la termoencoladora els enganxem. 
   • Ara disposem el segon disc vermell a sobre, fent coincidir els àleps amb les ranures practicades al disc. 
   • Acabem d'encolar el segon disc. 
   • Col·loquem l'eix, les femelles i contrafemelles i  ho assegurem tot amb tres puntes a cada banda.
  • 2. Estructura de suport de la turbina.
   • Sobre les planxes collades, construïm un pont amb dues tires d'esquadra degudament mecanitzades per col·locar l'eix de la turbina. 
   • Col·loquem els dos casquets en els dos orificis mecanitzats. 
   • Assegurem l'estructura mitjançant dos tirants oblics de 50 cm cadascú.
  • 3. Suport dels motors
   • Col·loquem vertical i paral·lelament dues planxes, unides per la part superior mitjançant dues tires ranurades.
   • Collem a l'eix dues rodes dentades de 60 dents prèviament mecanitzades.
   • Disposem els motors de manera que les rodes conduïdes  (rodes de 12 dents) engranin amb les rodes motrius (rodes de 60 dents).
   • Connectem els borns dels motors en sèrie utilitzant regletes de connexió. 
   • Amb una última regleta, fixem la sortida de tensió.
  • 4. Suport del bufador
   • Disposem una peça en U acoblada als tirants oblics, buscant una incidència òptima respecte els àleps, tal com s'ìndica a la fotos
  Esquemes / dibuixos / fotos 
  Possibles millores
  • Reduir la fricció de l'eix amb el suport buscant coixinets més adients que els casquets que hem fet servir.
  • Transformar el conjunt en una turbina hidràulica.
  Qüestions / activitats d'avaluació
  • Buscar l'angle òptim d'incidència de l'aire.
  • Confeccionar una taula i un gràfic Voltatge de sortida versus Pressió del compressor.
  • Es podria avaluar mitjançant una presentació a l'aula, de l'informe de la pràctica...
  Valoració / conclusions
  • Aquest projecte respon bé a la necessitat d'apropar-se a les eines de l'aula de tecnologia.
  • Destacar el disseny de la turbina, que s'afegirà al conjunt de peces de què es disposa a l'aula.
  • Aquest projecte és especialment recomanable pel temari d'elements de transmissió, motors hidràulics i eòlics i generadors elèctrics.
  per tornar a :
  Índex de treballs