TELEFÈRIC
Descripció i característiques del projecte

Data:  Novembre 2004

RESUM DEL PROJECTE 

Autors: 
Mª Mar Rodríguez mrodr396@pie.xtec.es  IES Infanta Isabel d’Aragó Barcelona
Beatriz Briones  bbriones@pie.xtec.es   IES Escola Industrial  Sabadell
Dolors Ceballos  dolores.ceballos@uab.es   IES Jonqueres Sabadell
Data:  24.11.2004
 Nivell/cicle/crèdit: 3r/2on/comú
Temps aprox.: 15 h


Objectiu del projecte

 • Construir un telefèric amb el material i la dotació de l'aula de tecnologia. 

Objectius curriculars treballats

 • Fer el seguiment d'un procés tecnològic.
 • Manipular correctament destresa i precisió materials, instruments i eines. 
 • Practicar amb circuits i connexions elèctriques. 
 • Utilització de mecanismes de transmissió del moviment.
 • Projectar i construir peces senzilles de diferents materials i aplicacions. 
 • Identificar i acotar els problemes a resoldre i les necessitats a satisfer mitjançant la tecnologia. 
 • Seleccionar i emprar les eines informàtiques necessàries en cada moment del procés tecnològic. 

Requeriments 

 • Donada la geometria del sistema, ambdues rodes dentades que disten entre si 1 metre, unides per la cadena, han de tenir angles complementaris, en aquest cas 30 i 60º respectivament. Aquest és el mateix angle que té l’eix del motor. Si no és així el motor treballa forçat i la cadena surt de la guia. 
 • Hem utilitzat el motor ALE0016 que funciona entre 2 i 6 V de corrent continua. 

Material

 • 1 planxa de muntatge taladrada  1006
 • 1 planxa de muntatge petita 1009
 • 2 tires metàl·liques en escaire i ranurada 1003
 • 4 tires metàl·liques taladrades 1000
 • 2 tires metàl·liques ranurades 1001
 • 2 planxes de poliestirè sense forats 1200
 • 3 planxes de poliestirè en U 1220
 • 2 rodes dentades vermelles (45 dents) 1402
 • 1 motor amb reductora i engranatges de canvi de velocitat (2 eixos ? 4 mm)
 • 1 cadena 1409
 • 1 commutador 2 posicions 2 circuits ALE0611
 • 2 microrruptors ( o final de carrera) amb palanca 61 mm.
 • 30 cargols 1700 i 30 femelles 1701.
 • 2 famelles 1803 i 6 volanderes 1804.

Equipament

 • Font d'alimentació classe I potència 220 VA fusible 1,5 A, 3,5 V. 
 • Cargol de banc 
 • Serres metàl·liques. 
 • Termoencoladora de silicona. 
 • Plegadora. 
 • Soldador elèctrica d’estany.
 • Trepant de mà.
 • Trepant de sobretaula.
 • Marcador de plàstics.
 • Tisores per a plàstics.
 • Barrina.
 • Tornavisos.
 • Claus fixes.
 • Martells de silicona.
 • Llimes amb un picat bast.

Descripció del projecte i funcionament

 • La primera part del projecte consisteix en el muntatge d'una estructura metàl·lica que fa de suport d'un sistema de politges que arrosseguen les cistelles, tot imitant el funcionament d'un telefèric amb un desnivell de 95 cm. 
 • La segona part consisteix en el muntatge del sistema de control, format per un circuit elèctric que consta de l'accionament d'un motor que gira en els dos sentits accionat per un commutador doble i controlats per uns detectors de posició (finals de cursa). 

Esquemes / dibuixos / fotos C   Commutador doble accionat al mateix temps

P1, P2   Finals de cursa

M   Motor reductor de corrent continu

Tal i com està dibuixat l'esquema elèctric el telefèric està aturat, el circuit està obert i per tant el motor no funciona. A l ‘activar el commutador es canvia la seva posició i el telefèric es posa en marxa (P2 està tancat). Quan el telefèric arriba a P2 el circuit s'obre i es para el motor.

Qüestions / activitats / possibles activitats d'avaluació

 • Estudi de circuits sèrie i paral·lel. 
 • Repàs de la llei d'Ohm. 
 • Càlculs V, I, R, a nivell pràctic. 
 • Estudi de la relació de transmissió de les politges i engranatges. 
 • Seguiment diari del muntatge. 

Possibles millores

 • Podríem millorar el mecanisme del telefèric acoblant un sistema de detecció òptic i acústic d'arribada, i connectat en paral·lel. 
 • Reforçar l’estructura. 
 • Posar sensors fotoelèctrics LDR. 
 • Millorar el disseny de les cistelles així com la seva estabilitat.

Valoració i conclusions

 • La realització d'aquest projecte va adreçat a alumnes de 3er curs d'ESO. 
 • El situem al tercer trimestre perquè en aquest moment del curs s’estan treballant els continguts referents a mecanismes, transmissió i transformació de moviments, i alhora posem a la pràctica els coneixements teòrics que s'han adquirit en els crèdits d'electricitat a finals de 2n d'ESO. 
 • Trobem interessant el plantejament del projecte perquè ens permet aplicar “in situ” els diferents coneixements i adquirir-ne de nous, tot trobant-nos amb algunes de les dificultats amb què es troba l'alumnat. 
 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 

 
 
GRUA DE PORT
Descripció i característiques del projecte

Data:  Novembre 2004

RESUM DEL PROJECTE 

Autors: 
Fernando Hernández García  fernando_her_gar@hotmail.com  IES Banús. Cerdanyola del Vallès 
Carme Regal Gómez cregal@pie.xtec.es  IES Banús. Cerdanyola del Vallès 
 Isabel Aznar del Àguila  iaznar@pie.xtec.es  IES Forat del Vent .Cerdanyola del Vallès
Maria García Pérez  mgarc623@pie.xtec.es  IES Enric Borràs. Badalona
Data:  24 novembre 2004
Nivell/cicle/crèdit: 2 on cicle d'ESO
Temps aprox.: 30 hores


Objectiu del projecte

 • Realització de les diferents fases d’un projecte.
 • Utilització de les eines i màquines de l’aula de tecnologia.
 • Manipulació de diferents materials.
 • Fer servir diferents tècniques (reblar, tallar, llimar, serrar, foradar, soldar,...).
 • Utilització de motors amb caixa de reducció.
 • Aplicació de senzills conceptes electromecànics.
 • Pràctica de transmissions de moviments entre politges.
 • Representar esquemes elèctrics.

Requeriments

 • Els motors de desplaçament i de la politja funcionaran a 4,5 V. Per una altra banda, el motor de gir funcionarà a 2 V.
 • Mitjançant un commutador d’encreuament variarem el sentit del corrent per a realitzar la inversió de gir. A més a més, disposem d’un interruptor independent per a cada motor i un de general.
 • Utilitzarem diferents sistemes d’engranatge:
  • Un cargol sense fi.
  • Engranatge cònic.
  • Politja.
 • Construcció d’un rodament axial amb el material de l’aula de tecnologia.
 • Mecanisme de pinyó cremallera i engranatge combinat.

Material 

 • Plaques, tires i escaires metàl·lics foradats.
 • Casquets amb topall i sense.
 • Cargols, femelles, volanderes i barres  roscades.
 • Cordill.
 • Sistema mecànic d’engranatge.
 • Adaptadors d’eixos de motor.
 • Rodes dentades de plàstic injectat.
 • 1 roda gran (58 dents).
 • 4 rodes mitjanes (45 dents).
 • 2 rodes petites (30 dents).
 • Rodes dentades còniques de plàstic injectat  de 45º.
 • Politges de plàstic injectat amb perforació central per als eixos.
 • 3 politges de 20 mm de diàmetre
 • 1 politja de 10 mm de diàmetre
 • 1 politja de 60 mm de diàmetre
 • 1 cargol sense fi de plàstic injectat.
 • 1 tira dentada flexible.
 • 1 cadena metàl·lica.
 • 4 boles de ferro de 15 mm.
 • Collarets de topall de casquet curt per a la fixació d’eixos.
 • Goma d’enganxar.
 • 3 paquets de motor (2 motors grans i un de petit).
 • Cables  de connexió.
 • 4 interruptors.
 • 3 commutadors d’encreuament.
 • 2 generadors de cc (fonts d’alimentació).

Equipament

 • Regle flexible.
 • Cargol de banc.
 • Serjant desplaçable.
 • Mordassa.
 • Alicates.
 • Tisores.
 • Serra d’arquet.
 • Llima.
 • Trepants:
  • de columna.
  • de pistola.
 • Martell.
 • Maça.
 • Tornavís.
 • Claus fixes.
 • Rebladora.
 • Soldador elèctric.
 • Cap de frare.

Descripció del projecte i funcionament

 • El projecte consisteix en la construcció d’un muntatge electromecànic de transmissió de moviment amb inversió de sentit. Inclou tres motors que proporcionen tres modalitats de moviment:
  • 1r motor: un moviment horitzontal rectilini bidireccional.
  • 2n motor: un moviment de gir de 180º bidireccional.
  • 3r motor: un moviment rectilini vertical bidireccional.
 • La velocitat dels motors ha estat regulada mitjançant una caixa reductora.
 • Construirem una grua de port amb peces metàl·liques de mecano el moviment de la qual serà accionat pels tres motors esmentats anteriorment.
 • La càrrega serà transportada mitjançant un ganxo unit a un cordill connectat a una politja (debanadora). El moviment de la càrrega podrà ser: 
  • vertical;
  • horitzontal;
  • giratori 180º.
 • Existeix un quadre de comandaments que controla la posada i el sentit de la marxa.
 
 

Dibuixos / fotos 

   

Possibles millores

 • Optimitzar la relació de transmissió amb la tensió aplicada als motors per a ajustar millor la velocitat.
 • Modificació i perfeccionament del sistema de gir mitjançant un rodament axial ja construït.
 • Incorporar un dispositiu que aturi el vehicle en el moviment horitzontal (final de carrera).
 • Incorporar un senyal lluminós de color taronja que indiqui el moviment juntament amb un senyal sonor.

Qüestions / activitats d'avaluació

 • Càlculs de les relacions de transmissió del moviment dels diferents elements.
 • Plànols de les transmissions.
 • Desenvolupament de circuits i esquemes elèctrics.

 • Valoració / conclusions

  • El projecte es pot desenvolupar com a crèdit variable de 30 h.
  • Donada la complexitat del projecte (inclou 3 motors) es podria plantejar com un crèdit variable d’ampliació.
  • Es podria plantejar com a crèdit variable per a treballar la diversitat a tres nivells:
   • nivell d’iniciació: moviment rectilini horitzontal.
   • nivell mitjà: moviment vertical amb la politja.
   • nivell d’ampliació: moviment axial 
   per tornar a :
  Índex de treballs
   
   
   

   
   
  Cintes de transport amb plataforma elevadora.
  Descripció i característiques del projecte

  Data:  Novembre 2004

  RESUM DEL PROJECTE 

  Autors: 
  Sergi Boix Jovaní sboix3@pie.xtec.es  IES Joaquim Mir . VILANOVA I LA GELTRÚ
  Joaquim Crisol Forcadell jcrisol@pie.xtec.es  IES LES PLANES.  SANTA BARBARA
  Fco.Javier Batalla Bejerano fbatalla@pie.xtec.es  IES Joaquín Bau.  TORTOSA
  Data: 24/11/04
  Nivell/cicle/crèdit:  4rt ESO en un crèdit variable d'automatismes
  Temps aprox.:  35 hores


  Objectiu del projecte

  • L'objectiu és realitzar una maqueta real d'un sistema de cintes transportadores amb una plataforma cinta per canvi de nivell sostinguda per cadenes.
  • Es treballen diferents sistemes de transmissió mecànica i circuits elèctrics senzills.

  Requeriments

  • El muntatge necessita una alimentació entre 4,5V i 5 V per fer funcionar l'automatisme i els tres motors que incorpora. 
  • El pes sobre la plataforma no hauria de superar els 500 g per tenir fiabilitat mecànica. 
  • Cal lubricar a l'inici i periòdicament les cadenes de transmissió.

  Objectius curriculars treballats

  • Fer el seguiment d'un procés tecnològic. 
  • Manipular amb certa destresa i precisió materials, instruments i eines.
  • Realització d'operacions de muntatge, seqüenciació de diferents operacions, tria d'eines i d'instruments adients per a cada operació a realitzar. 
  • Utilització de diferents mecanismes de transmissió del moviment.
  • Aplicació de senzills conceptes electromecànics.
  • Practicar amb circuits i connexions elèctriques. 

  Material i equipament

  Material:
  • Material mecano per a construir l'estructura de suport 
  • Engranatges
  • Cadena
  • Corretja dentada
  • Cargols 
  • Femelles 
  • Volenderes
  • Barres roscades
  • Valones i presoners 
  • 3 motors amb reducció 
  • 2 commutador de vaivé doble 
  • Cable elèctric 
  • 2 finals de cursa 
  Equipament:
   
 • Font d'alimentació 
 • Trepant de sobretaula 
 • Serra d'arquet 
 • Llima 
 • Tornavís 
 • Claus fixes 
 • Alicates universals. 
 • Soldador d’estany
 • Pelacables
 • Cargol de banc 
 • Serjants 

 • Descripció del projecte i funcionament

  • Aquest projecte és una part d'un sistema de transport per cintes transportadores. 
  • La cinta inicial recull un producte procedent d’un nivell superior. 
  • Aquesta cinta és al mateix temps una plataforma elevadora que, descendeix fins arribar a la cinta de sortida i, li passa el producte.
  • Tenim 3 moviments o motors a controlar: el de pujada o baixada de la plataforma, el d'avanç de la cinta de la plataforma i el d'avanç de la cinta fixa de sortida.
  • El funcionament inicial es controla de la següent forma:
   • un commutador selecciona entre pujar o baixar la plataforma manualment.
   • Un interruptor engega o para la cinta de la plataforma. Aquesta ordre només és vàlida si la cinta està en posició superior o inferior. Mentre la plataforma puja o baixa la cinta no funciona encara que s'activi l'interruptor.
   • La cinta de sortida s'engega independentment.

  Esquemes / dibuixos / fotos 

   
  • L'esquema mostra la posició inicial amb motor parat.
  • Commutador doble. 
  • F1 final de cursa situat sota la plataforma del pont. 
  • És normalment tancat i quan la plataforma el pressiona obre el circuit i s'atura el moviment. Quan deixa de pressionar-lo tanca el circuit. 
  • F2 final de cursa situat a la part superior d'un dels eixos verticals de l'estructura del pont. 
  • També és normalment tancat, de manera que quan el pont puja, la plataforma pressiona F2 obrint el circuit i s'atura el motor. 
  • Quan, canviem la posició del commutador perquè desitgem que el pont comenci a baixar, aquest final de cursa torna al seu estat de repòs i tanca el circuit.

  Possibles millores

  • Millorar la confecció de les bandes de transport. Es podria fer amb bandes flexibles de PVC encolades a una corretja dentada per exemple.
  • Afegir detectors de presència a l'entrada i sortida de l'elevador per prevenir que no es posi en marxa, de forma accidental, si un  entregament està a mitges.
  • Automatitzar el sistema amb SADEX o PLC. 
  • Millorar l'estètica del projecte amb proteccions pels motors i transmissions i, també a les plataformes, per evitar la caiguda de materials
  • Millorar alguns detalls mecànics per donar més fiabilitat als mecanismes.
  • Posar un quadre de comandament per centralitzar tot el circuit elèctric

  Qüestions / activitats d'avaluació

  • Disseny general del projecte: croquis dels sistemes mecànics.
  • Construcció i funcionament del projecte. 
  • Disseny i representació dels circuits elèctrics.
  • Utilitzar les fonts d'alimentació pels diferents circuits elementals. 
  • Elaborar un informe tècnic. 
  • Presentació oral de la memòria del projecte. 
  • Proposar les possibles millores per corregir els errors observats

  Valoració / conclusions

  • Valorem positivament la realització del projecte en el sentit que hem pogut comprovar les  dificultats no previstes en el procés tecnològic. 
  • En concret hem experimentat nombroses dificultats en implementar els mecanismes amb el mecano: dificultat en enganxar corretges, pèrdua de transmissió en els motors amb parells de càrrega moderats,  etc. 
  • Vistes les limitacions mecàniques del mecano de cara a futurs projectes simplificaríem més les cadenes de transmissió de moviment
  per tornar a :
  Índex de treballs
   
   

   
  PONT DE BISCAIA
  Descripció i característiques del projecte

  Data:  Novembre 2004

  RESUM DEL PROJECTE 

  Autors: 
  Yolanda Fortun yfortun@terra.es  IES Montsoriu  (Arbúcies)
  Encarna Garcia encarna_tecno@yahoo.es  IES Vinyes velles   (Montornès)
  Adrián  Gómez Morenoí agomez44@pie.xtec.es   IES Leonardo da Vinci   (Sant Cugat del Vallès)
  Sílvia Leiva Hevia sleiva3@pie.xtec.es IES Lliçà d’Amunt   Lliçà d’Amunt
  Data: 24/11/04 
  Nivell/cicle/crèdit:  3 é d’ESO
  Temps aprox.:  40 hores


  Objectiu del projecte

  • El nostre projecte està inspirat en el pont de Biscaia que es troba entre Portugalete i Las Arenas (Getxo) .És una mena de transbordador que transporta tant persones com vehicles d’una riba  l’altre.

  Requeriments

  • El transbordador funciona amb un motor  de 4,5 V.
  • Mitjançant un commutador d'encreuament variem el sentit del corrent, i per tant, el sentit de gir del motor.

  Objectius curriculars treballats

  • Realització d’operacions de trepat, tall, soldadura, amb les màquines eina, etc., disponibles a l’aula.
  • Utilització de símbols elèctrics normalitzats en representacions de circuits elèctrics.
  • Realització d’esquemes de circuits elèctrics.
  • Valorar els avantatges i els inconvenients de l'ús d'objectes, processos tecnològics i recursos naturals 
  • Realització de projectes d’objectes senzills seguint els passos del procés tecnològic: projecte, construcció i avaluació.
  • Elaboració de la memòria utilitzant un mitja informàtic i telemàtic per a la planificació, producció, difusió i presentació del projecte.
  • Adquirir i valorar el sentiment de satisfacció produït pel fet de poder solucionar problemes i perseverar en la superació de les dificultats pròpies del procés.

  Material i equipament

  Material:
 • 1 motor de 4,5 V amb caixa reductora, eix 3 mm.
 • 6 cables de connexió.
 • 1 commutador d’encreuament.
 • 2 finals de cursa
 • 1 Font d’alimentació
 • 1 roda dentada de  D=60 mm.
 • 1 roda dentada de  D=40 mm.
 • 1 Adaptador per la roda dentada
 • 4 Rodes.
 • 2 Barretes roscades
 • 4 Dolla de topall amb virolla
 • 1 Planxa de polistirè foradada en forma d’U de 75x150x2mm
 • 2 planxes de muntatge foradades de 170x 500x 1mm
 • 4 planxes de muntatge estreta de 95x500x1mm
 • 6 tires metàl·liques amb doble filera de ranures de 30x500x1.5 mm
 • 8 tires metàl·liques foradades de 15x500x1.5mm
 • 14 peces de tires metàl·liques foradades de 15x180x1.5mm
 • 60 cargols M4 
 • 60 femelles M4.
 • 8 peces metàl·liques foradades en escaire.
 • 8 volanderes dentades
 • 1 Placa de plàstic
 • 1 Planxa de xapa de 300x150mm
 • 16 reblons d’alumini de 4 mm
 • Estany
 • Equipament:
 • Regla metàl·lica
 • Soldador
 • Alicates pela - fils
 • Trepant sobretaula
 • Plegadora de plàstic
 • Tornavís
 • Clau fixa
 • Tisores
 • Cargol de banc
 • Font d’alimentació
 • Punta de marcar
 • Reblonadora

 • Descripció del projecte i funcionament

  • El projecte consisteix en la construcció d'un muntatge electromecànic de transmissió de moviment amb inversió de sentit.
  • Es construeix l’estructura amb les planxes del mecano ( dues torres verticals cadascuna recolzada en una base i unides entre sí per dos rails horitzontals en la seva part superior). 
  • Sobre els dos rails es col·loca el petit vehicle on està fixat el motor i del que penja verticalment la plataforma.
  • Es redueix la velocitat del motor mitjançant una reductora que proporciona una velocitat adient a la finalitat que es persegueix.
  • Existeix un quadre de comandament que controla  el sentit de la marxa.

  Esquemes / dibuixos / fotos 

 • L’interruptor d'encreuament permet alternar la polaritat del motor de corrent continu i per tant canviar-ne el sentit de gir. Els finals de carrera s’han de connectar  un normalment tancat i l’altre normalment obert per tal que el pas de corrent elèctric al motor es talli quan el transbordador arriba al final del recorregut. S’ha de comprovar que el moviment del motor i el final de carrera que atura el motor es corresponguin tant en el cas d’anada com de tornada. •    

  Possibles millores

  • Reduir el número de peces del mecano utilitzades per fer l'estructura o dissenyar una estructura equivalent amb uns altres materials.
  • Es podria implementar amb una sèrie de senyals visuals i auditives.
  • Es pot incorporar un automatisme de control mitjançant el SADEX.

  Qüestions / activitats d'avaluació

  • Dissenyar diferents circuits elèctrics, amb la simbologia adient, en els que s'inclogui els diferents elements passius elèctrics.
  • Comprovació del voltatge subministrat per la font amb el téster .
  • Utilització d’altres materials.
  • Valorar i realitzar  diferents tipus d’unions: articulades, fixes,....
  • Presentar una memòria del projecte.
  • Es pot adaptar el nivell de dificultat del projecte a les necessitats dels alumnes (treball de la diversitat).

  Valoració / conclusions

  • L'interès del projecte rau en la integració de diferents tècniques en un únic projecte (mecanismes, electricitat , estructures, materials, eines i utensilis, representació gràfica,...). 
  • Ha sigut el mitjà per aprendre la manipulació de diferents eines: trepant, soldador, reblonadora,....
  per tornar a :
  Índex de treballs