PORTA CORREDISSA DE GARATGE
Descripció i característiques del projecte

Data:  Novembre 2005

RESUM DEL PROJECTE 

Autors: 
Ramon Mur rmur3@xtec.net   IES Montserrat Barcelona
Anna Teixidó ateixid2@xtec.net   IES Jaume Salvador i Pedrol St. Joan Despí
Sandra Parral sparral@xtec.net   IES Giola Llinars del Vallés 
Data:  30.11.2005
 Nivell/cicle/crèdit: 4 art ESO
Temps aprox.: 20 h


Objectiu del projecte

 • Construcció d'una maqueta que simula el funcionament d'una porta corredissa d'un garatge.

Objectius curriculars treballats

 • Saber utilitzar les diferents eines i màquines de la dotació existent a l'aula de tecnologia.
 • Conèixer com treballar amb els diferents materials que descriurem posteriorment.
 • Desenvolupar el procés d'un projecte tecnològic educatiu.

Requeriments 

 • Conèixer el funcionament de les màquines i les característiques i formes d'ús dels materials.

 • Destacant:
  • l'ús de la plegadora de plàstic
  • la reblonadora
  • els disseny de circuits elèctrics
  • sistemes de transmissió de moviment.

Material

 • Motor corrent continu 4.5V amb vis-sens-fi
 • Cable per connexions
 • Roda dentada de D = 3 cm
 • Cremallera de 22 x1’5 cm
 • Barra roscada de mètric 4.
 • 2 sensors de final de cursa.
 • Commutador doble. 
 • Peça de plàstic rígid de 23x15 cm
 • Peça de fusta de 26 x 22’6 x 3 cm
 • 2 peces de mecano de 49 x 17 x 2 cm
 • guia metàl·lica de mecano de 23x1’5 cm
 • Diverses peces amb diferents mides de mecano.
 • 2 politges de D = 4 cm
 • volanderes
 • cargols i femelles de mètric 4
 • 2 reblons
 • cola de contacte
 • 2 peces de fusta d'aglomerat per interior de la porta de 8 x 2 x 1 cm.
 • 2 peces de plàstic de 5 cm per contacte amb els finals de cursa.

Equipament

 • Llima
 • Raspes
 • Tornavís
 • Clau fixa
 • Clau 
 • Alicates
 • Soldador
 • Serra de vogir
 • Serra d'arquet
 • Xerrac
 • Serjant
 • Cargol de banc
 • Termoencoladora
 • Punta de marcar
 • Rebladora
 • Font d'alimentació
 • Multímetre
 • Plegadora de plàstic
 • Trepant

Descripció del projecte i funcionament

 • Construcció d'una maqueta d'una porta corredissa d'un garatge.
 • La part elèctrico - mecànica està formada per un motor de cc amb un grup de reducció, un vis-sense-fi, un engranatge i cremallera acoblada a la porta.
 • El sistema de control son dos sensors de fi de cursa a cada extrem de la porta.
 • S'utilitza un commutador doble per accionar el circuit i permetre el canvi de sentit de gir del motor.
 • La porta va recolzada sobre dues politges a la part superior que roden sobre una estructura metàl·lica, conjuntament amb una guia metàl·lica inferior permeten el desplaçament lateral.
 • Hem fet servir diferents tipus de materials segons les seves característiques i propietats.
  • Porta: plàstic 
  • Estructura: metàl·lica (mecano)
  • Paret fixa: fusta de fullola

Esquemes / dibuixos / fotos Qüestions / activitats / possibles activitats d'avaluació

 • Avaluació del bon funcionament del sistema.
 • Redacció de la memòria
 • Presentació oral
 • Pulcritud en el treball.
 • Diversitat d'eines i materials emprats.

Possibles millores

 • Millores estètiques del projecte, fen un recobriment de plàstic amb relleu per la porta i per la part fixa de l'estructura utilitzant l'emmotlladora.
 • Millores tècniques del projecte: 
  • augmentar la velocitat d'obertura i tancament de la porta
  • incorporar un comandament des de l'interior del garatge.
  • Ús de detectors de presència per qüestions de seguretat.

Valoració i conclusions

 • Posar en pràctica el desenvolupament d'un projecte tecnològic sencer.
 • Aprendre a utilitzar les diferents màquines - eines
 • Conèixer les característiques a l'hora de treballar els diferents materials.
 • Treball en equip i repartiment de tasques.
 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 

 
 
 
 
 
Pont giratori
Descripció i característiques del projecte

Data:  Novembre 2005

RESUM DEL PROJECTE 

Autors: 
Albert Prats i Vallverdú berti_43202@yahoo.com  IES MONTSERRAT ROIG Terrassa
Josep Ruffo i Gàmiz josep_ruffo @terra.es IES SEVERO OCHOA  Esplugues de Llobregat
Victoria Tamayo Hernando mtamayo2@xtec.net IES BADIA DEL VALLÈS  Badia del Vallès
Data: 30/11/05
Nivell/cicle/crèdit:  3 er d’ESO
Temps aprox.:  20 hores


Objectiu del projecte

 • Instal·lació mecànica i control elèctric bàsic d'un pont giratori.
 • Construcció d'un mecanisme d'engranatges per reduir la velocitat d'un motor de corrent continu i transmetre el moviment giratori del motor amb una velocitat adequada.
 • Utilització del material, eines i aparells de la dotació de l'aula de tecnologia.

Objectius curriculars treballats

 • Projectar i construir objectes tecnològics senzills fonamentant-se en la realitat i elaborant la documentació necessària.
 • Utilitzar les eines i els aparells per la seva funció específica i d'acord amb les normes de seguretat apreses.
 • Construir objectes després d'haver-ne seleccionat i preparat els components.
 • Usar instruments i aparells de mesura.
 • Donar importància a la planificació i l'ordenació del treball en equip, col·laborant activament de forma individual i respectant l'aportació dels companys.

Requeriments

 • Fer que el pont giratori pugui girar cap als dos sentits.
 • Fer servir un motor de corrent continu de 0 a 6 V.
 • Utilitzar les peces del mecano per construir l'estructura metàl·lica de suport del motor i del pont.
 • Conèixer el funcionament correcte del trepant i del soldador elèctric.

Material i equipament

Material:
 • Motor amb reductora eixos de 4 mm de diàmetre.
 • Rodes dentades còniques de plàstic d'inclinació 45º i mòdul 1 i perforació central per eixos de 4 mm.
 • Cable elèctric de 1,5 mm 2.
 • Polsador NA
 • Commutador d’ encreuament.
 • Planxa muntatge foradada en U (170 x 500 x 1) 
 • 6 planxes de poliestirè foradades en U (18 x 75 x 150 x 2)
 • 2 planxes de poliestirè sense foradar (250 x 95 x 2)
 • 1 femella d'orelles M4.
 • 1 volandera dentada amb dentat exterior M4.
 • Doll de topall diàmetre interior 4.
 • 4 tires d'alumini en U i foradades ((15 x 15 x 30 x 500 x 1,5)
 • 2 tires metàl·liques amb una doble filera de forats (30 x 500 x 1,5)
 • 4 tires metàl·liques en escaire i foradades (15 x 15 x 200 x 1,5)
 • 2 escaires amb U foradat (15 x 32 x 32 x 42 x 1,5)
 • 4 escaires foradats d'alumini (15 x 15 x 15 x 1)
 • 2 barres roscades de M4.
 • Cargols i femelles i volanderes M4.
 
Equipament i eines:
 
 • Trepant de sobretaula
 • Soldador elèctric
 • Serra de biaixos
 • Cargol de banc
 • Llimes
 • Punta de marcar
 • Tornavís
 • Peu de rei
 • Claus fixes
 • Alicates de tall
 • Regla metàl·lica
 • Tisores
 • Regle
 • Barrina
 • Cúter

 • Descripció del projecte i funcionament

  • El projecte consisteix en la construcció d'un pont giratori mitjançant un sistema electromecànic amb la utilització d'un motor reductor, de rodes dentades i engranatges cònics per tal de transformar el moviment giratori del pla del motor a un altre pla perpendicular, que és el pla de moviment del pont. 
  • El pont gira des de la seva posició inicial en ambdós sentits, mitjançant la utilització d'un circuit elèctric format per un polsador i un commutador d'encreuament.

  Esquemes / dibuixos / fotos 


   
  Possibles millores

  • Instal·lació de dos finals de cursa per tal de aturar el moviment del pont en els punts desitjats ( a 90º a un costat i l'altre del pont).

  Valoració / conclusions

  • El projecte és adequat per alumnes  de 3 er  d’ESO .
  • Es recomanable treballar en grups de 2 – 3 alumnes.
  per tornar a :
  Índex de treballs
   
   

   
   
   
   
   
   
  La sínia
  Descripció i característiques del projecte

  Data:  Novembre 2005

  RESUM DEL PROJECTE 

  Autors: 
  Anna Basart fabasart@xtec.net IES La Roca La Roca del Vallès
  Xavi Domènech xdomene2@xtec.net IES La Roca  La Roca del Vallès
  Ramon Raventós rravento@xtec.net IES Sant Sadurní   Sant Sadurní d’Anoia
  Data: 30/11/05
  Nivell/cicle/crèdit:  3 é d’ESO
  Temps aprox.:  20 hores


  Objectiu del projecte

  • Recollir aigua d'un dipòsit mitjançant una sínia. Per assolir aquest objectiu es tracta de:
   • 1. Fer muntatges mecànics.
    2. Treballar relacions de trasnsmissió - engranatges.
    3. Muntar un motor reductor.
    4. Treballar amb diferents materials.
    5. Utilitzar les eines i màquines de l'aula-taller.

  Requeriments

  • Construir un sistema de buidatge d'un dipòsit d'aigua, usant:
   • materials reciclables
   • motor reductor i mecanismes de transmissió de moviment
   • el màxim d'equipament de l'aula taller

  Objectius curriculars treballats

  • Valorar la planificació del treball en equip, col·laborant-hi activament i respectant l'aportació dels altres membres de l'equip.
  • Col·laborar a mantenir en condicions adequades l'aula de tecnologia, el material propi i el d'ús comú.
  • Valorar l'ordre, la polidesa, el rigor i la qualitat, tant del treball intel·lectual com del manual.
  • Identificar i utilitzar eines, instruments, aparells i utillatges amb propietat, d'acord amb les normes de seguretat.
  • Muntar alguns circuits o instal·lacions a partir d'esquemes, i comprovar-ne el funcionament.
  • Valorar la necessitat de l'aprofitament, reutilització, reciclatge de materials i de l'ús de materials no contaminants.
  • Descriure els mecanismes més importants de les màquines, identificant la transmissió de moviment i l'energia utilitzada.
  • Identificar i seguir les fases del procés tecnològic en les seves realitzacions.

  Material i equipament

  Material:
 • Peces de mecano: perfils plans, amb forma de L, amb forma d'U
 • Cargols, femelles, volanderes, femelles papallona, volanderes grower (M4).
 • Barres roscades
 • Planxes de plàstic llises
 • Embut, envasos de plàstic variats (Actimel, carrets de fotografia, petit suisse), tub corrugat, garrafa de plàstic.
 • Casquets / adaptadors d'eixos
 • Collar de topall per fixar eixos 
 • Filferro.
 • Cables elèctrics 1 fase
 • Interruptor
 • Pila 4.5v 
 • Clips
 • Motor de corrent continu 4.5v
 • Engranantges rectes
 • Estany de soldar
 • Planxa de fusta
 • Goma elàstica
 • Reblons
 • Equipament:
 • Claus fixes
 • Tornavís
 • Soldador
 • Trepant de sobretaula
 • Barrina
 • Cargol de banc
 • Serra de metalls / fustes
 • Serjant
 • Guia d'angles 
 • Plegadora de plàstics i accessori de plegament
 • Emmotlladora de plàstics per buit
 • Puntes de marcador
 • Regle
 • Tisores
 • Màquina de reblar
 • Martell
 • Font alimentació

 • Descripció del projecte i funcionament

  • Construcció d'una sínia amb 6 recipients de recollida d'aigua accionada per un motor reductor.
  • A partir de peces de mecano construïm una estructura circular rígida, que servirà de suport dels 6 recipients, muntada sobre una base.
  • Aquesta estructura circular ha d'estar a una determinada alçada per sobre d'un recipient d'aigua; per assolir aquest objectiu hem muntat un suport vertical que té una doble funció: aconseguir l'alçada necessària i sustentar l'estructura circular.
  • La sínia gira mitjançant un eix accionat per un motor reductor i un sistema d'engranatges rectes. 
  • El motor pot estar alimentat per una pila o bé per una font d'alimentació.
  • Una vegada recollida l'aigua a través dels recipients, es buida a la part alta abocant-la en una canalització que, en el nostre cas, es recull en un embut que duu un tub que retorna l'aigua al propi dipòsit. 
  • Per evitar l'evacuació incorrecta de l'aigua s'ha provist d'una pantalla “protectora”.

  Esquemes / dibuixos / fotos 

   


  Possibles millores

  • Millores tècniques
   • Sistema de recollida d'aigua: posició del canal de recollida i millorar l'eficiència del buidatge dels recipients.
   • Sistema per omplir els recipients: variar les dimensions dels recipients o del dipòsit.
   • Variar la reducció del motor per aconseguir un ajust millor en la velocitat de la sínia.
   • Variar el sistema de transmissió de moviment a l'eix mitjançant un sistema de politges.
  • Millores estètiques
   • Construcció més homogènia a l'hora de construir les peces mecàniques de la sínia.
   • Pantalla “protectora” transparent per a observar el sistema de buidatge.

  Qüestions / activitats d'avaluació

  • Disseny general del projecte: croquis dels sistemes mecànics. 
  • Construcció i funcionament del projecte. 
  • Disseny i representació dels circuits elèctrics. 
  • Utilitzar la font d'alimentació 
  • Elaborar un informe tècnic. 
  • Presentació oral de la memòria del projecte. 
  • Proposar les possibles millores per corregir els errors observats

  Valoració / conclusions

  • Valorem positivament la realització del projecte en el sentit que hem pogut comprovar les  dificultats no previstes en el procés tecnològic. 
  • Les dificultats abordades han estat entre d'altres: dificultats en implementar els mecanismes amb el mecano, pèrdua de transmissió en el motor amb càrrega elevada, trobar la solució òptima per a un correcte buidatge. 
  • Considerem que el resultat final ha estat totalment satisfactori doncs compleix els requeriments plantejats tant a nivell funcional com estètic.
  per tornar a :
  Índex de treballs
   
   

   
   
   
  Transportador de peces pel seu emmagatzematge final
  Descripció i característiques del projecte

  Data:  Novembre 2005

  RESUM DEL PROJECTE 

  Autors: 
  Nia Colldeforns hcolldef@xtec.net IES Lluís de Peguera Manresa
  Gemma Estopiñà gestopin@xtec.net IES Lluís de Peguera  Manresa
  Mireia Llussà mllussa@xtec.net IES Lluís de Peguera Manresa
  Data: 30/11/05
  Nivell/cicle/crèdit:  3 é d’ESO
  Temps aprox.:  25 hores


  Objectiu del projecte

  • Utilitzar adequadament les eines i màquines – eina disponibles al taller.
  • Treballar la transmissió del moviment entre politges i corretges.
  • Recordar els conceptes de circuits elèctrics.

  Requeriments

  • El mecanisme s'ha de posar en marxa quan es pression-hi sobre el polsador i l'interruptor estigui tancat.
  • El motor reductor s'ha d'alimentar amb una tensió de 4,5 v.
  • Les peces han d'accedir a les vagonetes pels carrils dissenyats per aquesta finalitat.
  • El buidat de les vagonetes s'ha de realitzar dins del contenidor final.
  • Les peces no poden ser superiors a 5 cm3.

  Objectius curriculars treballats

  • Estudiar a partir del projecte les màquines simples i la transmissió del moviment.

  Material i equipament

  Material:
 • 1 Planxa en U d'acer perforada
 • 4 Perfil d'acer perforat.
 • 1 Perfil d'acer doble en forma d'U
 • 1 Corretja dentada metàl·lica
 • 1 Tira metàl·lica amb doble filera de ranures.
 • 1 Planxa de poliestirè en U perforada.
 • 1 Motor de 2 – 6 V, amb reducció per engranatges i transmissió per eix metàl·lic.
 • 1 Barreta roscada
 • 1 Collaret de topall amb coll curt.
 • 2 Rodes dentades
 • 2 Plaques de poliestirè de diferents gruixos
 • 1 Interruptor 
 • 1 Polsador normalment obert
 • 2 Cables d'una fase de 20 cm de llargada
 • Cordó de cànem
 • 21 Cargols M4
 • 27 Femelles M4
 • 3 Reblons
 • Fusta contraxapat 1 cm de gruix.
 • Cola d'impacte
 • Equipament:
 • Trepant en columna.
 • Emmotlladora de plàstics.
 • Plegadora de plàstics.
 • Font d'alimentació.
 • Pistola termoencoladora.
 • Eines vàries: xerrac, martell, serra per tallar angles, rebladora, tornavís, clau fixa, punxó, cúter, tisores

 • Descripció del projecte i funcionament

  • Aquest projecte s'ha dissenyat amb l'objectiu de complementar la part final d'un procés industrial d'elaboració de peces. La finalitat és conduir de manera automàtica les peces fins a l'emmagatzematge final, abaratint així en mà d'obra una part del procés
  • Per tant, el projecte tracta d'un transportador de peces, mitjançant onze vagonetes col·locades en sèrie, que realitzen un circuit tancat conduint-les fins a un contenidor comú.
  • El procés s'inicia amb l'alimentació per gravetat de les peces fins a les vagonetes a través de diferents carrils en forma de pla inclinat.
  • Un cop les peces es troben a les vagonetes, gràcies a un motor accionat per un polsador normalment obert i en sèrie amb un interruptor, són transportades fins al contenidor comú, finalitzant així el procés.
  • El moviment del projecte es transmet entre politges i una corretja dentada, on les vagonetes distribuïdes equidistantment, s'hi troben fixades per un cordó.

  Esquemes / dibuixos / fotos 
  Possibles millores

  • La forma del contenidor final.
  • Incloure un sistema de control que detecti quan el contenidor recol·lector de peces està ple i el substitueixi per un de buit, de forma automàtica.
  • Accionament automàtic del polsador mitjançant un sensor que detecti quan les vagonetes estan plenes.
  • Afegir un led que indiqui quan el mecanisme està en funcionament, la qual cosa permetria tenir una sistema de prevenció de riscos laborals.

  Qüestions / activitats d'avaluació

  • Calcular la velocitat de les vagonetes en funció de la velocitat del motor i de la reducció instal·lada. 
  • Calcular l'angle del pla inclinat per aconseguir introduir les peces a les vagonetes.
  • Calcular la resistència interna del motor coneixent la tensió d'alimentació i la intensitat.

  Valoració / conclusions

  • Al llarg de l'elaboració del projecte ens hem trobat davant de múltiples problemes, que en alguns casos s'han pogut solucionar o donar alternatives, mentre que en altres la poca experiència d'ús de determinades màquines ens ha conduït a l'error en més d'una ocasió.
  • D'altra banda, valorem molt positivament la gran quantitat d'aplicacions que ens proporciona el material de construcció (mecano) de l'aula de Tecnologia. 
  • Tot és qüestió de posar-hi imaginació!
  per tornar a :
  Índex de treballs