TRANSPORTADOR DE CÀRREGUES AMB CANVI DE DIRECCIÓ I SENTIT
Descripció i característiques del projecte

Data:  Novembre 2005

RESUM DEL PROJECTE 

Autors: 
Sara García Trigo  sgarci57@xtec.net  IES Antoni Cumella Granollers
Natalia Luján Gómez nlujan@xtec.net  IES Merce Rodoreda. L’Hospitalet de Llobregat
 Marisa Suñer Giner  msuner2@xtec.net  IES Baix Montseny .Sant Celoni
Data:  30 novembre 2005
Nivell/cicle/crèdit: 2 on cicle d'ESO
Temps aprox.: 15 hores


Objectiu del projecte

 • Muntatge d’un transportador de càrregues amb canvi de direcció i sentit
 • Utilització del material i la dotació de l’aula-taller de tecnologia.
 • Aplicació de conceptes mecànics i elèctrics

Objectiu curriculars del projecte 

 • Utilitzar el procés tecnològic com a eina per solucionar el problema plantejat 
 • Manipular correctament destresa i precisió materials, instruments i eines. 
 • Practicar amb circuits i connexions elèctriques. 
 • Utilització de mecanismes de transmissió del moviment. 
 • Projectar i construir peces senzilles de diferents materials i aplicacions. 

Requeriments

 • Manipulació de diferents materials 
 • Utilització del màxim equipament disponible a l’aula-taller
 • Utilització de mecanismes de transmissió del moviment. 
 • Control de la posada en marxa i l’aturada del transportador de càrregues mitjançant un interruptor.
 • Variació del sentit del moviment mitjançant un commutador d’encreuament.

Material 

 • 2 planxes de muntatge foradades (170 x 500 x 1)
 • 1 planxa de muntatge estreta
 • 7 tires metàl·liques foradades
 • 1 tira metàl·lica en escaire
 • 1 escaire foradat
 • 1 planxa de polistirè en U
 • 10 tires de polistirè
 • 3 barres roscades
 • 3 rodes dentades
 • 1 cadena de transmissió entre engranatges
 • 4 molles petites
 • 1 planxa de polistirè sense forats
 • Filferro
 • 1 motor reductor
 • 2 cons dentats
 • 1 interruptor
 • 1 commutador d’encreuament
 • Pinces de cocodril
 • Cables de connexió
 • Cargols
 • Femelles
 • Volanderes
 • Volanderes amb dentat exterior
 • Femelles cegues
 • 1 dolla de topall

Equipament

 • Regla metàl·lica
 • Peu de rei
 • Trepant 
 • Plegadora de plàstic
 • Emmotlladora de plàstic
 • Tornavís
 • Clau fixa 
 • Tisores 
 • Cargol de banc 
 • Font d’alimentació 
 • Punta de marcar
 • Llima
 • Serra d’arc

Descripció del projecte i funcionament

 • El projecte consisteix en la construcció d'un muntatge de transmissió de moviment amb canvi de direcció i de sentit, ja que hi ha un transport de càrregues entre tres plataformes. 
 • A cada plataforma, hi hauria un operari que podria invertir el gir del transport amb un interruptor i també aturar el moviment.
 • Cal muntar un motor elèctric sobre un suport de mecano.
 • Aquest motor generarà el moviment al pla vertical, i amb l’ajut de dos cons dentats traslladarem el moviment al pla horitzontal. 
 • La transmissió del moviment es desenvoluparà mitjançant una cadena al voltant de tres barres roscades, cadascuna amb una roda dentada a la part superior. 
 • En aquesta cadena aniran penjades unes molles petites amb unes cistelles que transportaran les càrregues. 
 • Aquestes cistelles les farem amb l’emmotlladora de plàstic. 
 • Per a donar-li la velocitat de gir adequada de gir al nostre muntatge, es redueix la velocitat del motor mitjançant una reductora.
 • Mitjançant un interruptor controlem la posada i l’aturada del transportador.
 • Mitjançant un commutador d'encreuament variem el sentit del corrent, i per tant, el sentit de gir del motor.

Dibuixos / fotos 

   

Possibles millores

 • Utilitzar components reals per a construir el circuit elèctric.
 • Afegir al circuit elèctric unes bombetes que ens assenyalen la variació del sentit del moviment.
 • Intentar que l’estructura siga més estable.

Qüestions / activitats d'avaluació

 • Fer un informe de la pràctica realitzada.
 • Presentació oral dels projectes a classe. 
 • Disseny del circuit elèctric utilitzat.

 • Valoració / conclusions

  • Aquest projecte va adreçat a alumnes de 3r d’ESO, que el faran una vegada haguem explicat el tema de mecanismes i motor elèctric.
  • En la realització d’aquest projecte ens hem trobat moltes dificultats inesperades, fonamentalment amb la manipulació del mecano, la qual cosa la valorem positivament, ja que hem pogut veure les dificultats que ens podem trobar a l’aula i la solució a prendre o alternatives en tots aquests casos.
   per tornar a :
  Índex de treballs