RESUMS DELS PROJECTES D'APLICACIÓ AMB EL SADEX


Nom del projecte:
REALITZACIÓ D’UN SEMÀFOR AMB SENYALS LLUMINOSES I ACÚSTIQUES
Autor/a:  Pilar Méndez i Àngel Jiménez               Data:  febrer de 2000
Centre:   IES JOAN FUSTER                              Població:  Barcelona
Nivell/cicle/crèdit:  3ª d’ESO Crèdit Comú de Tecnologia Temps aprox.:  6 h.
Objectiu del projecte
 • Realització d’un semàfor per a vidents i invidents i així realitzar una connexió amb dues sortides llum i so.
 • Concienciar als alumnes de les necessitats de les persones invidents a les nostres ciutats.

Nom del projecte: 
EQUIP CLASSIFICADOR D'ENVASOS DE VIDRE RECICLAT
Autor/a: Jesús Carlos Díez Rioja, Carlos Ojero Meléndez, Carmen Díez     Data:  Febrer 2.000
Centre:  I.E.S. Salvador Espriu/I.E.S.M. Joan Manuel Zafra                       Població:  Barcelona
Nivell/cicle/crèdit: 2n. cicle d'E.S.O.
           Crèdit comú: Màquines, estructures i mecanismes 
           Crèdit comú: Informàtica i comunicacions. Temps aprox.:  15 hores
Objectiu del projecte
 • Utilitzar l'equip Sadex-Control i el programa Winlogo + Micromon
 • Aplicar el control per ordinador a un sistema que accionat per mitjà de motors, relès i finals de carrera.
 • Utilitzar un luxòmetre com a element de captació i mesura de la intensitat lluminosa
 • Aplicar aquest sistema de control a una maqueta que simula un pistó capaç de classificar envasos de vidre reciclat en funció de la seva transparència.

Nombre del proyecto:
CONTROL DE UN INVERNADERO
Autor/a:  Carlos Ojero Meléndez (1)/Jesús Carlos Diez Rioja (2)/Carmen Diez   Fecha:  29-02-2000
Centro:  (1) IES M “JOAN MANUEL ZAFRA” / (2) IES “SALVADOR ESPRIU     Población:  BARCELONA
Nivel/ciclo/crédito: Batxillerat Tecnològic. MO Tecnología de Control Tiempo aprox. : 
Objetivo del proyecto
 • Construir la maqueta de un invernadero con la finalidad de controlar la temperatura interior por medio de un programa de control por ordenador (SADEX).

Nom del projecte:
FUNICULAR
Autor/a:  Feliu MUNIENTE i NAVALES                                                       Data:  29 / 02 / 2000
Centre:  I.E.S. Icària                                                                                  Població:  Barcelona
Nivell/cicle/crèdit:  Batxillerat Temps aprox.:  35 h
Objectiu del projecte
 • Automatitzar el funcionament d’una maqueta d’un funicular, amb les següents fases:
 • Realitzar el muntatge d’una maqueta d’un funicular amb el material del mecano de l’aula de Tecnologia
 • Afegir-li els element de control necessaris per a la seva automatització : Finals de Cursa, Leds, Regleta de connexions
 • Confeccionar un programa de control en el entorn LOGO que automatitzi el funcionament de la maqueta a través del sistema de captació i control SADEX
 • Interconnectar la maqueta amb el SADEX i fer corresponent posta en marxa del sistema

Nom del projecte:
CONTROL TÈRMIC D’UN HABITACLE
Autors: Esperança Gil  Granell/Gabriel Séz i Espases                                          Data: 29/02/00
Centre: I.E.S. Francisco de Goya/I.E.S. Lluís Vives                                              Població: Barcelona
Nivell/cicle/crèdit: 4ESO/CC  Informàtica, comunicacions i transport/ CV Automatismes Temps aprox.: 2 hores
Objectiu del projecte
 • Utilitzar l’equip Sadex .control i l’ordinador amb el programa Win-Logo i Micromon. 
 • Aplicar el control informàtic al gir del motor d’un ventilador i el pas de corrent elèctric a través d’una resistència tèrmica, en funció de la temperatura ambiental: 
 • si tenim un valor de temperatura ambiental superior a t1 a les hores s’iniciarà el gir del motor del ventilador.
 • si tenim un valor de temperatura  ambiental inferior a  t2 ,  a les hores s’activa el pas de corrent elèctric a través d´una resistència tèrmica.
 • Aplicar-ho a una maqueta que simula l'habitació d’un habitatge amb un termòstat de manera que quan  es superi el valor t1 es posarà en marxa un ventilador i s’aturarà quan la temperatura sigui i gual o inferior  a aquest valor. Però, si la temperatura és inferior a t2 s'èncen una placa elèctrica i s’ apaga per valors iguals o superiors.
 • Ser capaços d'augmentar el número de variables a controlar.
 • Ser capaços d'augmentar el número de detectors.
A la pràctica, aquest projecte pot estar destinat especialment a molts llocs de treball (preferentment tancats), per tal de garantir una bona adaptació al lloc de treball.

Nom del projecte:
RENTADORA AUTOMÀTICA
Autors: Pere GARCIA JANERAS/ Joan CAMPANYÀ ARTÉS                           Data:  Febrer 2000
Centre: IES Parc de l’Escorxador/ IES St. Martí de Provençals                      Població:  Barcelona
Nivell/cicle/crèdit:     2 on cicle ESO. 2n Batxillerat. 2 on cicle ESO.  CV  “Automatismes” Temps aprox.:  Programa de control i maqueta: 12 h
Objectiu del projecte
 • Dissenyar un programa de control que reprodueixi les funcions que executa una rentadora automàtica estàndard tot utilitzant els recursos de l’Aula de Tecnologia (mecano, circuits elèctrics, Sadex), d’un model que permeti observar la progressió del procés. 

Nom del projecte:
TEMPORITZACIÓ DELS LLUMS D'UNA ESCALA
Autor/a:  F. JAVIER SÁNCHEZ CARAZO                                                       Data:  29-02-2000
Centre:  I.E.S. MARAGALL                                                                           Població:  BARCELONA
Nivell/cicle/crèdit:   Temps aprox.: 
Objectiu del projecte
 • Buscar alternatives a la utilització de la funció espera que deixa inactiu el sistema de control durant un temps.

Nom del projecte:
DISPOSITIU DE SEGUIMENT DEL SOL PER  MANTENIR-HI ’UNA PLACA SOLAR PERPENDICULAR

Autor/a:  Jaume Farreras                                                                         Data:  29/2/2000
Centre:  IES Infanta Isabel d’Aragó                                                           Població:  Barcelona
Nivell/cicle/crèdit:   Temps aprox.: 
Objectiu del projecte

 • Comprovar l'eficiència d’aquest sistema respecte als models estàtics.
 • Acostumar-se a utilitzar les primitives de “micromón logo” com a sistema de control de diferents processos.

Nom del projecte:
CONTROL DE NIVELL EN DIPÒSITS
Autor/a:  Josep Ramon Giraldo                                                             Data:    21 / 02 / 2000
Centre:   I.E.S. Joan d’Àustria                                                              Població:   Barcelona
Nivell/cicle/crèdit:  Quart d’ESO/ 2n cicle Temps aprox.:   1h
Objectiu del projecte
 • Mantenir constant el nivell d’un líquid contingut en un dipòsit, independentment del consum que es faci.

Nom del projecte:
AUTOMATITZACIÓ D’UN ASCENSOR
Autor/a:  JUSTO J. ESTEBAN IGLESIAS                                               Data:  22-2-2000
Centre:  IES   XXVèna  OLIMPÍADA                                                       Població:  BARCELONA
Nivell/cicle/crèdit:  2n Cicle ESO crèdit7 / automatismes. Batxiller Automatismes i control. Temps aprox.: 
Objectiu del projecte
 • Aquest projecte pretén automatitzar el funcionament d’un ascensor simulant de la forma més complerta possible el funcionament real d’un ascensor en un edifici de 3 plantes
 • Utilitzar l’equip Sadex-control i l’ordinador amb el programa Winlogo + Micromon
 • Treballar i seleccionar els mecanismes així com l’instal·lació elèctrica corresponents per activar els motors,  visualitzar dades  ( díodes  LED ) ......
 • Utilitzar elements de realimentació propis d’un sistema  automàtic de control de llaç tancat,  sensors, finals de cursa.....

Nom del projecte:
PORTA D'APARCAMENT CONTROLADA INFORMÀTICAMENT AMB L´EQUIP SADEX.

Autor/a:  Elena Martínez / Jordi Roure                                                       Data:  15-2-2000
Centre:   IES Barri Besós / IES Ausias March                                            Població:  BARCELONA
Nivell/cicle/crèdit:  2n Cicle ESO crèdit7 / automatismes. Batxiller Automatismes i control. Temps aprox.: Objectiu del projecte

 • Es tracta de controlar l'apertura i el tancament d´una porta corredissa d´un aparcament Utilitzarem l´equip SADEX pel control de la porta
 • S´utilitzarà una maqueta de porta corredissa a la qual s´indicarà amb senyal lluminós el moviment de la porta

Nom del projecte:
JUGUEM AMB EL SEMÀFOR
Autor/a:  RAMON SIMÓ                                                                        Data:  febrer de 2000
Centre:   IES Poblenou                                                                          Població:  Barcelona
Nivell/cicle/crèdit: 
Objectiu del projecte
 • Realització d’un semàfor amb senyals lluminoses i acústiques

Nom del projecte:
CONTROL D’UNA PORTA CORREDERA DE PÀRKING AMB L’EQUIP SADEX
Autor/a:  MAITE MARRODÁN / PILAR RUIZ                                                 Data:  febrer de 2000
Centre:   IES PRÍNCEP DE GIRONA                                                            Població:  Barcelona
Nivell/cicle/crèdit: ESO i BATXILLERAT. 3 r d’ESO. 4t d’ESO. Batxillerat d’automatismes i control
Objectiu del projecte
 • Aplicar el control informàtic a una porta, que inicialment s’acciona per mitjà d’un doble commutador i finals de carrera
 • Utilitzar l’equip Sadex-Control i l’ordinador amb el programa WinLogo+Micromon
 • Controlar el sentit de gir d’un motor, utilitzant finals de carrera i un polsador per obrir
 • Aplicar-ho a una maqueta que simula l’accés a un pàrking. Sobre la carcassa del motor hi haurà un semàfor que es posa verd quan la porta s’obre i vermell quan es tanca
 • Augmentar el número de variables a controlar, incloent control d’accés per accionar-la

Nom del projecte:
CONTROL D’UN HIVERNACLE
Autor/a:  Carlos Ruiz / Marta Serrano Zuñeda                                            Data:  26/2/2000
Centre:  IES BARNA CONGRÈS / SES JOSEP COMAS I SOLÀ                Població:  BARCELONA
Nivell/cicle/crèdit:  2on nivell/ 2on cicle/ C.V. Automatismes Temps aprox.: 
Objectiu del projecte
 • L'objectiu és aconseguir el control de les variables ambientals dins un hivernacle, mitjançant mecanismes d’obertura i tancament de finestres i persianes que són accionats quan les sondes que detecten les variables ambientals capten certs rangs de valors. D'aquesta manera, hom podria obtenir a l'hivernacle les condicions més òptimes per al creixement forçat de conreus.