RÈTOLS DE PROPAGANDA ROTATIUS
Descripció i característiques del projecte

Data:  Gener / febrer 2001

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
JUAN CARLOS GARRIDO  jgarrid8@pie.xtec.es de l'IES Estela Ibèrica   Santa Perpètua de la Mogoda
JORDI VIU MARTÍ  jviu@pie.xtec.es de l'IES Lluís Companys Ripollet
Data:  14 -02- 01
 
Nivell/cicle/crèdit: 2n cicle ESO 
Temps aprox.: 10 hores


Objectiu del projecte
 • Introducció al control de dos rètols publicitaris rotatius, mitjançant l'equip SADEX
 • Coneixement de les instruccions bàsiques

 •  

Requeriments 
 • Software en winlogo 
 • Manual bàsic de control de SADEX

Material i equipament
 • Maqueta dels rètols rotatius, equipada amb dos motors independents
 • Equip SADEX
 • Cables per a les connexions

 •  

Descripció del projecte i funcionament
 • A partir de la maqueta, que consta de dos motors, es controla el gir simultani de dos prismes rectangulars de base quadrada, amb la finalitat de simular dos rètols publicitaris
 • A l'iniciar el programa els rètols giren junts en diferent sentit, mostrant dues cares que haurien de contenir la informació publicitària. Tot seguit inverteixen el sentit de gir per a tornar a la posició inicial, hi ha un temps d'espera i es repeteix la seqüència fins que premem: esc., p, intro
 • Si la llum ambiental baixa per sota de 100 lux s'activa una sortida digital que activa un led, que simula la il·luminació artificial per llegir els rètols.

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)
Mòduls utilitzats 
 • M19 luxòmetre i sensor
 • M43  control de motors
 • M37 sortides digitals
 • MS01 comptador (simulador de led)
Vies utilitzades a, b, c, d  (en l'ordre indicat anteriorment)

Llista del programa de control
A continuació es llista el procediment utilitzat en WinLogo

proc demo2 
si tecleig [p acaba]
si luxòmetre.llegit a < 100 [activa.sortida c 1][desactiva.sortida c 1]
motors b [1 e 2 d]
espera 510
motors b  [1 d 2 e]
espera 500
motor1 b a
motor2 b a
espera 300
demo2
fi
 


Esquemes / dibuixos / fotos 

Possibles millores
 • Doblar el temps de rotació de motors per a visualitzar totes les cares dels prismes
 • Combinar el moviment de gir de les diferents cares dels dos prismes per a mostrar una major varietat de missatges
 • Abans de tornar a cridar el procediment emetre un senyal acústic amb el mòdul MS01 que inclou un brunzidor
 • Incrementar el nombre de senyals lluminoses, per exemple en invertir el sentit de gir

 •  

Qüestions / activitats d'avaluació
 • Elaboració d'instruccions ordenades per a complir un determinat requeriment, de forma lògica 
 • Fulls d'activitats per conèixer i treballar les instruccions més bàsiques de SADEX
 • Accionament d'operadors electromecànics de forma individual
 • Edició del programa en llaç obert
 • Verificació del funcionament en llaç obert, sense instruccions dels sensors analògics
 • Edició del programa en llaç tancat
 • Verificar el funcionament en llaç tancat, sense i amb sensor analògics
 • L'avaluació es fonamenta en el seguiment i assoliment de les activitats proposades, amb l'objectiu final d'exposar oralment davant el grup classe el correcte funcionament del programa. S'haurà d'incloure la demostració pràctica

Valoració / conclusions
 • L'activitat va adreçada a alumnes de 4t ESO, que s'iniciïn en el control. Seria recomanable partir d'una maqueta ja elaborada, preferentment per ells mateixos i dedicar tot el temps a la tasca de control.
 • Seria convenient treballar-ho en un CV degut a que la ratio és menor.
 • No és un treball gaire complicat, i permet introduir el món del control a l'ESO, per tal que l'alumnat de batxillerat tecnològic pugui aprofundir en el món del control.
 

per tornar a :

Índex de treballs

 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL D'UN TÚNEL DE RENTAT DE COTXES
Descripció i característiques del projecte

Data:  Gener / febrer 2001

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
  Lluís Gras  lgras@pie.xtec.es de l'IES Josep Tous   BCN Sants
Sergi Pascual panxa@ciberia.es de l'IES Polinyà   Polinyà
Francesc Ginestà  ginesta@pie.xtec.es  de l'IES del Vallès   Sabadell
Data:  14-2-2001
Nivell/cicle/crèdit: 4 ESO / 2n cicle / ampliació 
TEMPS APROX.: 30 hores


Objectiu del projecte
 • Implementació de diferents tècniques de control mitjançant relés finals de cursa i els mòduls de control de motors de l'equip sadex.

Requeriments
 • Control de la posició relativa del vehicle respecte al rodet de rentat resseguint-ne el perfil mitjançant l'acció coordinada de la cinta transportadora i el motor elevador.

Material i equipament
 • Maqueta del túnel de rentat ( elaborat en un crèdit previ )
 • Interfície Sadex, 2 mòduls M-43 i un mòdul M-42
 • font d'alimentació
 • cables
 • pinces cocodril 
 • altre material fungible

Descripció del projecte i funcionament
 • Confeccionar el programa de control del túnel de rentat amb el temps com a paràmetre de sincronització dels tres motors implicats
 • Es posicionen a l'inici tots els elements ( vehicle, rodet de rentat, motor de desplaçament vertical i cinta transportadora )
 • Comença el cicle de rentat activant el rodet i la cinta transportadora durant un temps determinat experimentalment ( 6 segons ), a continuació s'activa el motor de pujada durant uns 5 segons per a resseguir el perfil del parabrises davanter. Roman ara durant uns 28 segons al nivell assolit gràcies al motor de pujada deixant el sostre net i polit. A continuació baixa el carro de neteja per polir el parabrises posterior. Un cop tot ben net el sistema retorna el vehicle a la posició d'inici

 •  

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)
 • 2 Mòduls M-43 ( control de motors ) 
 • 1 Mòdul M-42 ( relés de 2 contactes ).

 •  

Llista del programa de control
A continuació es llista el procediment utilitzat en WinLogo.

proc marxarodet
motor1 "c "e
fi
proc pararodet
motor1 "c "a
fi
proc avancinta
motor2 "a "d
fi
proc reculacinta
motor2 "a "e
fi
proc paracinta
motor2 "a "a
fi
proc pujacarro :tp
sortides "b [1 0]
sortides "b [2 1]
espera :tp
fi
proc baixacarro :tb
sortides "b [1 1]
sortides "b [2 1]
espera :tb
fi
proc paracarro
sortides "b [2 0]
fi
proc pc :te
pujacarro :te
paracarro
fi
proc bc :te
baixacarro :te
paracarro
fi
proc inici
pc 100
marxarodet
espera 50
pararodet
bc 500
fi
proc cotxe
inici
marxarodet
espera 50
avancinta
espera 625
pc 475
espera 2725
bc 475
espera 200
p
espera 200
pc 500
reculacinta
espera 2675 
bc 400
p
fi

 


Esquemes / dibuixos / fotos 

Possibles millores
 • Afegir un palpador per detectar el perfil de diferents vehicles
 • Afegir un sensor per detectar la presencia del vehicle en la posició d'inici i final del rentat.

 •  

Qüestions / activitats d'avaluació
 • Detecció d'errors i possibles millores
 • Pre-definir una sèrie de perfils de diferents vehicles

 •  

Valoració / conclusions
 • La maqueta s'ajusta i simula la realitat d'una manera força fidel
 • Pensem que és una bona iniciació, i que es permet una amplia gamma de possibilitats

 •  
per tornar a :
Índex de treballs

 
 
 
 
 
 
COMPTADOR DE MONEDES
Descripció i característiques del projecte

Data:  Gener / febrer 2001

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
 Xavier Murillo Hernández  fmurill2@pie.xetec.es  de l'IES Joan d'Austria     Barcelona 
 José Víctor Gallardo Espinal  jgallar5@pie.xtec.es  de l'IES Rovira-Forns    Sta. Perpètua
 
Data: 14-2-2001
Nivell/cicle/crèdit: Segon cicle ESO / Batxillerat
Temps aprox.:  10 u.l..


Objectiu del projecte
 • Assignar i usar el valor de variables mitjançant la realització d'un comptador de monedes amb programació del micromón de l'equip Sadex.

Requeriments
 • Conèixer el micromón del Sadex
 • Coneixements mínims de programació i control

 •  

Material i equipament
 • Equip sadex
 • Maqueta de comptador
 • 4 microrruptors amb vareta
 • suports del microrruptors amb tires foradades d'equip mecano
 • font d'alimentació
 • 1 interruptor
 • cables divers per fer les connexions

Descripció del projecte i funcionament
 • La maqueta del comptador disposa d'un motor-reductor, una cinta transportadora i una rampa amb forats calibrats amb el diàmetre de monedes de vint duros, cinc duros i un duro.

 • El propòsit és mecanitzar la maqueta amb una rampa d'entrada de monedes i comptabilitzar les monedes que es recolliran de forma selectiva dintre d'uns dipòsits. Per això:
  • un microrruptors a la rampa d'entrada detecta el pas d'una moneda i activa el motor-reductor que fa posar en marxa la cinta transportadora 
  • al final de la cinta les monedes cauen sobre la rampa de selecció
  • segons el seu diàmetre s'introdueix cada moneda al seu dipòsit (tres dipòsits: de vint duros, de cinc duros i un duro)
  • justament a l'entrada de cada dipòsit un microrruptors comptabilitza la caiguda de monedes
  • el programa comptabilitza el número de monedes que van caient i ens dóna el valor monetari de cada dipòsit


  Nota: el sistema s'activa polsant un interruptor i fa un avís acústic d'inici 
   


Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)
 • posició a: mòdul MS01 correspon al brunzidor
 • posició b: mòdul M43 correspon al control de motors
 • posició c: mòdul M37 de sortides digitals (per activació del brunzidor)
 • posició d: mòdul M36 d'entrades digitals (d'entrada dels senyals dels microrruptors i l'interruptor) 

 •  

Llista del programa de control

A continuació es llista el procediment utilitzat en WinLogo

Procediment d'inici del sistema i posada a 0 de les variables:

proc imonedes
arranc
posa.a v 0
posa.a c 0
posa.a u 0
monedes
fi

Procediment per donar la instrucció de prémer l'interruptor:

proc arranc
escriu [activa linterrupor]
si estat.entrada? d 5=ver [engega][arranc]
fi

Procediment de repetició del brunzidor:

proc engega
repeteix 5 [pito]
fi

Procediment dactivació del brunzidor:

proc pito
activa.sortida c 1
espera 100
desactiva.sortida c 1
espera 100
fi

Procediment de comptar monedes:

proc monedes
si tecleig [peles]
si estat.entrada? d 4=ver [dreta.motor b 1]
si estat.entrada? d 5=fals [atura.motor b 1]
si estat.entrada? d 1=ver [posa.a v :v+1]
si estat.entrada? d 2=ver [posa.a c :c+1]
si estat.entrada? d 3=ver [posa.a u :u+1]
(escriu [nº monedes vint duros=] :v)
(escriu [nº monedes cinc duros=] :c)
(escriu [nº monedes un duro=] :u)
escriu [si vols saber valor prem una tecla]
monedes
fi

Procediment per mostrar el valor monetari:

proc peles
posa.a g :v*100
posa.a m :c*25
posa.a p :u*5
(escriu [pessetes amb vint duros=] :g)
(escriu [pessetes amb cinc duros=] :m)
(escriu [pessetes amb un duro=] :p)
escriu [per aturar el motor prem linterruptor i escape]
si estat.entrada? d 5=fals [atura.motor b 1]
fi

 


Esquemes / dibuixos / fotos 

Possibles millores
 • Millorar la maqueta posant una rampa amb un altre sistema de selecció de monedes, per exemple en funció del gruix en comptes del diàmetre
 • Millorar el programa per poder calcular el valor monetari total
 • Poder aturar el sistema si algun dels dipòsits és ple

 •  

Qüestions / activitats d'avaluació
 • Conèixer el funcionament propi d'un motor-reductor
 • Coneixement del sistema de transmissió amb rodes dentades i cinta
 • Conèixer el principi de funcionament dels microrruptors
 • Conèixer el funcionament del micromón i del SADEX
 • Programar en llaç obert i tancat
 • Exposició del treball realitzat i lliurar una memòria 

 •  

Valoració / conclusions
 • Adient per un crèdit variable de segon cicle i al batxillerat
 • Com que ofereix molta versatilitat en la programació, també es pot aprofitar com introducció per muntatges més complexos
 • La programació que presentem és només una de les moltes possibilitats que ofereix aquest muntatge, hi ha de més senzilles i de més complexes, per això adaptables al nivell de coneixement previ de l'alumnat.

 •  
per tornar a :
Índex de treballs

 
 
CONTROL D'UN TELEFÈRIC
Descripció i característiques del projecte

Data:  Gener / febrer 2001

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors
Assumpta Riba arriba12@pie.xtec.es de l'IES GALLECS Mollet 
Empar Rubio arubio@pie.xtec.es de l'IES GALLECS Mollet
Federico Veguillas  fveguill@pie.xtec.es de l'IES GALLECS Mollet
Data:  14 -02- 01
Nivell/cicle/crèdit: 1r batxillerat. Tecnologia industrial
Temps aprox.:  30 hores


Objectiu del projecte
 • Controlar amb el SADEX-CONTROL el funcionament d'un telefèric

Requeriments 
 • El projecte de construcció d'un telefèric elaborat amb el material mecano i material mecànic i elèctric variat.

Material i equipament
 • Material mecànic i elèctric variat a fi i efecte de realitzar el projecte de construcció del telefèric
 • L'equip de SADEX
 • L'ordinador amb el programari corresponent

Descripció del projecte i funcionament
 • En accionar el polsador associat a la pujada, el telefèric va cap a la dreta fins que arriba a l'interruptor de final de cursa i s'atura
 • Per a fer això s'utilitzen els procediments: 
 • AVANÇ:  Fa accionar el motor de manera que la cistella pugi
 • FIPUJAR: Atura el motor quan  l'interruptor final de cursa de pujada s'activa pel moviment de la cistella
 • CPUJADA:  Evita que la cistella sigui accionada en el mateix sentit si s'ha arribat al final de cursa
 • En accionar el polsador associat a la baixada, el telefèric va cap a l'esquerra fins que arriba a l'interruptor de final de cursa i s'atura
 • Per a fer això s'utilitzen els procediments: 
 • ENRERA :Fa accionar el motor de manera que la cistella baixi
 • FIBAIXAR :Atura el motor quan  l'interruptor final de cursa de baixada s'activa pel moviment de la cistella
 • CENRERA: Evita que la cistella sigui accionada en el mateix sentit si s'ha arribat al final de cursa.

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)
 • Mòdul d'entrades digitals
 • Mòdul de motors

Llista del programa de control
A continuació es llista el procediment utilitzat en WinLogo

proc atura
motor1 "b "a
fi

proc avanç
motor1 "b "d
pausa 200
fi

proc baixar
si estat.entrada? "c 2 [cenrera]
fi

proc cavanç
si estat.entrada? "c 4 [avanç]
fi

proc cenrera
si estat.entrada? "c 3 [enrera]
fi

proc enrera
motor1 "b "e
pausa 200
fi

proc fibaixar
si estat.entrada? "c 3 [] [atura]
fi

proc fipujar
si estat.entrada? "c 4 [] [atura]
fi

proc parada
atura
fi

proc pausa :temps
espera :temps
fi

proc pujar
si estat.entrada? "c 1 [cavanç]
fi

proc telefèric
si tecleig [acaba]
pujar
baixar
fibaixar
fipujar
telefèric
fi

proc teledef
telefèric
parada
fi

 


Esquemes / dibuixos / fotos 

Possibles millores
 • Amb la utilització del mòdul de relès es podrien commutar més motors, introduir alguna aplicació més com  ara
 • Una parada d'emergència que s'acciona des de dins de la cabina
 • En cas que es tallés el subministrament elèctric que afectés al control, fer que la cistella arribi al final de carrera amb l'acció  d'un d'alternatiu generador
 • Es podria ampliar l'estructura afegint ascensors de pujada i baixada, laterals, que s'accionessin sota el control del programa, fent-los coincidir amb l'arribada alternativa de cada un dels finals de cursa

Qüestions / activitats d'avaluació
 • Dissenyar el circuit elèctric del projecte
 • Comparar-lo amb altres projectes de la resta del grup
 • Amb el mòdul de relès controlar d'altres motors
 • Comparar el SADEX com a sistema de control i com a sistema de captació de dades
Activitat d'avaluació: que el projecte funcioni bé i que realment s'ajusti al que ens havíem proposat al començament.

Valoració / conclusions
 • La realització del projecte ha estat força positiva. Mai havíem fet servir l'equip de SADEX, per tant el primer contacte i amb diferents persones és necessari per poder valorar i avaluar l'aportació de tot el grup. Tampoc havíem treballat amb el WIN-LOGO i el fet de programar ens ha servir per recordar i comparar altres programes que ja coneixíem.

 
per tornar a :
Índex de treballs