ESTACIONAMENT D'UN COTXE
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2001

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
Olga Rami Bull orami@pie.xtec.es  IES Celestí Bellera Granollers 
Lídia Luque González  lluque2@pie.xtec.es IES Daniel Blanxart i Pedrals Olesa del Llobregat 
Glòria Garcia Garcia glory@inicia.es IES Arnau Cadell  Sant Cugat del Vallès 
Data:  12/7/2001
Nivell/cicle/crèdit: 
ESO / 2º / crèdit variable tipificat “Automatismes” 
 
Temps aprox.: 35 h


Objectiu del projecte
 • Dissenyar un cotxe, treballant amb materials diversos com: peces de l'equip de mecano, motors, engranatges...
 • Conèixer el mecanisme d'inversió de gir d'un motor de corrent continu.
 • Reconèixer i aplicar algunes instruccions bàsiques del llenguatge Win-logo.
 • Aconseguir el control de moviments d'un cotxe per l'accionament i aturada de dos motors i el seu control bi-direccional mitjançant l'equip SADEX i el seu programari. 
 • Dissenyar el control automàtic del procés amb el SADEX.

Requeriments 
 • Equip SADEX amb mòdul de control de motors (M43)
 • Ordinador amb el programa Winlogo i la connexió amb el SADEX,. interfície, llenguatge Win-logo i micromón.
 • Font d'alimentació 
Coneixements previs
 • Bàsics sobre l'equip SADEX
 • Bàsics de programació amb LOGO
 • Sobre mecanismes de transmissió de moviment.
 • De connexionat d'elements elèctrics.

Material i equipament
 • Per la construcció del cotxe:
  • Un motor reductor de 4-6 V i un motor amb engranatges de canvi de velocitats
  • Peces de l'equip mecano de l'aula de tecnologia: eixos, planxa, cadena de transmissió, rodes...
 • Font d'alimentació de 0-24 V
 • Cables per realitzar les connexions i regle tes de connexió

Descripció del projecte i funcionament
 • Es tracta de controlar tots el moviments possibles que pot tenir el cotxe com són avanç, retrocés, gir a la dreta i gir a l'esquerra mitjançant l'activació bidireccional dels dos motors. El motor 1 situat a la part darrera del cotxe controla el gir de les rodes darreres cap a la dreta o cap a l'esquerra segons el seu sentit de gir. El motor 2 situat a la part davantera del cotxe controla el seu moviment d'avanç i de retrocés segons el seu sentit de gir. La combinació d'aquest quatre moviments ens permet fer tot tipus de maniobres com el cas que presentem que és l'estacionament d'un cotxe. 

Funcionament
 • Per observar el funcionament es disposa d'una maqueta que reprodueix el cotxe a on la transmissió de moviment es realitza amb un mecanisme d'engranatges - cadena i un eix que connecta les rodes de direcció.

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)
 • Via C: M43

Llista del programa de control

Proc avanç
Dreta.motor “c 2
Espera 500
Atura.motor “c 2
Avanç
Fi

Proc retrocés
Esquerra.motor “c 2
Espera 300
Atura.motor “c 2
Retrocés
Fi

Proc gir
Dreta.motor “c 1
Espera 20
Atura.motor “c1
gir
Fi

Proc gira
Esquerra.motor 2c 1
Espera 20
Atura.motor “c 1
gira
Fi

Proc estacionament
Repeteix 2 (avanç)
gira
Repeteix 3 (retrocés)
Espera 5
gir
repeteix 2 (gir)
repeteix 2 (retrocés)
gira
avanç
gir
estacionament
fi
 


Esquemes / dibuixos / fotos 

 

Possibles millores
 • Introduir una segona variable com pot ésser el nivell del so que ens permetria posar en marxa el cotxe a partir d'un senyal de so determinat captat per un sonòmetre.
 • Fer que quan es posi en marxa el cotxe s'encengui un led per indicar el seu funcionament.
 • Introduir un fi de cursa al cotxe que quan s'accioni perquè aquest ha entrat en contacte amb un obstacle aturi els motors.
Valoració i conclusions
 • Projecte senzill que permet practicar amb el programa  Win-logo i conèixer la utilitat del SADEX.
 • Pràctica que es pot dur a terme com a últim apartat del crèdit variable tipificat “Automatismes”.
 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 

 
 
Control de tren de rentat
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2001

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
 Natàlia Bañon Clivillé nbanon@pie.xtec.es IES Ferran Casablancas Sabadell 
Susanna Calvera Catalán scalvera@pie.xtec.es IES Ferran Casablancas Sabadell 
 Lázaro Gómez Gómez lgomez1@pie.xtec.es IES Ferran Casablancas Sabadell 
Data:  Juliol 2001
Nivell/cicle/crèdit: 
TEMPS APROX.: 


Objectiu del projecte
 • Utilització del SADEX com a instrument de mesura i control d'automatismes, posat a la pràctica en aquest cas en un túnel de rentat de vehicles.
 • Controlar els mecanismes d'accionament del tren de rentat
 • Observar i comparar amb una instal·lació real.
 • Aprendre a utilitzar el llenguatge de programació Win-logo

Requeriments
 • Detectar la presència del vehicle.
 • Posar en marxa tots els mecanismes necessaris per automatitzar el procés tenint en compte el temps i les accions a dur a terme.

Material i equipament
 • Ordinador
 • Interfície de comunicació
 • Mòduls connectats a la interfície: E-M41, F-MS01, H -MV 01, A –M43, B-M37, D-M19 ( veure detalls en apartat entrades/ sortides)
 • Maqueta de tren de rentat
 • Llanterna o font de llum fixa
 • Font d'alimentació
 • Pinces de cocodril
 • Cables de connexió  tren rentat
 • M 1 : motor que mou la cinta transportadora
 • M 2 : motor que fa girar el rodet netejador
 • M 3 : motor d'elevació i descens del rodet

Descripció del projecte i funcionament
 • Es tracta del control d'una maqueta on es simulen els processos més bàsics que tenen lloc en un túnel de rentat de vehicles. Aquest control es fa en diverses etapes:
  • Un semàfor verd indica que la instal·lació està preparada i autoritza l'entrada de vehicles
  • Sensor de llum que detecta la presència del vehicle i activa el procés de rentat. Automàticament el semàfor es posa vermell per tal d'impedir l'entrada d'un altre vehicle mentre dura el procés.
  • Es posa en marxa la cinta transportadora que va apropant el vehicle al rodet de rentat.
  • Immediatament comença a girar el rodet netejador.
  • A mesura que avança el vehicle un motor varia l'alçada del rodet per adaptar-se a la forma del cotxe. Primer realitza diversos processos d'elevació amb el seu temps d'espera corresponent mentre el rodet neteja, després baixa en diferents etapes fins que el  vehicle ha passat per tot el túnel. El moviment vertical va sincronitzat amb l'horitzontal de la cinta transportadora per tal d'adaptar-se a la forma del vehicle.
  • Finalitzat el procés paren de funcionar tots els motors del túnel.
  • Un indicador acústic intermitent avisa de la finalització del procés. Simultàniament es produeix una encesa i apagada d'un indicador lluminós.

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)
 • Via E M41 RELÉS D'UN CONTACTE
 • Via F MS01 DE SIMULACIÓ ( Semàfor i brunzidor ) 
 • Via H MV 01 VISUALITZADOR DE SEGMENTS 
 • Via A M43 CONTROL DE MOTORS
 • Via B M37 SORTIDES DIGITALS 
 • Via D M19 LUX Connectat a la sonda de llum

Llista del programa de control
A continuació es llista el procediment utilitzat en WinLogo.

proc tren_rentat
sortides "b[4 0 1 1]
activa.sortida "e 1 espera 200 desactiva.sortida "e 1 
activa.sortida "e 2
espera 200 
repeteix 2[activa.sortida "e 1 espera 100 desactiva.sortida "e 1 espera 200]
repeteix 3[esquerra.motor "a 1  espera 50 atura.motor "a 1 activa.sortida "e 1 espera 300 desactiva.sortida "e 1 espera 200]
repeteix 5[activa.sortida "e 1 espera 300 desactiva.sortida "e 1 espera 200]
repeteix 3[dreta.motor "a 1 espera 50 atura.motor "a 1 activa.sortida "e 1 espera 300 desactiva.sortida "e 1 espera 200]
desactiva.sortida "e 2
desactiva.sortida “b 1
repeteix 3[activa.sortida "b 8 activa.sortida "b 6 espera 100 desactiva.sortida "b 8 desactiva.sortida "b 6 espera 50]
p
llegir_llum
fi

proc llegir_llum
sortides "b [4 1]
si tecleig [p acaba]
si luxòmetre.llegit "d>20 [llegir_llum][tren_rentat]
fi

 


Esquemes / dibuixos / fotos

Possibles millores
 • Caldria un botó de posta en marxa que accionés la persona encarregada del túnel quan entra un vehicle. Si el túnel té diverses modalitats se rentat, un per cadascuna d'elles.
 • El sensor lluminós pot ser activat per qualsevol objecte. Podrien instal·lar-se a més altres tipus de mecanismes de detecció com per exemple:
  • un sensor magnètic calibrat a un cert llindar que detectés la presència del vehicle.
  • finals de cursa a l'entrada i a la sortida.
 • A més del semàfor, per més seguretat, es podria instal·lar una barrera que barrés l'entrada mentre el procés estigui en marxa i s'aixequi en el moment que el semàfor es torna a posar verd.
 • Sensors lluminosos al principi i al final dels rodets netejadors i un control de perfil en el rodet de rentat. Nosaltres hem programat tots els moviments de la cinta transportadora i el rodet per temps en funció de la forma del nostre cotxe, però a la pràctica real cada vehicle té una forma diferent a la qual s'ha d'adaptar el procés.
 • Finals de cursa a la part superior i inferior de la trajectòria del rodet netejador. Si es fa per temps,  sempre baixa una mica més del que puja per acció de la gravetat i el mecanisme s'acaba desajustant
 • Més segur que moure el vehicle simplement per una cinta transportadora seria un mecanisme mecànic que agafés la roda del vehicle amb un rodet de manera que quedés fixat. 

Qüestions / activitats d'avaluació
1. Busca reglamentació elèctrica sobre instal·lacions en ambients humits.
2. Afegeix un procediment per controlar el rentat i assecat del vehicle.
3. Modifica els paràmetres del procediment  llegir_llum i comprova el seu efecte.
4. Inverteix el sentit de gir del motor del rodet i comenta les possibles conseqüències.
5. Investiga el funcionament d'un túnel de rentat real i compara'l amb la maqueta.

Valoració / conclusions
 • Considerem que després d'aquesta introducció al funcionament del SADEX  tenim una base sòlida de cara a desenvolupar altres possibles aplicacions.
 • Aquesta és una pràctica molt complerta donat que relaciona diferents tecnologies (elèctrica, mecànica, de control ...) donant una visió integrada del funcionament d'aquest procés.
 • El fet de treballar en equip ha resultat positiu,  la suma d'esforços i idees sempre porta a uns resultats més complerts i satisfactoris i a una major efectivitat en el treball.
 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 

 
 
Habitatge domótic
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2001

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
Joan Alins Presas jalins2@pie.xtec.es IES Castellar del Vallès Castellar del Vallès 
Xavier Badia Pallàs xbadia1@pie.xtec.es IES Castellar Castellar del Vallès 
Manel Escanes Ginés  mescanes@pie.xtec.es IES Ferran Casablanques Sabadell 
Antoni Millan Medina amillan2@pie.xtec.es IES Castellar  Castellar del Vallès 
Data: 13 / 7 / 2001
Nivell/cicle/crèdit: Tecnologia Industrial, 2n. cicle d'E.S.O. Crèdit comú: Màquines, estructures i mecanismes 
           Crèdit comú: Informàtica i comunicacions.
Temps aprox.:  10 u.l..


Objectiu del projecte
 • Utilitzar l'equip SADEX Control i el programa Winlogo + Micromón
 • Aplicar el control per ordinador a una maqueta que simula un cas real
 • Utilitzar un luxòmetre com a element de captació i mesura de la intensitat lluminosa
 • Utilitzar un termòmetre com a element de captació i mesura de la temperatura
 • Utilitzar un higròmetre com a element de captació i mesura de la humitat relativa (%).
 • Introduir als alumnes en el mon del control i l'automatització.

Requeriments
 • Alimentar el mòdul de control de relés de dos contactes on cal connectar una font 1 d’ alimentació de 8V , i connectar al  motor 1 per fer girar el motor amb una hèlix que simularà el climatitzador ( tenir en compte la polaritat del motor per fer  coincidir el sentit de gir amb les ordres).
 • Al mòdul de relés de dos contactes cal connectar una font 2 d’ alimentació de  5 V i una resistència  que simularà la calefacció de l'habitatge.
 • Al mòdul de relés de dos contactes cal connectar una font 1 d’ alimentació de 8V  que ens permetrà fer la simulació de la il·luminació de l'habitatge, juntament amb un luxòmetre.
 • Al mòdul de relés d'un contacte cal connectar una font 1 d’ alimentació de 8V  que ens permetrà fer la simulació d'un aspersor de rec del jardí de l'habitatge, controlat amb la sonda d'humitat.
 • Al mòdul de control de motors cal connectar un dels motors a  una font 1 d’ alimentació de 8V  que ens permetrà fer  la simulació d'una persiana automàtica amb uns finals de cursa  que estaran controlats amb un mòdul d'entrades digitals.

Material i equipament
 • Equip SADEX CONTROL
 • Interfície
 • Ordinador 486 o superior.
 • Mòduls de l'equip Sadex: captador de llum, captador de temperatura, captador d'humitat, relés d'un contacte, relés de dos  contactes, control de motors i d'entrades digitals.
 • Una hèlix de plàstic.
 • Tres motors DC.
 • Bombeta de 24 V
 • Resistència de 2,2 ohms
 • Daus de connexió, cables per connectar als mòduls, pinces de cocodril.
 • 2 fonts d'alimentació.
 • Muntatge d'estructura del Mecano.
 • Eines i material de l'ATESO.
 • Programa Winlogo 

Descripció del projecte i funcionament
 • Es tracta de realitzar un programa que controli el nivell de llum d'un habitatge que permeti  engegar les llums automàticament quan sigui necessari, i controlar el funcionament d'unes persianes automàtiques per tal d'aprofitar la llum solar.
 • Així mateix, aplicarem el control informàtic per la climatització o calefacció de l'habitatge en funció de la temperatura ambiental. Si tenim un valor de temperatura ambiental superior a t1 s'engegarà el climatitzador, si tenim un valor de temperatura  ambiental inferior a  t2,  aleshores s'activa la calefacció. Té com a finalitat la programació de l'estat de confort d'una habitació mitjançant el paràmetre de la temperatura.
 • També es controla un sistema de rec mitjançant un detector d'humitat relativa, que depenent de dos paràmetres h1 i h2 (nivell d'humitat elevat o baix).
 • Es treballaran els conceptes més bàsics de WINLOGO i indispensables per a la programació del projecte amb el SADEX CONTROL.
 • Es farà la programació i connexió del nostre projecte.

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)
 • A M17 Termòmetre (Sonda de temperatura)
 • B M26 Higròmetre (Sonda d'humitat relativa)
 • C M19 Luxòmetre (Cèl·lula  Fotoelèctrica.)
 • D Sense aplicació.
 • E M41 Relés d'un contacte
 • F M43 Control de motors
 • G M36 Entrades digitals
 • H M42 Relés de dos contactes
Esquema de control de magnituds
IL·LUMINACIÓ

Lux < làmpada ( ON )
Lux > làmpada ( OFF )

(1) 11,4 VOLTS    200 LUX
(2)  9 VOLTS       100 LUX
(3) <3,5 VOLTS    0 LUX

TEMPERATURA

A) Ventilador

Tª < 22º C---------  ventilador ( OFF )
Tª > 22º C --------- ventilador ( ON )

B) Calefactor

T > 25º C--------- resistència ( OFF )
T < 22º C -------- resistència ( ON )

PERSIANES

A) Nivell il·luminació MÀXIM

PERSIANES --- AMUNT I  LLUMS  (OFF)  INTERRUPTORS 1 , 2 ( OFF)

B) Nivell il·luminació MITJÀ

PERSIANES --- AMUNT I  LLUMS  (OFF)  INTERRUPTOR 1 ( ON ) , INTERRUPTOR 2 ( OFF )

C) Nivell il·luminació MÍNIM

PERSIANES --- AVALL I  LLUMS  (ON)     INTERRUPTORS 1 , 2 ( ON)

HUMITAT RELATIVA %

a) Nivell HUMITAT BAIX ( SEC)

< 35 %   SISTEMA DE REGADIU ACTIVAT 

b) Nivell HUMITAT MITJÀ ( NORMAL)

< 35 %   SISTEMA DE REGADIU ATURAT 

c) Nivell HUMITAT ALT ( PLUJA )

> 80 %   SISTEMA DE REGADIU ATURAT

PERSIANES AVALL

ALARMA ESTENEDOR !!
 


Llista del programa de control

El programa s'ha pensat de fer el control parcial de cada part, per provar el seu bon funcionament i després hem realitzat un procediment general que coordini i cridi cada procediment per separat. Fent una estructura de blocs anant de menys a més dificultat.

procediment temperatura
termòmetre.llegit "a
fi

procediment llum
luxòmetre.llegit "c
fi

procediment humitat
higròmetre.llegit "b
fi

procediment vis2
monitor2 [termòmetre.llegit "a][luxòmetre.llegit "c]
fi

procediment vis
monitor [higròmetre.llegit "b]
fi

procediment lampada
si llum < 30 [activa.sortida "h 2]
espera 100
si llum > 30 [desactiva.sortida "h 2]
espera 100
fi

procediment temp
si temperatura > 48 [activa.sortida "h 1]
si temperatura < 47 [desactiva.sortida "h 1]
fi

procediment humit
si humitat > 79 [desactiva.sortida "h 1]
espera 100
si humitat < 79 [activa.sortida "h 1]
fi

procediment total
lampada
temp
humit
finestra
total
fi

proc finestra
si llum > 30 [esquerra.motor "f 1]
espera 100
mentre [estat.entrada? "g 1] [atura.motor "f 1]
espera 100
si llum < 30 [dreta.motor "f 1]
mentre [estat.entrada? "g 2] [atura.motor "f 1]
fi

proc total
lampada
temp
humit
finestra
total
fi
 

 • A la finestra de treball del Winlogo , escriurem : 
recupera "sadex.log
actualitza.equip

Esquemes / dibuixos / fotos 

Possibles millores
 • Una de les primeres millores que proposem és la incorporació d'un detector d'incendis, aprofitant la sonda de temperatura i la utilització del mòdul de sortides digitals per connectar una alarma, amb la qual cosa s'incorpora un nou element de control.
 • Utilitzar el mòdul d'entrades digitals per fer simulacions de portes si estan tancades o obertes i que en en avises mitjançant una alarma.
 • Utilitzar maquetes realitzades pels alumnes del crèdit variable de l'habitatge.

Qüestions / activitats d'avaluació
 • Dibuixa l'esquema de la instal·lació elèctrica amb una tensió de 220 V.
 • Simbologia elèctrica 
 • Mesura de tensions, d'intensitats i resistències del circuit
 • Confeccionar una taula amb les mides de lluminositat, humitat i temperatura al llarg del dia per tal de calcular els valors reals a l'hora de cridar el procediment principal.
 • Construcció d'una maqueta d'un habitatge on implementar aquest control.
 • Construcció de les estructures d'una persiana , juntament amb els mecanismes necessaris

Valoració / conclusions
 • Creiem que la realització d'aquesta pràctica seria molt més viable si en lloc de només tenir un únic SADEX CONTROL a l'institut tinguessin algun més per aula. Per sol ventar aquest problema  ens podem ajudar de l'aula d'informàtica per tal de fer la simulació del  programa en WINLOGO i només fer la implementació amb l'equip de SADEX a l'aula de Tecnologia.
 • Al ser un curs intensiu hem tingut la dificultat d'haver de conèixer el llenguatge de programació en molt poc temps, pràcticament d'un dia per l'altre, llavors ens caldria més temps per acabar de pair tots aquests coneixements.
 • De tota manera, la valoració és força positiva, ja que amb poques línies de programa es pot començar a controlar coses senzilles, obtenir ràpidament resultats.
per tornar a :
Índex de treballs
 
 

 
 
 
Cinta transportadora amb diverses parades i retorn amb leds indicatius de situació
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2001

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
Joan Ramon Fandos Llopis jfandos2@pie.xtec.es IES Castellbisbal Castellbisbal 
 Jaume Vilatimó Pujal jvilatim@pie.xtec.es IES Castellbisbal Castellbisbal 
Lluis Riu Vendrell lriu@pie.xtec.es IES Llobregat Sallent 
Carmelo Macias Perez cmacias@pie.xtec.es IES Llobregat Sallent 
Data: 13 / 7 / 2001
Nivell/cicle/crèdit: E..S.O.  2n Cicle.  Crèdit variable:  “Automatismes”. Batxillerat.Tecnologia  Industrial:  “Sistemes automàtics i de control”.
Temps aprox.:  30 u.l.


Objectiu del projecte
 • Crear un programa de control per ordinador per una CINTA TRANSPORTADORA amb retrocés, en miniatura.
 • Practicar la utilització de les possibilitats de control de l'equip Sadex i els programes associats de  Winlogo i Micromón de Sadex.
 • Aprofitar les possibilitats de control per ordinador que ofereix un muntatge mecànic.
 • Utilitzar els mòduls d'Entrades Digitals, Sortides Digitals i Control de Motors del Sadex

Material i equipament
SISTEMES DE CONTROL
 • Interfície (base) de l'equip Sadex de la casa Alecop, subministrat amb la dotació de l'Aula de Tecnologia
 • Ordinador 486 o superior.
 • Mòduls de l'equip Sadex: Entrades Digitals, Sortides Digitals i Control de Motors.
 • Programes d'ordinador de Winlogo i Micromón del Sadex.
 • Cable de connexió entre la interfície i l'ordinador.
MATERIALS ELÈCTRICS
 • Cables de connexió i pinces per connectar els mòduls del Sadex al motor, als  LEDs, daus connexions.
 • Un motor de corrent continu a 4 V.
 • Quatre LEDs de clor vermell i quatre de color verd.
 • Font d'alimentació regulable de les que hi ha de dotació a les aules de tecnologia.
MATERIALS MECÀNICS
 • Sistema reductor de velocitat i augment de força de gir del motor.
 • Cadena, cinta o corretges.
 • Rodes dentades
 • 3 rodes dentades de diàmetre 20 mm i una de 30 mm.
 • Una base metàl·lica gran de mecano.
 • Diverses tires de mecano.
 • 2 barres roscades de 110 mm.
 • Cargols mascle de mètric 4  i 3 de diferents llargàries.
 • Femelles de mètric 4.
 • Volanderes.

Descripció del projecte i funcionament
 • Es tracte d'una cinta transportadora de circulació en doble sentit, una situació de parada inicial, amb dues aturades intermitges, una aturada al final de la primera cursa que coincideix amb la d'inici de la cursa de retrocés, que té una parada intermièdia i una parada final de recorregut. Aquesta doble cursa es repeteix de manera indefinida a no ser que teclegem “P” que permet aturar el procés.
 • En cada moment de la cursa d'anada il·lumina un LED de color verd si està en moviment i un LED de vermell si està aturat. En la cursa de tornada il·luminen els LEDs verd del mig si està en moviment i els dos LEDs del mig si està en marxa. Al final de del recorregut il·luminen tots els LEDs vermells que s'apaguen abans d'iniciar el proper recorregut i il·lumina el vermell d'inici.
 • Si en algun moment cal aturar la cursa es pot teclejar “P”. Aquestes aturades es fan efectives a cada punt d'aturada programat de les dues curses.
 • En cas d'aturada d'emergència caldrà portar manualment la cubeta de la cinta al punt inicial.
 • La cinta transportadora té,  quatre “semàfors” (un al principi del recorregut, dos al mig del recorregut i un al final del recorregut, consistents en dos LEDs (un vermell i l'altre verd) en paral·lel per a cada un dels quatre “semàfors”

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)
 • M 43 control de motor.
 • M 37 sortides digitals

 •  
 

Llista del programa de control

recupera "sadex
proc moto1
activa.sortida "C 1
espera 200
si tecleig [p acaba]
desactiva.sortida "C 1
activa.sortida "C 2
dreta.motor "b 1
si tecleig [p acaba]
espera 750
desactiva.sortida "C 2
activa.sortida "C 6
atura.motor "b 1
espera 500
desactiva.sortida "C 6
activa.sortida "C 4
dreta.motor "b 1
si tecleig [p acaba]
espera 750
desactiva.sortida "C 4
activa.sortida "C 3
atura.motor "b 1
espera 500
desactiva.sortida "C 3
activa.sortida "C 7
dreta.motor "b 1
si tecleig [p acaba]
espera 750
desactiva.sortida "C 7
activa.sortida "C 5
atura.motor "b 1
espera 300
desactiva.sortida "C 5
sortides "C [7 1 4 1]
esquerra.motor "b 1
si tecleig [p acaba]
espera 1100
sortides "C [7 0 4 0]
sortides "C [3 1 6 1]
atura.motor "b 1
espera 500
sortides "C [3 0 6 0]
sortides "C [7 1 4 1]
esquerra.motor "b 1
si tecleig [p acaba]
espera 1300
sortides "C [7 0 4 0]
sortides "C [5 1 3 1 6 1 1 1]
atura.motor "b 1
espera 700
sortides "C [5 0 3 0 6 0 1 0 ]
si tecleig [p acaba]
moto1
fi

Esquemes / dibuixos / fotos 

Possibles millores
 • Es podria col·locar un brunzidor al acabar el recorregut de va i ve.
 • Es podria fer una reorganització del programa WinLogo de control per en cas d'aturada d'emergència el poguessim activar i que posi la cubeta al punt d'inici.
 • Es podria canviar el control de temps per un control de senyal de sensor  òptic.

Qüestions / activitats d'avaluació
 • Mesura d'intensitats de corrent que circulen pels elements actius del circuit durant el seu funcionament
 • Estudiar la variació de la rapidesa de funcionament del motor amb el canvi de tensió d'alimentació d'aquest.

Valoració / conclusions
 • Ens ho hem passat bé i ens hem introduït en l'ús de del sadex pel control de mecanismes. 
per tornar a :
Índex de treballs