PORTA CORREDORA
Descripció i característiques del projecte

Data:  Gener - Febrer 2002

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
Jordi Polo i Mercader jpolo3@pie.xtec.es  IES Can Mas.    RIPOLLET
Data:  20/2/2002
Nivell/cicle/crèdit: 4 art d'ESO
 
Temps aprox.: 8 h


Objectiu del projecte
 • Projectar i construir un sistema automàtic, tot cercant, seleccionant i interpretant la informació tècnica adient i redactant la memòria i dibuixant els plànols necessaris
 • Manipular amb certa destresa i precisió materials, instrument i eines
 • Descriure i reconèixer les aplicacions bàsiques dels automatismes
 • Projectar i construir circuits simples per l'aplicació d'automatismes
 • Seleccionar i emprar les eines informàtiques necessàries en cada moment del procés tecnològic
 • Projectar i construir peces senzilles de diferents materials i aplicacions
 • Analitzar situacions d'avaria.

 •  
Requeriments 
 • Per al desenvolupament de l'aplicació necessitem una font d'alimentació que ens doni una tensió de sortida de 5 volts en tensió contínua.

Material i equipament
 • Un tauler d'aglomerat o DM de 400 x 400 x 16 mm
 • Conjunt de peces del mecano de l'aula de tecnologia
 • Un motor de c.c.
 • Cargols i femelles M4, volanderes i fixadors roscats. 
 • Clau mecano i tornavís de punta plana
 • 80 cm de vareta roscada M4
 • Cables i daus de connexions per les connexions
 • 3 LED de color vermell, groc i verd.
 • Font d'alimentació

Descripció del projecte i funcionament
 • Es tracta d'una porta corredora de moviment horitzontal que es mou gràcies a l'acció d'un motor de c.c. El control s'exercirà sobre el sentit de gir del motor. Si aquest gira en sentit horari la porta s'obrirà i si ho fa en sentit antihorari la porta es tancarà
 • En accionar un interruptor s'inicia el cicle i la porta inicialment tancada s'obre per l'acció del motor fins que es tanca el final de cursa porta oberta (FCO) normalment obert. En aquest moment el motor s'atura i passats 10 segons la porta es tanca automàticament, girant en aquest cas el motor, en sentit contrari fins que un final de cursa porta tancada (FCC) normalment obert atura el procés.
 • En tot moment un conjunt de LEDs hem diu en quin estat es troba el sistema. El LED vermell hem diu que la porta roman tancada, el groc que la porta s'està obrint o tancant i el verd que la porta està oberta.

 •  
Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)
 • Els mòduls utilitzats són el de motors, el d'entrades digitals i el de sortides digitals.

 • M36, M37 I M41

Diagrama de flux / organigrama / GRAFCET
Llista del programa de control

Llistat de procediments.

proc obrirporta
dreta.motor "c 1
sortides "b [2 1]
espera1.entrada "a 2
atura.motor "c 1
sortides "b [1 1 2 0]
fi
proc tancarporta
esquerra.motor "c 1
sortides "b [2 1]
espera1.entrada "a 3
atura.motor "c 1
sortides "b [2 0 3 1]
fi

Procediment inici cicle.
proc on
espera1.entrada "a 1
obrirporta
espera 1000
p
tancarporta
espera 200
p
fi

 


Esquemes / dibuixos / fotos 
Possibles millores
 • Cal millorar el sistema de reducció de la velocitat del motor
 • Cal millorar l'acoblament de la roda dentada a la cremallera
 • Es podria disposar d'un detector de presencia inductiu que detectés, mentre la porta s'està tancant, si hi ha alguna cosa en el recorregut i que la obrís automàticament, iniciant-se el cicle

 •  
 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 

 
 
Habitatge domòtic
Descripció i característiques del projecte

Data:  Gener - Febrer 2002

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
 J. Alfons Marzal Escudero  jmarzal@pie.xtec.es IES Terrassa.  Terrassa
 
 
Data: 20/2/2002
Nivell/cicle/crèdit: 3r. ESO l'habitatge i 4t. ESO tecnologia de control
TEMPS APROX.: 15 h


Objectiu del projecte
 • Desenvolupar coneixements bàsic de tecnologia de control a través de l'ordinador, aplicats als avenços tecnològics i als processos d'automatització dels habitatges moderns
 • Relacionar dades d'entrada i de sortida, utilitzant una sintaxis senzilla i aplicar-les a simulacions de realitat

Requeriments
 • Equip informàtic PC 486 o superior
 • Equip SADEX
 • Programa WinLogo

Material i equipament
 • De l'equip Sadex:
  • Luxòmetre, sonda Lux i visualitzador
  • Mòdul Temperatura, sonda temp. I visualitzador.
  • Mòdul control relés.
  • Mòdul control motors.
 • Maqueta d'un habitatge amb sistemes a controlar

Descripció del projecte i funcionament
 • El projecte ha consistit en construir una maqueta d'un habitatge, en la qual s'hi ha instal·lat un sistema de simulació de calefacció i un tendal per una de les finestres
 • El control proposat ha estat per a la calefacció, mantenir el sistema actiu entre uns valors determinats de temperatura i per al tendal un sistema d'activació/desactivació entre uns valors de lluminositat determinats

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)
 • Via A  Mòdul de nivell de llum   M19
 • Via B  Mòdul de temperatura    M17
 • Via C  Mòdul de relés              M42
 • Via D  Mòdul control motors     M43
 • Via E  Mòdul visualitzador
 • Via F  Mòdul visualitzador

Llista del programa de control
 

proc tendal
si tecleig [p acaba]
posa.a "llum luxòmetre.llegit "a
si :llum > 200 [espera 50 dreta.motor "d 1 espera 500 atura.motor "d 1]
si :llum < 190 [espera 50 esquerra.motor "d 1 espera 500 atura.motor "d 1]
fi

proc calefacció
si tecleig [p acaba]
posa.a "temperatura termòmetre.llegit "b
si :temperatura < 21 [espera 100 activa.sortida "c 1] [desactiva.sortida "d 1]
si veres.totes :temperatura > 25 :temperatura < 29 [espera 100 desactiva.sortida "c 1]
calefacció
fi

proc casadom
tendal
calefacció
casadom
fi
 


Esquemes / dibuixos / fotos
Possibles millores
 • Les propostes de millora presenten dues vessants diferenciades. D'una banda cal modificar el programa que controla el tendal, ja que no acompleix de forma satisfactòria els propòsits inicials
 • D'altra banda crec que aquest projecte significa un inici i això vol dir que tinc la previsió d'anar incorporant altres sistemes a controlar, com ara il·luminació, control de porta d'accés, control de persianes, ... etc. fins a completar un habitatge domòtic complet

Valoració / conclusions
 • La realització del projecte presenta una complexitat massa gran per poder treballar-lo amb alumnes. Cal, de primer, obtenir un domini del sistema i dels equipaments tot i que hi ha algunes activitats pràctiques, que poden resultar senzilles de portar a la pràctica educativa.
 • Valoro especialment el fet d'afinar, ser acurat en el treball, degut a la complexitat de la sintaxi que cal utilitzar
 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 

 
 
Control automàtic del ninot (“little Jonhy”)
Descripció i característiques del projecte

Data:  Gener - Febrer 2002

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
Vicent Mas i Pla vmasi@pie.xtec.es IES Can Planas.     Barberà del Vallès
Celeste Gutiérrez cgutier3@pie.xtec.es IES Montmeló.     Montmeló
Rosa Manzano i Solà rosamanzanosola@hotmail.com  IES Olorda.    Sant Feliu de Llobregat
 Margarida Pintó i Colom  mpinto4@pie.xtec.es  IES Severo Ochoa.   Esplugues deLlobregat
Data: 20/2/2002
Nivell/cicle/crèdit: 4rt ESO
Temps aprox.:  30 u.l..


Objectiu del projecte
 
 • Controlar mitjançant el SADEX el funcionament d'una joguina

Requeriments
 
 • Ha de consistir en un “habitatge”, una figura i un tram per on es desplaça la figura
 • Cal que la figura es desplaci endavant mentre s'il.lumina una llum verda, i que torni al punt d'on ha sortit mentre s'il.lumina una llum vermella

Material i equipament
 
 • Sistema d'adquisició de dades i experimentació (SADEX)
 • Equip informàtic
 • Maqueta de la joguina

Descripció del projecte i funcionament
 
 • El projecte consisteix en la construcció d'un muntatge electromecànic de transmissió del moviment, amb inversió de sentit.

 • En aquest projecte podem distingir les següents parts:
  • Estructura mecànica:

  • Està construïda emprant el material de mecano de l'aula de teconlolgia, i constitueix la base del projecte. En ella hi trobem el suport per muntar l'habitatge i la cadena transportadora.
  • Habitatge:

  • El construïm pràcticament tot utilitzant cartró reciclat, perquè d'aquesta manera introduïm el tema del reciclatge i abaratim el cost final del projecte. La teulada la fem amb planxa de plàstic (PS), que conformem tal com desitgem mitjançant la plegadora. Sobre la façana disposem els LEDs indicadors del sentit del moviment, perquè siguin fàcilment visibles.
  • Cadena transportadora:

  • Utilitzem una cadena i dos engranatges (un de motriu i l'altre conduït) de PVC muntats sobre barres roscades. Sobre la cadena transportadora es fixa la figura (joguina reciclada) que volem que es desplaci.
  • Instal·lació elèctrica:

  • Disposem d'un motor de 4.5 V (amb reductora per subministrar la velocitat adient) el sentit de gir del qual anirà controlat mitjançant el Sadex. En funció del sentit de gir del motor s'encendra un LED de color verd (endavant) o bé un de vermell (endarrera).

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)
 
 • M43    – Mòdul control de motors (via A)
 • MS01 – Mòdul display i brunzidor (via B)
 • M36   – Mòdul d'entrades digitals (via C)
 • M37   – Mòdul sortides digitals (via D).

 •  
Diagrama de flux / organigrama / GRAFCET
 

Llista del programa de control
 

proc supercelesteinaction
si tecleig [acaba]
motors "a [1 d]
activa.sortida "d 2
espera1.entrada "c 2
desactiva.sortida "d 2
motors "a [1 a]
espera 100
motors "a [1 e]
espera1.entrada "c 6
motors "a [1 a]
espera 200
supercelesteinaction
fi
 

Esquemes / dibuixos / fotos 
 


Possibles millores
 
 • Es podria incorporar un mecanisme que obri i tanqui la porta de l'habitatge quan la figura entri o surti
 • Es podria incorporar detectors de llum i/o presència que activessin el mecanisme
 • El brunzidor es podria substituir per música, mitjançant un sistema de reproducció de so

Qüestions / activitats d'avaluació
 
 • Recomanat realitzar a 4t ESO per consolidar els continguts treballats al llarg de l'etapa (mecanismes, transmissió del moviment, electricitat)
 • Elaboració d'un informe del projecte i exposició oral, resumint el procés de disseny i construcció i manera de resoldre els problemes que han anat sortint
 • Fitxa autoavaluativa del projecte realitzat (planificació, constància, minimització, ús dels recursos de l'aula, reutilització de materials, funcionament del projecte, etc.)
 • Representació de circuits elèctrics fent servir la simbologia adequada
 • Ús dels aparells de comandament, fonts d'alimentació,....
 • Comprovació de V, R i I fent servir el tèster

Valoració / conclusions
 
 • Projecte que utilitza diversos recursos de l'aula amb possibles solucions als problemes inicials plantejats
 • Plantejar-lo com un Crèdit Variable de 30 hores
per tornar a :
Índex de treballs