MUNTACÀRREGUES
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2002

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
Alberto Gutiérrez   IES LA MALLOLA.    ESPLUGUES
Data:  12/7/2002
Nivell/cicle/crèdit: 
 
Temps aprox.: 


Objectiu del projecte

 • Utilitzar l'equip Sadex per automatitzar projectes diversos


Requeriments 

 • Equip Sadex Control
 • Aula d'informàtica
 • Programa Win - Logo


Material i equipament

 • Fusta: Llistons de pi, fullola, DM
 • Plàstic: Polietilè d'alta densitat, PVC
 • Politges
 • Angles de mecano
 • Barres cargolades
 • Fil
 • Cargols i femelles
 • Leds
 • Commutador
 • Finals de cursa
 • Motor reductor 


Descripció del projecte i funcionament

 • El projecte vol reproduir un muntacàrregues com els utilitzats als grans magatzems. Funciona entre dues plantes. La planta superior fa de magatzem i en la inferior es fan les vendes als clients. Des de la planta inferior es fan les comandes a la superior i el personal del magatzem envia el material demanat a la inferior. A la planta inferior hi ha un polsador que acciona el motor perquè la cabina amb les      comandes pugin al magatzem. En aquesta planta hi ha un quadre de senyalització de l'estat del muntacàrregues ( a baix, baixa, puja, a dalt, simulat amb quatre leds ) perquè els empleats d'ella sàpiguen de l'estat actual de la comanda. A la planta superior hi ha un altre senyalitzador ( simulat amb un set segments) que informa als empleats del magatzem de l'estat del muntacàrregues 

 • ( 1 = planta superior, 0 = planta inferior). A més, quan el muntacàrregues arriba a la planta superior toca una senyal acústica durant dos segons.


Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)

 • Via 1 = Mòdul d'entrades digitals ( M36)
 • Via 2 = Mòdul de control de motors ( M43)
 • Via 3 = Visualitzador set segments (MS01)
 • Via 4=  Mòdul de sortides digitals (M37)


Diagrama de flux / organigrama / GRAFCETLlista del programa de control


Llistat de procediments.

Proc inici
P
Esquerra.motor b 1
Espera1.entrada a 5
Atura.motor b 1
Activa.sortida d 1
Sortides d[1 1 2 0 3 0 5 1 6 1
Puja
Fi

Proc puja
Espera1.entrada a 1
Dreta.motor b 1
Sortides d [1 0  2 1 5 0 6 0]
Espera1.entrada a 4
Atura.motor b 1
Atura.puja
Fi

Proc baixa
Espera1.entrada a 2
Esquerra.motor b 1
Sortides d [3 1 4 0 5 0]
Espera1.entrada a 5
Atura.motor b 1
Atura.baixa
Fi

Proc atura.puja
Sortides d [1 0 2 0 4 1 5 1]
Activa.sortida d 8
Espera 200
Desactiva.sortida d 8
Baixa
Fi

Proc atura.baixa
Sortides d  [1 1 2 0 3 0 5 1 6 1]
Puja
FiEsquemes / dibuixos / fotos 

   
   Possibles millores

 • Instal·lació d'un sistema de megafonia per comunicar-se entre plantes.


Qüestions / activitats d'avaluació

 • Enllaçar el tema amb mecànica i fer proves amb la cabina carregada. 
 • Estudiar forces, tensions, allargaments, parells, potències, etc.
 • Enllaçar el tema amb electrotècnia i estudiar intensitats pel motor en funció de la càrrega, etc.
 • Utilitzar la maqueta per ser governada amb l'equip Sadex


Valoració / conclusions

 • La realització d'aquest treball permet utilitzar-lo tant en el nivell d'ESO com de Batxillerat, cadascú amb la dificultat que correspongui.
 • Bàsicament, a l'ESO el treball amb diferents materials i la introducció en els automatismes.
 • Al Batxillerat, amb la maqueta ja feta, permet assolir diferents coneixements, des de resistència de materials fins als automatismes elèctrics, electrònics i mecànics.

 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 

 
 
APLICACIÓ DEL SADEX A UN SEMÀFOR
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2002

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
 Marta Castañe  IES Can Peixauet    Santa Coloma de  Gramenet
 Carme Cama IES Can Peixauet  Santa Coloma de  Gramenet
 
Data: 12/7/2002
Nivell/cicle/crèdit: segon cicle ESO
TEMPS APROX.: 10 h


Objectiu del projecte

 • Realització de la maqueta d'un semàfor que té les següents característiques: durant el dia funciona de manera normal i durant la nit només funciona la llum taronja, fent intermitències.


Requeriments

 • Per a realitzar aquest projecte utilitzarem l'equip sadex-control i un PSC ( programa winlogo ) per a fer funcionar la  maqueta d'un semàfor 


Material i equipament

 • De l'equip Sadex:
  • M43, control de motors
  • M42, relés
  • M19, luxòmetre i sonda corresponent
 • Altre material:
  • 3 bombetes ( groga, vermella i verda)
  • 3 portabombetes de 3,5 V.
  • Fullola.
  • Cola blanca.
  • Cables per a les connexions.
  • Pila de 4,5V.


Descripció del projecte i funcionament

 • El projecte consisteix en la construcció de la maqueta d'un semàfor a partir d'uns plànols. 
 • Seguidament, utilitzant les connexions adequades i mitjançant l'aplicació del programa WIN LOGO, farem funcionar aquest semàfor.
 • Durant el dia funcionarà de la manera usual i durant la nit la llum taronja farà intermitències. El canvi de nit a dia el detectarem amb un luxòmetre. 
 • Si el nivell de llum és menor de 100 lux, és de nit i el llum groc del semàfor és intermitent; Si el nivell de llum és major de 100 lux, és de dia i el semàfor fa la seqüència habitual: vermell, groc, verd.


Diagrama de flux / organigrama / GRAFCETLlista del programa de control

proc inici
p
si luxòmetre.llegit "d<100 [ grocnit acaba]
groc
fi

procediment vermell
dreta.motor "f 1
espera 200
atura.motor "f 1
verd
fi

procediment verd
activa.sortida "b 1
espera 200
desactiva.sortida "b 1
groc
fi

procediment groc
dreta.motor "f 2
espera 100
si luxòmetre.llegit "d<100 [ grocnit acaba]
atura.motor "f 2
vermell
fi

procediment grocnit
dreta.motor "f 2
repeteix 5 [ dreta.motor "f 2 espera 20 atura.motor "f 2 espera 20]
si luxòmetre.llegit "d >100 [groc acaba]
grocnit
fiEsquemes / dibuixos / fotosPossibles millores

 • Afegir un senyal sonor per a invidents quan el semàfor estigui vermell
 • Si el semàfor es col·loca en un lloc poc transitat, afegir un polsador el qual  permeti  travessar el carrer quan els peatons vulguin. 


Valoració / conclusions

 • El resultat del projecte és satisfactori. Pensem que l'equip sadex-control té moltes aplicacions en els treballs de recerca; aquest mateix projecte podria servir com a base d'un treball.
 • També es pot utilitzar a la ESO, però en grups reduïts

 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 

 
 
Barrera automatitzada de pàrquing
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2002

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
Alejandro Coronas
Aureli Zacarias
 
 
Data: 12/7/2002
Nivell/cicle/crèdit: 
Temps aprox.: 


Objectiu del projecte

 • Automatització d'una barrera per a pàrquing controlat amb SADEX


Requeriments

 • Inicialment la barrera es reinicia tancada
 • Amb targeta magnètica s'entra i se surt del pàrquing
 • Temporització abans de tancar de 5 segons
 • Monitorització del moviment de vehicles al pàrquing


Material i equipament

 • Interfície SADEX
 • Programes Winlogo i micromón
 • Mòduls d'entrada digitals, control de motors 
 • Ordinador 486 o superior
 • Pila de 4,5 volts 
 • Motor de corrent continu amb reductor
 • Dos polsadors NO
 • Dos microinterrupors finals de cursa NT
 • Cables unifilars de diferents colors
 • Pinces de cocodril
 • Regletes de connexió i cargoleria
 • Maqueta mecano muntada de la barrera


Descripció del projecte i funcionament

 • La maqueta de la barrera s'ha fet en peces de mecano metàl·liques amb motor elèctric cc 4,5 volts i reductor de velocitat. La tracció del mecanisme de la barrera s'ha realitzat amb cadena. 
 • Dos polsadors fan de lector de targeta magnètica cadascú,  i inicien l'obertura de la barrera així com  un comptatge del moviment de sortida i entrada de vehicles del pàrquing. El programa monitoritza les dades del comptage a la finestra text.
 • Dos finals de cursa aturen el moviment de la barrera desconnexionant el motor elèctric. 
 • El final de cursa del moviment ascendent de la barrera inicia un temporitzador de 5 segons de durada,  temps suficient perquè passi el cotxe.
  •  


Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)

 • Mòdul de control de motors a Motor 1, via "a 1

 •  
 • Mòdul d'entrades digitals via "b segons:
  • Final de cursa NT via "b 3
  • Final de cursa NT via "b 4
  • Polsador NO via "b 1 (entrada pàrquing)
  • Polsador NO via "b 2 (sortida pàrquing)


Llista del programa de control

El projecte:   barrera automàtica bidireccional per a pàrquing amb sensor de targeta magnètica. Comtatge de cotxes, entrades, sortides i total del pàrquing.

; --------- procediment principal  del programa : barrera  ---------------- 

proc barrera
posa.a "num.cotxes.parquing  0
posa.a "num.entrada.cotxes 0
posa.a "num.sortida.cotxes 0
recompte.cotxes
inici.tancat
inici
fi

;  ---------- inicialment,  barrera tancada ----------------

proc inici.tancat
esquerra.motor "a 1
espera0.entrada "b  4
inici
fi

; ------------ b3, b4:  finals de carrera barrera
;  b1, b2 sensors targeta magnètica d'entrada i sortida cotxes --------------

proc inici 
si estat.entrada? "b 3 = "fals [atura.motor "a 1]
si estat.entrada? "b 4 = "fals [atura.motor "a 1]
si estat.entrada? "b 1 = "ver [posa.a "num.entrada.cotxes :num.entrada.cotxes + 1 accio.pujar.barrera  acaba]
si estat.entrada? "b 2 = "ver [ posa.a "num.sortida.cotxes :num.sortida.cotxes + 1 accio.pujar.barrera  acaba]
inici
fi

; ------------- abaixa barrera  -------------

proc accio.baixar.barrera
esquerra.motor "a 1
espera0.entrada "b  4
inici
fi

; ------------ puja barrera amb temporització de 5 segons i abaixa barrera -------------

proc accio.pujar.barrera
dreta.motor "a 1
espera0.entrada "b  3
atura.motor "a 1
espera 500
recompte.cotxes
accio.baixar.barrera
inici
fi

; ---------------  recompte de cotxes i monitorització del resultat en 
; pantalla text ----------

proc recompte.cotxes
esbt
posa.a  "num.cotxes.parquing  :num.entrada.cotxes - :num.sortida.cotxes
(escriu [cotxes al pàrquing: ] :num.cotxes.parquing)
(escriu [num entrada cotxes: ] :num.entrada.cotxes)
(escriu [num sortida cotxes: ] :num.sortida.cotxes)
fi 


per tornar a :
Índex de treballs
 
 

 
 
PAS A NIVELL AMB BARRERA, SEMÀFOR I AVISADOR
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2002

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
Ernest Ferrer i Batlle   IES Mercè Rodoreda  L'Hospitalet de Llobregat
Javier López González  IES Mercè Rodoreda  L'Hospitalet de Llobregat
Data:  12/7/2002
 Nivell/cicle/crèdit:  4t d'ESO
Temps aprox.: 10 u.l.


Objectiu del projecte

 • Controlar la barrera d'un pas a nivell de forma semiautomàtica. La barrera està associada a un semàfor i a un avisador acústic.


Requeriments 

 • Cal utilitzar el programa de control de l'equip SADEX (winlogo + micromon) per governar de forma automàtica una maqueta mecanitzada d'una barrera de pas


Material i equipament

 • EQUIP SADEX:
  • Unitat central
  • Mòdul de control de motors
  • Mòdul d'entrades digitals
  • Mòdul de sortides digitals
  • Mòdul luxòmetre
  • Mòdul visualitzador de 7 segments i brunzidor
 • MAQUETA D'UNA BARRERA DE PAS A NIVELL:
  • Peces i accessoris del mecano de l'aula de tecnologia
  • Motor amb reductor i vis sense fi
  • 2 finals de cursa mecànics
  • 3 LED (vermell, groc i verd)
  • Resistor de 100 ohms
  • Polsador NO
  • Pila de 4,5 V o font d'alimentació
  • Cables amb connector de 2 mm
  • Cable elèctric
  • Regleta de connexió per a conductors de 4 mm2
 • ORDINADOR COMPATIBLE I PROGRAMA WINLOGO AMB MICROMON SADEX 


Descripció del projecte i funcionament

 • La barrera, habitualment oberta i amb el semàfor de vehicles en verd, és activada per un senyal de proximitat de tren (centre de control). 
 • Quan la barrera és activada s'inicia una seqüència de tancament que acaba amb el senyal retornat per un dels finals de cursa.
 • El programa, mitjançant la lectura del luxòmetre, determina quan ha acabat de passar el tren i inicia la seqüència d'obertura de la barrera que acaba amb el senyal d'un final de cursa.
 • Associat a les seqüències d'obertura i tancament es produeix el control del semàfor i de l'avisador acústic.


Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)

 • MÒDUL DE CONTROL DE MOTORS: (Per utilitzar el programa llistat es connecta a la via "a)
  • Entrades de tensió a pila de 4,5 
  • Sortides del motor 1 connectades a terminals del motor
 • MÒDUL D'ENTRADES DIGITALS: (Per utilitzat el programa llistat es connecta a la via "b)
  • Sortida de 5 V connectada a polsador i finals de cursa
  • Entrada 1 a retorn de polsador
  • Entrada 2 a retorn de final de cursa de tancament de barrera
  • Entrada 3 a retorn de final de cursa de obertura de barrera
 • MÒDUL DE SORTIDES DIGITALS: (Per utilitzat el programa llistat es connecta a la via "c)
  • Sortida 1 connectada a l'ànode de LED vermell
  • Sortida 2 connectada a l'ànode de LED groc
  • Sortida 3 connectada a l'ànode de LED verd
  • Sortida 4 connectada a brunzidor del mòdul visualitzador
  • Node de referència connectat a la resistència limitadora dels LED
 • MÒDUL LUXÒMETRE: (Per utilitzar el programa llistat es connecta a la via "d)
 • MÒDUL VISUALITZADOR DE 7 SEGMENTS I BRUNZIDOR
  • Brunzidor connectat a la sortida 4 del mòdul de sortides digitals


  NOTA: Els càtodes dels tres LED s'han de connectar junts a la resistència de 100 ohmsDiagrama de flux / organigrama / GRAFCETLlista del programa de control

Llistat de procediments.

; PROGRAMA PRINCIPAL
Procediment projecte
espera.tren
si tecleig [p acaba]
tancament
espera1.entrada "b 2
tancat
lux
obertura
espera1.entrada "b 3
obert
si tecleig [p acaba]
projecte
fi

; SEQÜÈNCIA DE TANCAMENT
procediment tancament
p
sortides "c [1 0 2 1 3 0 4 1] 
espera 300
sortides "c [1 1 2 0 3 0 4 1]
espera 100
motor1 "a "d
fi

; BARRERA BAIXADA
procediment tancat
motor1 "a "a
sortides "c [1 1 2 0 3 0 4 0]
fi

; OBERTURA
procediment obertura
motor1 "a "a
motor1 "a "e
fi

; SEMÀFOR VERD
procediment obert
p
activa.sortida "c 3
fi

; FINAL DE PAS DE COMBOI
procediment lux
si luxòmetre.llegit "d < 30 [espera.pas acaba]
si tecleig [p acaba]
lux
fi

procediment espera.pas
si luxòmetre.llegit "d > 100 [acaba]
si tecleig [p acaba]
espera.pas
fi

; REPÒS (barrera oberta)
procediment espera.tren
si tecleig [p acaba]
si estat.entrada? "b 1 [acaba]
espera.tren
fi
 Possibles millores

 • Incorporar una seqüència d'inici que permeti situar el sistema a la posició de repòs sigui quina sigui la posició inicial de la maqueta.


Valoració / conclusions

 • El resultat és el previst. La senzillesa del sistema permet adaptar-lo a diferents maquetes. Això fa possible que el disseny de la maqueta sigui lliure per a cada grup d'alumnes. Els senyals de control son substituïbles per altres sensors sense alterar gaire el disseny i el programa

 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 

 
 
PORTA CORREDORA AUTOMÀTICA
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2002

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
 Miquel Àngel Carreras Salcedo  IES SANTA EULÀLIA    LHOSPITALET
 
Data: 12/7/2002
Nivell/cicle/crèdit: Batxillerat.  Tecnologia  Industrial:  Sistemes automàtics i de control.
TEMPS APROX.: 10 h


Objectiu del projecte

 • Automatitzar el funcionament d'una maqueta com exemple d'automatisme amb utilitat real
 • Interconnectar la maqueta amb l equip SADEX i conèixer la utilitat  dels seus mòduls. Utilitzar els mòduls d'Entrades Digitals, Sortides Digitals i Control de Motors del Sadex
 • Posar elements de control i senyalització necessaris per  la  automatització de la maqueta: Motors, finals de Cursa, leds, regletes de connexions, etc. I connectaries correctament als mòduls del Sadex.
 • Saber Utilitzar l'entorn de funcionament del programa WINLOGO
 • Aprendre a estructurar un programa de forma lògica.
 • Conèixer les rutines bàsiques de control en LOGO


Requeriments

 • La porta corredora estarà accionada per un motor elèctric de corrent continu a 4,5 volts mitjançant les  ordres donades pel ordinador.
 • Aquest motor accionarà un mecanisme pinyó - cremallera per obrir o tancar la porta.
 • L'accés al interior es podrà fer o be amb un polsador manual a distància o be per la detecció d'un detector de presencia òptic pròxim a la porta. En qualssevol dels dos casos anteriors, la porta es començarà a obrir automàticament. La indicació de porta totalment oberta s'indicarà amb un led verd.
 • El tancament de la porta estarà temporalitzat amb un temps programable i també haurà la possibilitat de tancament manual amb un polsador. La indicació de porta totalment tancada s'indicarà amb un led vermell.
 • Si el sensor de presencia detecta un objecte mentre es tanca la porta, aquesta ha de tornar-se a obrir immediatament.
 • La indicació de moviment de la porta, al obrir-se o tancar-se, es farà amb un parpelleig dels dos leds verd i vermell..
 • El programa d'ordinador ha de controlar tot el procés de forma automàtica i recursiva i es podrà parar amb qualssevol pulsació del teclat.


Material i equipament

 • De l'equip Sadex:
  • Equip de Captació i Control SADEX
  • Mòduls SADEX M47, M43, M36, M37

  •  
 • Altre material:
  • 1 Motor 5 V
  • 2 Piles de petaca a 4,5 V
  • 2 Finals de Cursa 
  • 1 Roda dentada Diàmetre 3,5 cm
  • 2 politges diàmetre 4 cm
  • 1 guia metàl·lica 50 cm
  • 1 vis sense fi 1 filet
  • 1 cremallera 20 cm
  • 2 Leds de 5 mm ( verd, vermell)
  • 1 Resistència protectora leds (150 ohms)
  • 14 Regletes per connexions
  • 2 polsadors NO
  • 1 LDR
  • Fusta conglomerada 26x56x2 cm
  • Fusta conglomerada 20x52x2 cm
  • Fullola 20x12 cm
  • Cables amb connectors

  •  


Descripció del projecte i funcionament

 • El programa inicia el seu automatisme amb el  tancament de la porta, la qual cosa donarà activació del final de cursa FC2 i una entrada activa de 5 V en l'entrada digital E5 del mòdul M36. El programa, al detectar aquesta activació, pararà el motor i activarà la sortida S2 que correspon a la encesa del led vermell.
 • La obertura de la porta es pot fer mitjançant el polsador manual P1 o mitjançant la detecció òptica d'un objecte utilitzant la variació de resistència elèctrica d'una LDR. En el primer cas s'activa l entrada E1 del mòdul 36 i en el segon, l'entrada E2. Al detectar qualssevol activació d'aquestes entrades, el programa activa el motor en sentit invers mitjançant el mòdul M42 i la porta comença a obrir-se. Al tocar el final de cursa FC1, el programa atura el motor i activa la sortida E3 del led verd, indicant porta completament oberta.
 • Passat un cert temps a escollir, el programa activarà directament el motor per tancar la porta. Aquest tancament també es pot fer manualment mitjançant el polsador P2, el qual activarà l entrada digital E4 i la seva detecció provocarà l'accionament del motor. Al arribar al final de carrera FC1 tornarem a la situació inicial del programa. Durant la seqüència de tancament, el programa observa l estat de l entrada E2, de forma que si detecta presència , activarà el procediment d'obertura.
 • A fi de tenir un senyal de prudència en el pas de la porta en els instants en que es troba en moviment, el programa també detecta quan cap dels dos finals de cursa no estan polsats, de forma que activa durant aquest temps una seqüència intermitent a les sortides S2 i S3 dels dos leds


Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)

 • Mòduls utilitzats
  • Via A    M43 Control de Motors
  • Via B    M42 Relés  2 sortides
  • Via C    M36 Entrades Digitals
  • Via D    M37 Sortides Digitals
 • Entrades Digitals
  • Entrada 1 Ordre manual d'obertura de la porta
  • Entrada 2    Detector de presència per obertura de la porta
  • Entrada 3    Final de cursa indicador de porta totalment oberta
  • Entrada 4    Ordre manual de tancament de la porta
  • Entrada 5    Final de cursa  indicador de porta totalment tancada
 • Sortides Digitals
  • Sortida 2    Led Vermell porta tancada
  • Sortida 3    Led Verd porta oberta

Diagrama de flux / organigrama / GRAFCETLlista del programa de control


;Procediment per obrir la porta

proc obreporta
posa.a "j estat.entrada? "c 3
Mentre [:j ="fals] [ motor1 "b "e posa.a "j estat.entrada? "c 3  intermi]
motor1 "b "a
activa.sortida "d 3
desactiva.sortida "d 2
fi

;Procediment per tancar  la porta

proc tancaporta
posa.a "j estat.entrada? "c 5
Mentre [:j ="fals] [ motor1 "b "d posa.a "j estat.entrada? "c 5  intermi si no estat.entrada? "c 2  [ obreporta ] ]
motor1 "b "a
activa.sortida "d 2
desactiva.sortida "d 3
fi

;Procediment de control de la porta

proc principal :temp
si tecleig [p acaba ]
si estat.entrada?  "c 1 [ obreporta ] 
si no estat.entrada? "c 2  [ obreporta ] 
espera :temp
tancaporta
principal :temp
fi
;Procediment intermitència dels dos leds

proc intermi
activa.sortida "d 2
espera 15
desactiva.sortida "d 2
espera 15
activa.sortida "d 3
espera 15
desactiva.sortida "d 3
espera 15
fi
 Esquemes / dibuixos / fotos


 
 per tornar a :
Índex de treballs