Ocells hivernants
 
Aquí trobareu les dates d'arribada i partença dels ocells hivernants més comuns a Catalunya (n'hi ha que només apareixen en petit nombre i molts ocells residents també veuen reforçades les seves poblacions hivernals amb ocells provinents del nord). També podreu saber on d'on provenen.
 

 

Corb marí, cabussons, oques, ànecs i morells

Corb marí gros Phalacrocorax carbo
ARRIBEN A partir de setembre.
MARXEN Durant el març i fins a mitjans d'abril.
Venen principalment els ocells de la costa nord-oest Europea (Holanda, Bèlgica i Dinamarca) i s'escampen per la costa i cap a l'interior seguint els grans rius fins als embassament.
Agró blanc Egretta alba
ARRIBEN A partir de finals d'agost.
MARXEN Al març i fins a finals d'abril. (Algunes parelles nidifiquen al Delta de l'Ebre)
S'observen exemplars (baix nombre) en aiguamolls i embassaments. En principi, venen ocells des del centre i Est d'Europa/Oest Àsia. Espècie en expansió.
Oca vulgar Anser anser
ARRIBEN A partir del setembre.
MARXEN Des del febrer, fins a mitjans d'abril.
S'observen ocells del Centre i Nord d'Europa principalment als grans aiguamolls litorals.
Ànec blanc Tadorna tadorna
El corb marí gros continua sent un hivernant, tot i que en punts de la península ibèrica ja s'hi ha establert com a reproductor. © Fotografia: Bavarianbirds
ARRIBEN Des de mitjans d'agost.
MARXEN Fins al maig.
Ocells provinents del Nord d'Europa que s'observen a aiguamolls litorals, costa i embassaments.
Ànec coll-verd Anas platyrhynchos
ARRIBEN A finals de tardor.
MARXEN Al febrer i març.
Ocells de zones més fredes se sumen a les poblacions locals de tot Catalunya.
Ànec griset Anas strepera
ARRIBEN Des del setembre.
MARXEN Al febrer. (Petites poblacions reproductores)
Ocells centreuropeus que ocupen els aiguamolls litorals.
Ànec cuallarg Anas acuta
ARRIBEN A partir de mitjans de setembre.
MARXEN Des del febrer fins a finals d'abril.
Ocells de Centre i Nord d'Europa hivernen a zones litorals, deixant-se veure per l'interior en migració.
Ànec cullerot Anas clypeata
ARRIBEN A partir de finals de juliol.
MARXEN Al març i fins a principis de maig.
Exemplars provinent del Centre i Nord d'Europa que trobarem a aiguamolls, pantans, basses, etc.
Ànec xiulador Anas querquedula
ARRIBEN A partir de finals de setembre i sobretot durant octubre i novembre.
MARXEN Durant el març i principis d'abril.
Exemplars provinent del Nord d'Europa que trobarem a aiguamolls i pantans principalment litorals.
Xarxet comú Anas crecca
ARRIBEN A partir de mitjans de juliol.
MARXEN Al febrer arreu, però fins l'abril als grans aiguamolls litorals.
Exemplars provinent del Centre i Nord d'Europa que trobarem a aiguamolls, pantans, basses, etc.
Morell cap-roig Aythya ferina
Els ànecs coll-verds augmenten de nombre amb l'arribada dels ocells hivernants europeus. © Fotografia: Bavarianbirds
ARRIBEN Des de finals d'agost i, sobretot, al novembre.
MARXEN Durant el març i fins a principis de maig. (Nidificant escassíssim)
Els ocells nòrdics europeus hivernen a l'àrea mediterrània.
Morell de plomall Aythya fuligula
ARRIBEN Entre mitjans d'octubre i novembre.
MARXEN Al febrer i fins a l'abril.
Ocells de la costa oest i el centre d'Europa hivernen a l'àrea mediterrània.
Xibec Netta rufina
ARRIBEN Des del juliol, sobretot al desembre i febrer.
MARXEN Al març.
Passen l'hivern a l'Àfrica, més avall del Tròpic de Càncer arribant, en alguns casos, fins a Sud-Àfrica.

 Rapinyaires (diürns i nocturns)

Esmerla Falco columbarius
ARRIBEN Des de mitjans de setembre.
MARXEN Entre finals de febrer i abril.
Ocells centre i nordeuropeus hivernen a casa nostra.
Mussol emigrant Asio flammeus
ARRIBEN Entre octubre i desembre.
MARXEN Entre març i maig.
Els ocells es poden considerar més aviat en pas que hivernants.

  

Daurades, tèrrits, becadells i altres limícoles

Daurada grossa Pluvialis apricaria
 
La xivitona és un ocell principalment hivernant, tot i que se'n poden veure exemplars errants durant gairebé tot l'any. © Fotografia: Miguel Rouco
ARRIBEN Entre finals d'agost i novembre.
 
MARXEN Entre gener i març
 
Provenen d'Islàndia, nord de les Illes Britàniques, Escandinàvia i Sibèria.
 
 
Fredeluga Vanellus vanellus
 
ARRIBEN D'octubre a principis de gener.
 
MARXEN Entre finals de gener i març.
 
Són ocells del centre i nord d'Europa que, depenent de la climatologia, arriben en major o menor quantitat.
 
Tèrrit menut Calidris minuta
ARRIBEN Des de l'agost al novembre.
MARXEN A partir del març.
Ocells provinents del nord d'Escandinàvia i Sibèria.
Tèrrit variant Calidris alpina
ARRIBEN Entre agost i novembre.
MARXEN Principalment entre març i abril.
Els ocells que hivernen a la nostra zona venen de criar al nord d'escandinàvia i a Sibèria.
Becadell comú Gallinago gallinago
ARRIBEN A partir de finals d'agost.
MARXEN Entre desembre i febrer
Els ocells provenen de les Illes britàniques, centre, oest i nord d'Europa.
Becada Scolopax rusticola
ARRIBEN Des de finals d'octubre i durant el novembre.
MARXEN Principalment durant el febrer.
Els ocells hivernant provenen del centre i Nord d'Europa. També hi ha exemplars que nidifiquen a casa nostra.
Tètol cuanegre Limosa limosa
ARRIBEN A partir de finals de juny i juliol.
MARXEN Entre febrer i maig.
Els ocells hivernant provenen del Centre i Oest d'Europa.
Becut Numenius arquata
ARRIBEN Des de finals d'octubre i durant el novembre.
MARXEN Principalment durant el febrer.
Els ocells hivernant han criat a zones més al nord (a partir de França i Illes Britàniques incloses)
Xivitona Actitis hypoleucos
ARRIBEN A partir de juliol.
MARXEN Durant l'abril i fins al juny.
Els ocells hivernant provenen del nord.
Xivitona Actitis hypoleucos
ARRIBEN A partir de juliol.
MARXEN Durant l'abril i fins al juny.
Els ocells hivernant provenen del nord.

  

Gavines, xatracs gavots i frarets

Paràsit cuapunxegut Stercorarius parasiticus
ARRIBEN A l'agost i principis de setembre en migració postnupcial..
MARXEN Entre març i abril.
Aquesta espècie cria a les zones més nòrdiques (Islàndia, Escandinàvia i Sibèria).
Paràsit gros Stercorarius skua
ARRIBEN Des de l'octubre i principalment durant el desembre.
MARXEN Entre febrer i abril.
Aquesta espècie cria a Islàndia, Illes Feroe, Nord d'Escòcia i nord d'Escandinàvia.
Gavina capnegra Larus melanocephalus
ARRIBEN Entre finals de març i mitjans d'abril.
MARXEN Entre finals de juliol i setembre.
Crien a l'Oest d'Europa i en punts de la Mediterrània oriental, tot i que també ha criat al Delta de l'Ebre i a la Camarga.
Gavina menuda Larus minutus
ARRIBEN En migració postnupcial, principalment durant la segona meitat d'agost.
MARXEN Entre febrer i maig.
Crien al nord d'Escandinàvia, Repúbliques Bàltiques i oest de Rússia i Sibèria.
Gavina vulgar Larus melanocephalus
ARRIBEN Principalment durant el setembre.
MARXEN Entre febrer i maig.
Els ocells hivernants (crien al delta de l'Ebre) provenen majoritàriament dels Països Baixos, França, Alemanya i pasos Bàltics.
Gavià fosc Larus fuscus
ARRIBEN Entre finals de setembre i octubre.
MARXEN Entre març i maig.
Cria en petit nombre al Delta de l'Ebre. Els hivernants provenen del Nord d'Europa.
Gavineta de tres dits Rissa tridactyla
ARRIBEN Principalment durant el novembre.
MARXEN Durant l'abril.
Aquesta espècie cria a les costes atlàntiques de tot Europa, des de Portugal a Sibèria.
Xatrac bec-llarg Sterna sandvicensis
ARRIBEN Entre juliol i octubre.
MARXEN Entre març i abril.
Aquesta espècie cria al Delta de l'Ebre i també a les costes atlàntiques europees a partir de la Bretanya.
Gavot Alca torda
ARRIBEN Entre octubre i novembre.
MARXEN Entre març i abril.
Els exemplars que hivernen a les nostres costes provenen majoritàriament de les Illes Britàniques.
Fraret Fratercula arctica
ARRIBEN Entre novembre i desembre.
MARXEN A l'abril.
Els exemplars que hivernen a les nostres costes provenen majoritàriament de les Illes Britàniques.

  

 

Titella, grasset de muntanya i cotxa blava

Titella Anthus pratensis
ARRIBEN entre finals de setembre i octubre.
MARXEN Entre febrer i abril.
Hi ha dades d'arribada tant d'exemplars centre-europeus, escandinaus com de la mar Bàltica.
Grasset de muntanya Anthus spinoletta
ARRIBEN A partir de finals d'agost.
MARXEN Entre la tercera desena de maig i la primera de juliol.
Nidificant comú al Pirineu i altres muntanyes altes catalanes. Els ocells pirinencs i d'altres serralades europees (Alps, etc.) s'escampen per tot Catalunya durant l'hivern.
Cotxa blava Luscinia svecica
ARRIBEN Entre finals d'agost i principis d'octubre.
MARXEN Entre finals de febrer i mitjans de març.

  

 

Grives, tords, pinsans i lluers

Griva cerdana Turdus pilaris
L'arribada del ocells hivernants converteix el pinsà en un dels ocells més abundants a Catalunya durant l'hivern. ©aFotografia: Eva Solanes
ARRIBEN Cap a l'octubre.
MARXEN Al febrer.
Exemplars provinents d'Escandinàvia i nord de Rússia.
 
Tord comú Turdus philomelos
ARRIBEN Entre setembre i, sobretot, octubre.
MARXEN Al març i abril.
Tot i ser una espècie que cria a gran part del territori, durant l'hivern arriben gran quantitat d'ocells provinents de tot el centre d'Europa, Escandinàvia i, en menor nombre, de Gran Bretanya.
 
Tord ala-roig Turdus iliacus
ARRIBEN Entre octubre i gener.
MARXEN Des de febrer a abril.
Ocells provinents del nord d'Europa.
Pinsà comú Fringilla coelebs
ARRIBEN A partir entre el setembre i el novembre.
MARXEN Durant el març.
Espècie nidificant a gran part del territori que veu augmentada enormement les seves poblacions amb l'arribada d'ocells del Nord-Est d'Europa.
Pinsà mec Fringilla montifringilla
ARRIBEN A partir de l'octubre.
MARXEN Al març.
Ocells, principalment femelles, provinents del Nord-Est d'Europa.
Lluer Carduelis spinus
ARRIBEN Entre octubre i novembre.
MARXEN De febrer a abril.
Tot i ser un reproductor escàs i localitzat al Pirineu, durant l'hivern arriben gran quantitat d'ocells del Centre i nord-est d'Europa.
Durbec Coccothraustes coccothraustes
 
Els lluers del centre i NE Europeu passen sovint l'hivern entre nosaltres. © Fotografia: Bavarianbirds
ARRIBEN Entre octubre i novembre.  
MARXEN Durant març i abril.  
Els ocells hivernants provenen del centre i nord est d'Europa.  
   
Repicatalons Emberiza schoeniclus  
ARRIBEN A partir de l'octubre.  
MARXEN Entre gener i març.  
Tot i criar de forma molt localitzada a Catalunya, els ocells hivernants provenen del centre i nord d'Europa, principalment d'Alemanya i Suïssa.  

  

 

 

Dades extretes de :

 

Ferrer, X.; Martínez-Vilalta, A. i Muntaner J.1986. Història natural del PPCC. Ocells 8Vol.12). Enciclopèdia Catalna. Barcelona.

Del Hoyo, J.; Elliott, A. & Sargatal, J. (Eds.) Handbbok of the Birds of the World. Lynx Edicions. Barcelona. Volums 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

Martínez-Vilalta, A. (ed.). 2002. Anuari d'Ornitologia de Catalunya. 1999. Barcelona: Institut Català d'Ornitologia.

 

 

 

 

© Jordi Cerdeira i Ribot (any 2, 2004)