A cada bloc hi ha 9 exercicis que hauries de fer per ordre de numeració.

Pots passar al bloc següent sempre que hagis finalitzat l'anterior correctament, ja que cada bloc augmenta el nivell de dificultat.

BLOC 1 : Nòmines corresponents a percepcions mensuals sense hores extres.
BLOC 2 : Nòmines corresponents a percepcions mensuals amb hores extres.
BLOC 3 : Nòmines corresponents a percepcions diàries sense hores extres.
BLOC 4 : Nòmines corresponents a percepcions diàries amb hores extres.
BLOC 5 : Nòmines corresponents a percepcions diàries i/o mensuals. Amb o sense hores extres.
BLOC 6 : Nòmines lliures.

A cada exercici trobaràs:

AJUDES TUTORITZADES PER GUIAR-TE, SI CAL, EN EL CÀLCUL DE LES DIFERENTS BASES DE COTITZACIÓ.

AJUDES DE CONSULTA DE TAULES (Grup de cotitzacions, categories professionals i topes màxim /mínims). Torbaràs taules per als any 2.003 i 2.004

Per a corregir la feina feta.