El professorat especialista en orientació educativa

 

Recursos per elaborar un pla individual

 

Adaptació curricular individualitzada (ACI), segons la nova avaluació la nomenclatura ACI que coneixíem fins ara, es passarà a dir Pla Individualitzat on hi haurà de constar:

1. La identificació de les habilitats de l'alumne/a en els diferents àmbits i àrees curriculars.
2. Els objectius i les competències prioritàries d'aprenentatge de les diferents àrees o àmbits curriculars.
3. Altres objectius d'aprenentatge que poden ser, entre altres, les habilitats personals i socials i l'autonomia executiva, ja sigui en l'àmbit escolar i en altres àmbits com el familiar, de la salut, del lleure, etc.
4. Les ajudes tècniques i suports que es proporcionaran a l'alumne/a en les activitats que s'han de dur a terme en els diferents entorns escolars: aula, pati, menjador, sortides i altres activitats generals del centre.
5. Una valoració periòdica i un registre sistemàtic del progrés de l'alumne/a, que servirà per fixar nous objectius i modificar, si cal, el pla.
6. L'avaluació s'ha de fer d'acord amb els objectius fixats en el pla individualitzat.

Per tant el Pla Individualitzat haurà de recollir el conjunt d'ajudes, suports i adaptacions que pugui necessitar un alumne en els diferents moments i contextos escolars

 

 

- Entenem que per tots aquests alumnes cal donar una “resposta educativa”, és a dir, l’aplicació d’un conjunt de mesures necessàries per facilitar l’accés de cada alumne/a als aprenentatges escolars, ja siguin recursos personals, materials, metodològics, organitzatius i d’adaptació del currículum.

 

- PI (pla individual). Aquest document ha de recollir a partir de la informació obtinguda amb l’avaluació inicial de l’alumne/a,  la priorització de les necessitats educatives a treballar i ha d’establir els mecanismes de planificació, seguiment i avaluació del procés del seu aprenentatge, que li ha de permetre incorporar-se a la dinàmica habitual del seu grup classe de referència. És una programació que té en compte les competències bàsiques, cal la conformitat dels pares i l’aprova el director.

 

- Com fer l’avaluació del objectius?  És important clarificar per a cada avaluació els objectius que volem que l’alumne/a assoleixi seleccionats de la programació de curs de l’àrea corresponent o de les capacitats finals d’etapa. Insistirem  en la consecució d'objectius de tipus actitudinal i en els procedimentals, podem utilitzar com a model el full adjunt, comprovant el seu grau d'assoliment. Els objectius seran revisats trimestralment pel professorat que l'imparteix les classes en la junta d'avaluació.

Algunes propostes:

  • En la observació a l'aula es valorarà de manera sistemàtica a l'acabament cada sessió: assistència, puntualitat, portar el material adequat i tenir-ne cura,  organització de treball, l’interès o la participació, solidaritat i respecte.

  • Es pot proposar un dossier de classe  amb els treballs realitzats (fitxes, exercicis, ..), o també l'alumne els conservi en una carpeta vetllant que no es malmetin ni es rebreguin.

  • Es valorarà especialment el treball de classe (dia a dia).

  • Presentació de treballs, les llibretes, el dossier, ...

  • En les proves escrites:

  • Es realitzarà una prova confeccionada amb activitats realitzades a classe, però amb modificació d'algunes dades o eliminant preguntes o amb l’ajut d’algun suport (llibre, apunts, ...) o fer-ho oralment, etc.

  • Aquestes proves seran indicadors del grau d'assoliment dels objectius adaptats.

 

Propostes i models de documents:

  1. http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/centreseducatius/suports/plans
  2. Model PI (Pla individual)
  3. Model 2 PI (Pla individual)


  

 

Joan M. Cruz - 2009